Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o ważności klasyfikacji działalności gospodarczej

Zawiadomienie o ważności klasyfikacji działalności gospodarczej
2009-12-28 14:34:52
Wnioski - działalność gospodarcza

Wnioski - działalność gospodarcza
2009-10-06 10:25:44
DK1

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej - wniosek EDG-1
2. Nr NIP
3. Dowód osobisty
4. Nr REGON ( jeżeli został nadany)
 
 

Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej pokój Nr 5
Telefon: 5885221 wew. 40

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
- wskazanie daty rozpoczęcia działalności.
3. Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:
- zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
- zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
- prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
5. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .

Podstawa prawna:
art. 88 a, b, c, ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
2003-12-03 00:00:00
DK4

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
b) numer w rejestrze przedsiębiorców
c) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego
d) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
e) czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).
2. odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
4. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,
6. świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców
7. świadectwo legalizacji taksometru
8. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 - letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy przyczyn zależnych od wnioskodawcy,
9. urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem - również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

Opłaty:
Opłata skarbowa za wniosek 5 zł ( na podst art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.)

Opłata skarbowa za załącznik - 0,50 zł (( na podst art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.)

Znaki opłaty skarbowej do nabycia w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy w Lubichowie

Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
* 2 - 15 lat wynosi 200 zł
* 15 - 30 lat wynosi 250 zł
* 30 - 50 lat wynosi 300 zł

Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach :
wynosi 100 zł

Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.

(na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy pokój Nr 10

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Do 3 miesięcy przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencje
Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej pokój Nr 5
Telefon: 5885221 wew. 40

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z Nida 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)


Informacje dodatkowe:
1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze administracyjnej.
2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.
5. Przedsiębiorcy prowadzący do dnia 1.01.2002 działalność gospodarcza w zakresie krajowego drogowego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do organu udzielającego licencji z wnioskiem udzielenie licencji.
2003-12-03 00:00:00
DK3

Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.


Termin załatwienia sprawy:
Do 14 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej pokój Nr 5

Telefon: 5885221 wew. 40

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ ewidencyjny w ciągu 14 dni o zaprzestaniu działalności gospodarczej.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
a) Zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
b) Prawomocnego orzeczenia zakazującego osobie fizycznej prowadzenia działalności objętej wpisem
3. Organ ewidencyjny doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Podstawa prawna:
art. 88 e ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
2003-12-03 00:00:00
DK2

Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej


Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
 
Termin załatwienia sprawy:
 

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej pokój Nr 5
Telefon: 5885221 wew. 40


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje:
1. Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna
2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu (pkt. 2) i powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian .
3. Organ ewidencyjny dokonuje zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stosownie do zgłoszenia oraz doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
4. Zgłoszenie zmiany do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno nastąpić w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu tzn.:
1) oznaczenia przedsiębiorcy,
2) oznaczenia miejsca zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy,
3) określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej,
4) wskazania miejsca wykonywania działalności gospodarczej
5. Zgłoszenie zmiany do wpisu w ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać wskazanie daty rozpoczęcia działalności po zmianie.
6. Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy:
1) zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy,
2) zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie,
3) prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.

Podstawa prawna:
art. 88 b, c, d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
2003-12-03 00:00:00