Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Z-ca Wójta Gminy

Z-ca Wójta Gminy mgr Witold Sykutera
tel: (58) 5885 221 wew. 23 lub (58) 5885 226 wew. 23
e-mail  1zastepcawojtalubichowo@wp.pl
2007-07-05 13:04:00
Kompetencje Z-cy Wójta Gminy

Kompetencje:
Pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
2. Opracowywanie projektów podziału na stanowiskach pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu
3. Sprawowanie stałego nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
4. Przedstawianie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
5. Nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenia Rady, w tym również projektów uchwał,
6. Organizowanie biblioteki Urzędu i czuwanie nad stałym uzupełnianiem zbiorów Urzędu, w tym przede wszystkim aktów normatywnych,
7. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie,
8. Nadzór nad właściwym wydatkowaniem pieniędzy na zakupy środków trwałych oraz wyposażenia i materiałów na cele administracyjne Urzędu,
9. Koordynacja spraw związanych z wyborami i spisami,
10. Zatwierdzanie planów informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wyposażania w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe,
11. Koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków związanych z pracą Urzędu,
12. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia
Wojta.
Ponadto realizuje zadania:
1) prowadzenie zbioru, przepisów prawnych, w tym wydanych przez:
a) naczelne i terenowe organy władzy i administracji rządowej,
b) organy gminy ,
2) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym:
a) opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
b) kontrola funkcjonowania Urzędu oraz przedstawienie Wójtowi wniosków usprawniających w tym zakresie,
c) współdziałanie z ewidencją ludności przy wykonywaniu prac związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Wójta Gminy i referendum,
3) koordynacja i planowanie zadań Urzędu wynikających z planu finansowo - rzeczowego, uchwał Rady oraz postanowień Wójta , w tym:
a) przekazywanie właściwym komórkom i stanowiskom organizacyjnym Urzędu zadań wynikających z uchwał Rady, wniosków komisji, uchwał, zarządzeń oraz decyzji Wójta,
b) przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym i stanowiskom zadań wynikających z przepisów prawnych naczelnych i terenowych organów władzy i administracji rządowej,
c) organizacja i kontrola wykonywania zarządzeń i decyzji Wójta,
4) organizacja załatwiania skarg i wniosków mieszkańców, a zwłaszcza:
a) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do urzędu, przekazywanie ich do załatwienia właściwym wydziałom i innym komórkom organizacyjnym oraz organizowanie przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków,
b) koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez wydziały i inne jednostki organizacyjne,
5) służba informacyjna Wójta Gminy,
6) organizowanie obsługi oraz rejestrowanie zgłoszonych spraw i nadawanie im dalszego biegu,
7) zabezpieczenie obsługi techniczno - biurowej spraw rozstrzyganych przez Wójta Gminy oraz konferencji i narad zwoływanych przez Wojta Gminy,
8) prowadzenie nadzoru nad sekretariatem Wójta Gminy,
9) prowadzenie nadzoru nad sprawami kadrowymi pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek dla których Gmina jest organem założycielskim, w tym:
a) gospodarowanie etatami i funduszem płac w Urzędzie,
b) prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
c) dokonywanie analiz sytuacji kadrowej w Urzędzie,
d) kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie,
10) prowadzenie zarządu budynkami administracyjnymi i gospodarkę lokalami biurowymi w Urzędzie, w tym również:
a) prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących remontów i napraw bieżących oraz konserwacji budynków administracyjnych Urzędu i nadzór nad realizacją tych zadań,
11) zaopatrzenie materiałowe i techniczne na cele administracyjne, gospodarka środkami rzeczowymi, zakup inwentarza ruchomego oraz materiałów i pomocy biurowych, druków i formularzy oraz remonty, naprawy i konserwacja inwentarza biurowego,
12) nadzorowanie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego, kancelarii ogólnej, łączności telefonicznej i faksowej,
13) zamawianie pieczęci i tablic urzędowych,
14) nadzorowanie spraw dot. przestrzegania zabezpieczenia mienia w Urzędzie oraz przepisów p.poż.,
15) nadzorowanie spraw socjalnych i gospodarka odzieżą ochronną,
16) nadzorowanie zadań określonych odrębnymi przepisami wewnętrznymi z zakresu ewidencji środków trwałych w odniesieniu do sprzętu i wyposażenia biurowego, pojazdów służbowych i sprzętu komputerowego.
17) W zakresie Administracji Systemem Informatycznym:
a) realizacja zadań wynikających z przepisów o bezpieczeństwie systemów informatycznych i danych zapisanych na nośnikach informatycznych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń ministrów w tej sprawie,
b) nadzorowanie posiadanego sprzętu komputerowego,
c) dozór nad eksploatowanym oprogramowaniem,
d) administrowanie sieciowym systemem operacyjnym,
e) administrowanie relacyjnymi bazami danych,
f) nadzorowanie procesu wdrażania programów w urzędzie,
g) bieżąca pomoc użytkownikom sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie ich eksploatacji,
h) szkolenie pracowników w zakresie podstaw obsługi sprzętu komputerowego i programów,
i) organizowanie szkoleń komputerowych dla pracowników wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
j) sporządzanie planów w zakresie: rozwoju informatyzacji w urzędzie, budżetu w zakresie dotyczącym informatyzacji urzędu, instalacji komputerowej, informatyzacji poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie oraz ich wyposażania w sprzęt komputerowy i narzędzia programowe,
k) realizacja zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji na bazy danych i systemy plików,
l) nadzór nad instalacją komputerową.Z-ca Wójta Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu.


2003-07-08 00:00:00