OLW1 

 

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (wskazanie liczby sztuk i gatunku) w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości - w formie podania lub druku wniosku.

Opłaty:
- Za zezwolenie -25 zł


Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu Gminy Lubichowo pokój 10.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, zarządzania kryzysowego i OC pok. 13
tel. 58-85-226 wew. 24
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Urzędu Gminy Lubichowo w godzinach pracy Urzędu ).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty skarbowe
- za zewolenie - 76 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część IV ust. 48 pkt. 2 kol. 3 załącznik do ustawy.
- za odwołanie - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
- za każdy załącznik - 0,50 zł. - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.

Ulgi
Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi mającemu załatwić podanie.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 12 załącznika do ustawy.

Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Lubichowo.

Podstawa prawna
art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)
 

 


Liczba odwiedzin : 573
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Kielbratowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Techniczny
Czas wytworzenia: 2003-12-03 00:00:00
Czas publikacji: 2003-12-03 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak