Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego.

2018-11-21 07:51:02
Uchwała Nr XIII/125/2004

UCHWAŁA Nr XIII/125/2004
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 27 lutego 2004 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej /Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ w związku z § 15 i 16 Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się Radę Społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie na kadencję 2004 – 2005 w składzie przewodniczący i czterech członków.
2. Do składu osobowego Rady Społecznej powołuje się następujące osoby:
1. Janina Strzelecka – przewodniczący
2. Jan Nowicki – członek – przedstawiciel Wojewody Pomorskiego
3. Maria Kaczyńska – członek
4. Jadwiga Glanert – członek
5. Stefan Bartwicki – członek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki2004-03-16 00:00:00
Statut RSGOZ

Statut RSGOZ
2004-08-11 00:00:00
Statut GOZ

Statut GOZ
2004-08-11 00:00:00
Rada Społeczna GOZ

Skład Rady Społecznej Gminnego Osrodka Zdrowia

1)Strzelecka Janina-Przewodnicząca
2)Nowicki Jan-Przedstawiciel Wojewody
3)Kaczyńska Maria-Członek
4)Bartwicki Stefan-Członek
5)Glanert Jadwiga-Członek

Statut Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej GOZ

Protokoły z posiedzeń RSGOZ


2004-11-10 00:00:00
Prot. Nr 9 z 07.04.2009r.

Prot. Nr 9 z 07.04.2009r.
2010-11-22 13:58:37
Prot. Nr 7 z 17.02.2009r.

Prot. Nr 7 z 17.02.2009r.
2010-11-22 13:53:56
Prot. Nr 11 z dnia 23.03.2010r.

Prot. Nr 11 z dnia 23.03.2010r.
2010-11-22 13:46:22
Protoół Nr 1

PROTOKÓŁ NR 1/2004

z posiedzenia Rady Społecznej

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie

z dnia 6 lipca 2004 roku.Otwarcia posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczyła przewodnicząca Rady Społecznej
Janina Strzelecka, która po powitaniu stwierdziła prawomocność posiedzenia / nieobecni: Nowicki Jan i Kaczyńska Maria.
Na posiedzenie zostali zaproszeni: Wójt Gminy-Ryszard Alechniewicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia-Eugenia Piesiewicz oraz Księgowa-Justyna Grdeń-Wołoszyk.
W zastępstwie księgowej przybyła Gabriela Bonk.

Kierownik GOZ przedstawiła stan personalny Ośrodka Zdrowia informując, iż zabrano specjalizację i na jednego pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia płaci 4,80 zł na miesiąc. Ośrodek
Zdrowia nie spełnia warunków, aby zatrudniać specjalistów, a budżet Ośrodka Zdrowia jest zbyt
mały, aby można pozwolić sobie na zatrudnianie specjalistów. Jedynie stomatologia ma swoje
oddzielne pieniądze i z tej racji prowadzi się profilaktykę dzieci w szkole.
Kierownik mówiła, że jest kłopot z wczasowiczami, ponieważ muszą przyjąć, a pieniędzy Fundusz
Zdrowia nie daje i przez to uszczupla się budżet Ośrodka Zdrowia. Poinformowała też, że od lipca
przyszłego roku odejdzie Stomatolog na emeryturę.
Wójt Gminy oświadczył, że stomatolodzy zgłaszają się i oferentów będzie kontaktował z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Zdrowia, bo zatrudnienie stomatologa należy do Kierownika.
Przewodnicząca Rady Społecznej zapytała Kierownika, czy wpłynęły skargi na pracę w Ośrodku
Zdrowia. Pani Kierownik odpowiedziała, że bezpośrednio nie wpłynęły żadne skargi, a jeżeli pacjenci mają jakieś problemy, są niejasności, to na bieżąco są rozwiązywane.

Następnie Z-ca Księgowej-Gabriela Bonk przedstwiła przychody i wydatki ośrodka Zdrowia na dzień 31.5.2004 roku oraz wynik finansowy, który jest wynikiem ujemnym, na co wpywa amortyzacja budynków i usługi niemedyczne.

Do przedstawionego sprawozdania Rada Społeczna nie wniosła uwag i została jednomyślnie przyjęta.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokołowała Przewodnicząca Rady Społecznej
daniela Wons Janina Strzelecka
2004-08-11 00:00:00
Protokół Nr 8/2009

Protokół Nr 8/2009
2009-03-23 14:01:24