Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Prowadzone ewidencje, rejestry i archiwa

Prowadzone archiwa:

1. Archiwum urzędu


Prowadzone ewidencje:

1. Ewidencja działalności gospodarczej

2. Ewidencja ludności

3. Ewidencja ulic

Prowadzone rejestry:

1. Rejestr skarg i wniosków

2. Rejestr uchwał Rady Gminy

3. Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

4. Rejestr wyborców

5. Rejestr urodzeń

6. Rejestr małżeństw

7. Rejestr zgonów

2015-06-25 10:04:14
Rejestr wyborców

INFORMACJA O STAŁYM REJESTRZE WYBORCÓW:


W naszej gminie prowadzony jest stały rejestr wyborców, który zapewnia osobom w nim ujętym możliwość udziału w wyborach do Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w wyborach do rady gminy a także w referendach. Na podstawie rejestru wyborców są sporządzane spisy wyborców i spisy osób uprawnionych do udziału w referendum. Według tych spisów wydawane są karty do głosowania w wyborach i referendach. Wyborcy są ujęci w rejestrze wyborców według miejsca stałego zamieszkania. Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy są wpisani z urzędu do rejestru wyborców. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze naszej gminy bez zameldowania na pobyt stały,
a chcą być umieszczeni w rejestrze wyborców, mogą złożyć stosowny wniosek w naszym urzędzie. Osoby nigdzie nie zameldowane a zamieszkujące na terenie naszej gminy również mogą się zwracać
do urzędu o wpisanie do rejestru wyborców.
Jeżeli wyborca wpisany na własny wniosek do rejestru wyborców zmienił miejsce stałego zamieszkania i chce być ujęty w rejestrze wyborców w nowym miejscu, musi ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru wyborców.
Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
Rejestr wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy do publicznego wglądu w celu zapewnienia społecznej kontroli prawidłowości jego sporządzenia.
Każdy może wnieść na piśmie do urzędu reklamację na nieprawidłowości w rejestrze.
Wszelkie sprawy dotyczące rejestru wyborców są wolne od opłat.
Procedura wpisania do rejestru wyborców według miejsca stałego zamieszkania ma na celu wyłącznie umożliwienie obywatelom realizacji ich praw wyborczych.
2003-12-01 00:00:00