Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kompetencje Skarbnika

Kompetencje:
Skarbnik wykonuje obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.05.1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 174), a ponadto:
1) Nadzoruje i bieżąco kontroluje realizacjię budżetu gminy oraz bieżąco informuje Wójta Gminny o realizacji budżetu,
2) Przekazuje komórkom organizacyjnym Urzędu wytyczne do opracowywania niezbędnych informacji z projektem planu budżetowego,
3) Współdziała w opracowaniu budżetu,
4) Współdziała w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
5) Kontrasygnuje czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udziela upoważnień innym osobom do dokonywania kotrasygnaty,
6) Informuje Radę Gminy o odmowie złożenia kontrasygnaty względnie o sytuacji, która taką odmowę mogła spowodować,
7) Dokonuje kontroli finansowej i w tym celu przygotowanie i organizowania obiegu dokumentów finansowych,
8) Wykonuje innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wojta Gminy.
Ponadto Skarbnik realizuje zadania Referatu Finansowo-budżetowego, do których należy:
I. w zakresie budżetu i księgowości:
1) opracowywanie projektu uchwały budżetowej na podstawie ustalonych wytycznych i projektów jednostkowych planów finansowych,
2) opracowywanie projektu układu wykonawczego wraz z planem finansowym dotacji i wydatków z zakresu zadań administracji rządowej,
3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie,
4) prowadzenie rejestru budżetu i kolejnych uchwał w sprawie zmian w budżecie,
5) informowanie podległych jednostek organizacyjnych o zaistniałych zmianach w ich planach finansowych,
6) kontrola nad prawidłowym wykonywaniem budżetu,
7) zapewnienie płynności finansowej,
8) rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych,
9) realizacja płatności rachunków przelewem i gotówką,
10) chronologiczne księgowanie dowodów księgowych:
a) organu,
b) wydatków,
c) sum depozytowych,
d) zadań inwestycyjnych,
e) funduszy celowych,
f) innych,
11) przestrzegania zasad ustawy o rachunkowości oraz prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
12) rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych,
13) przyjmowanie wpłat gotówkowych, odprowadzanie gotówki do banku oraz sporządzanie raportów kasowych wg. rachunków bankowych,
14) ewidencja druków ścisłego zarachowania,
15) prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzeń,
16) przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych,
17) ewidencja i rozliczenie należności po zlikwidowanych przedsiębiorstwach,
18) prowadzenie rejestru faktur VAT, podatku VAT, rachunków uproszczonych oraz rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
19) wystawianie rachunków VAT i rachunków uproszczonych,
20) sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń,
21) obliczanie zasiłków, nagród jubileuszowych i innych świadczeń,
22) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
23) rozliczanie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
24) sporządzanie sprawozdań jednostkowych,
25) przyjmowanie weryfikacji sprawozdawczości budżetowej z podległych jednostek,
26) sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej,
27) sprawowanie nadzoru nad głównymi księgowymi podległych jednostek organizacyjnych,

II. w zakresie podatków, windykacji i handlu należy:
1) coroczne naliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
2) wykonywanie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości,
3) analizowanie i opiniowanie podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty lub umarzania podatków od nieruchomości,
4) analizowanie i opiniowanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków od nieruchomości,
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych zastrzeżonych do właściwości Rady Gminy,
6) przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych ze stanem faktycznym osób prawnych i fizycznych w sytuacjach uzasadnionych przepisami Ordynacji Podatkowej,
7) przygotowywanie wzorów zeznań podatkowych,
8) gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości oraz wykorzystanie ich dla celów postępowania egzekucyjnego,
9) sporządzanie sprawozdań o dochodach gminy (półrocznych i rocznych) oraz danych do sprawozdania z wykonania budżetu gminy z podziałem jak w wyszczególnieniu druku sprawozdania,
10) sporządzanie zastawień wszystkich kont analitycznych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej,
11) naliczanie i egzekucja podatku od środków transportowych,
12) prowadzenie księgowości analitycznej podatkowej,
13) prowadzenie dokumentacji związanej z ustalaniem wymiaru podatku rolnego i leśnego i kontrola w tym zakresie,
14) prowadzenie windykacji należności z tytułu podatków od nieruchomości, podatków od środków transportowych, mandatów karnych, opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów, za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, dzierżawy, najmu, leasingu i innych wynikających z zawartych umów - wystawianie upomnień, decyzji określających, tytułów wykonawczych, naliczanie odsetek za zwłokę, opiniowanie i załatwianie podań o umorzenia,
15) we współpracy z Radcą Prawnym: przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy w zakresie rezygnacji z egzekucji administracyjnej i o skierowaniu sprawy do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej, przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego, przygotowywanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom administracyjnym,
16) współpraca z Urzędem Skarbowym i innymi organami upoważnionymi do prowadzenia egzekucji w zakresie zobowiązań finansowych,
17) wystawienie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia zaświadczeń o wysokości zaległych podatków i opłat w związku z potrącaniem tych należności z emerytury lub renty,
18) przygotowywanie decyzji o zaniechaniu lub umorzeniu podatku od środków transportowych,
19) prowadzenie spraw dotyczących podatków od spadków i darowizn,
20) prowadzenie ewidencji i kontrola wpływów podatków od nieruchomości, środków transportowych, mandatów karnych, użytkowania wieczystego gruntów, dzierżawy, najmu, spadków i darowizn, i innych wynikających z zawartych umów
21) uzgadnianie z innymi komórkami organizacyjnymi zgodności przypisanych i pobieranych przez wydział należności,
22) pobór wpłat lub opłat z tytułu: poboru inkasa opłaty targowej, podatku od posiadania psów i innych należności wynikających z przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, użytkowania wieczystego, użytkowania oraz trwałego zarządu, dzierżaw objętych podatkiem VAT, dzierżaw od budynków i gruntów rolnych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, służebności gruntów, sprzedaży napojów alkoholowych, podatku od nieruchomości, środków transportowych, rejestracji pojazdów, wykupu lokali mieszkalnych i sprzedaży nieruchomości.

Oświadczenie Majątkowe Skarbnika

2015-06-25 10:46:05
Skarbnik

mgr Aneta Tutlewska Skarbnik Gminy tel. (58) 58 85 226 (centr.) (58) 58 85 221 (centr.) e mail: lubichowo@zgwrp.org.pl
2003-07-08 00:00:00