Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr 40/2006

Nr 40/2006
2010-12-17 14:56:57
Nr 56/2006 - w sprawie przyjęcia projektów planów finansowych na 2007 rok

 
2010-12-17 14:52:56
Nr 60/2006 - zmiany w instrukcji kancelaryjnej

Nr 60/2006 - zmiany w instrukcji kancelaryjnej
2009-03-31 15:07:58
Nr 57/2006- inwentaryzacja roczna

Nr 57/2006- inwentaryzacja roczna
2009-03-31 15:05:14
Nr 55/2006- kontrola finansowa

Nr 55/2006- kontrola finansowa
2009-03-30 14:13:12
Nr 52/2006

Nr 52/2006
2007-02-12 11:08:00
Nr 54/2006

Nr 54/2006
2007-02-12 11:08:00
Nr 59/2006 - powołanie pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów salkoholowych

Nr 59/2006 - powołanie pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów salkoholowych
2007-02-05 12:25:00
Nr 58/2006 - zmiany budżetu i planu finansowego na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2006

 

WÓJTA GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie:

- zmiany budżetu gminy na 2006 rok,

- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami na 2006 rok.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy Lubichowo z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetowych między paragrafami w obrębie działu, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2

 

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok między paragrafami w obrębie działu, zgodnie z Zał. Nr 2.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Sławomir Bieliński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy

Lubichowo Nr 58/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZENIESIENIA PLANU W WYDATKACH BUDŻETOWYCH

 

MIĘDZY §§ W OBRĘBIE DZIAŁU

 

WYDATKI (zł)

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

177.600

 

360

 

360

 

177.600

 

70005

 

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

177.600

 

360

 

360

 

177.600

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

55.882

---

360

56.242

   

4430

Różne opłaty i składki

1.000

360

---

640

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.876.648

400

400

2.876.648

     

- GOPS Lubichowo

2.871.648

400

400

2.871.648

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

2.064.610

 

 

 

 

400

 

 

 

 

400

 

 

 

 

2.064.610

   

4300

Zakup usług pozostałych

25.261

---

400

25.661

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

400

---

600

 

 

 

OGÓŁEM:

 

14.448.662

 

760

 

760

 

14.448.662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Wójta Gminy

Lubichowo Nr 58/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

PRZENIESIENIA W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ

ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2006 ROK

MIĘDZY PARAGRAFAMI W OBRĘBIE DZIAŁU

 

DOCHODY (ZŁ)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

   

POMOC SPOŁECZNA

(GOPS Lubichowo)

2.272.223

400

400

2.272.223

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społ.

 

 

 

 

2.064.610

 

 

 

 

400

 

 

 

 

400

 

 

 

 

2.064.610

   

4300

Zakup usług pozostałych

25.261

---

400

25.661

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

400

---

600

     

OGÓŁEM:

 

2.371.396

 

400

 

400

 

2.371.396

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu w kwocie 760 zł wg potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

2007-02-05 12:23:00
Nr 53/2006 - zmiany w budżecie i planie finansowym na 2006r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2006

 

WÓJTA GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie:

- zmian budżetu gminy na 2006 rok,

- zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami na 2006 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 186 ust. 1 pkt 3 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy Lubichowo z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok WÓJT GMINY zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 12.038.102 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.025 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 14.496.562 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 15.025 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera Zał. Nr 1.

 

§ 2

 

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetowych między rozdziałami oraz paragrafami w obrębie działu, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3

 

Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok w wysokości:

- dochody – 2.389.796 zł,

- wydatki – 2.371.396 zł.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera Zał. Nr 3.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

 

Sławomir Bieliński

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Wójta Gminy

Lubichowo Nr 53/2006

z dnia 11 grudnia 2006 r.

 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

DOCHODY (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.501.704

3.000

20.120

2.518.824

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

2.051.521

 

 

 

 

---

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

2.066.521

   

2010

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2.049.610

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

2.064.610

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

196.130

 

 

3.000

 

 

---

 

 

193.130

   

2010

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

85.705

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

82.705

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

30.645

---

5.120

35.765

   

2030

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

 

30.635

 

 

---

 

 

5.120

 

 

35.755

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

22.273

 

 

2.095

 

 

---

 

 

20.178

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

21.373

 

2.095

 

---

 

19.278

   

6330

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

 

21.373

 

 

 

2.095

 

 

 

---

 

 

 

19.278

     

OGÓŁEM:

 

12.023.077

 

5.095

 

20.120

 

12.038.102

WYDATKI (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.859.528

3.000

20.120

2.876.648

     

- GOPS Lubichowo

2.854.528

3.000

20.120

2.871.648

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

2.049.610

 

 

 

 

---

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

2.064.610

   

3110

Świadczenia społeczne

1.962.122

---

14.550

1.976.672

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.564

---

450

3.014

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

251.130

 

 

3.000

 

 

---

 

 

248.130

   

3110

Świadczenia społeczne

251.130

3.000

---

248.130

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

105.130

---

5.120

110.250

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

59.166

 

---

 

4.259

 

63.425

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

11.000

 

---

 

756

 

11.756

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500

---

105

1.605

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

269.539

 

 

2.095

 

 

---

 

 

267.444

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

 

70.339

 

2.095

 

---

 

68.244

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

54.839

 

2.095

 

---

 

52.744

     

OGÓŁEM:

 

14.481.537

 

5.095

 

20.120

 

14.496.562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Wójta Gminy

Lubichowo Nr 53/2006

z dnia 11 grudnia 2006 r.

PRZENIESIENIA PLANU W WYDATKACH BUDŻETOWYCH

 

MIĘDZY ROZDZIAŁAMI ORAZ §§ W OBRĘBIE DZIAŁU

 

WYDATKI (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3.058.754

4.250

4.250

3.058.754

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

 

2.725.590

 

4.250

 

4.250

 

2.725.590

     

- Wodociągi

293.000

2.000

2.000

293.000

     

- Oczyszczalnia

2.432.590

2.250

2.250

2.432.590

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

 

2.000

 

150

 

---

 

1.850

     

- Oczyszczalnia

1.000

150

---

850

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

1.700

2.250

30.550

     

- Wodociągi

12.000

1.700

---

10.300

     

- Oczyszczalnia

18.000

---

2.250

20.250

   

4270

Zakup usług remontowych

14.000

---

600

14.600

     

- Wodociągi

7.000

---

600

7.600

   

4300

Zakup usług pozostałych

24.590

500

1.400

25.490

     

- Wodociągi

6.000

---

1.400

7.400

     

- Oczyszczalnia

18.590

500

---

18.090

   

4410

Podróże służbowe krajowe

2.800

400

---

2.400

     

- Wodociągi

1.700

300

---

1.400

     

- Oczyszczalnia

1.100

100

---

1.000

   

4430

Różne opłaty i składki

3.100

1.500

---

1.600

     

- Oczyszczalnia

2.500

1.500

---

1.000

600

   

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

162.900

2.000

2.000

162.900

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

142.900

2.000

2.000

142.900

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

11.419

 

2.000

 

---

 

9.419

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.550

---

2.000

41.550

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

177.600

 

1.882

 

1.882

 

177.600

 

70005

 

Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

 

177.600

 

1.882

 

1.882

 

177.600

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54.000

---

1.882

55.882

   

4300

Zakup usług pozostałych

32.700

1.150

---

31.550

   

4480

Podatek od nieruchomości

17.000

732

---

16.268

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

1.252.325

 

2.000

 

2.000

 

1.252.325

1

2

3

4

5

6

7

8

 

75022

 

Rady gmin

69.350

900

900

69.350

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.500

---

900

4.400

   

4410

Podróże służbowe krajowe

900

900

---

---

 

75023

 

Urzędy gmin

1.055.299

800

800

1.055.299

   

4270

Zakup usług remontowych

5.138

---

800

5.938

   

4430

Różne opłaty i składki

2.700

800

---

1.900

 

75095

 

Pozostała działalność

57.576

300

300

57.576

   

4270

Zakup usług remontowych

---

---

300

300

   

4300

Zakup usług pozostałych

7.550

300

---

7.250

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.311.254

66.196

66.196

5.311.254

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2.491.627

39.682

39.919

2.491.864

     

- PSP Lubichowo

1.794.510

30.123

30.360

1.794.747

     

- PSP Zelgoszcz

697.117

9.559

9.559

697.117

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

 

132.300

 

8.800

 

---

 

123.500

     

- PSP Lubichowo

100.000

6.000

---

94.000

     

- PSP Zelgoszcz

32.300

2.800

---

29.500

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracow.

1.560.670

15.600

---

1.545.070

     

- PSP Lubichowo

1.132.146

12.600

---

1.119.546

     

- PSP Zelgoszcz

428.524

3.000

---

425.524

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

299.788

6.900

---

292.888

     

- PSP Lubichowo

220.261

5.300

---

214.961

     

- PSP Zelgoszcz

79.527

1.600

---

77.927

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

42.753

1.200

---

41.553

     

- PSP Lubichowo

31.607

1.100

---

30.507

     

- PSP Zelgoszcz

11.146

100

---

11.046

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.500

1.000

1.350

6.850

     

- PSP Lubichowo

2.500

1.000

---

1.500

     

- PSP Zelgoszcz

4.000

---

1.350

5.350

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

138.915

---

37.619

176.534

     

- PSP Lubichowo

92.010

---

29.560

121.570

     

- PSP Zelgoszcz

46.905

---

8.059

54.964

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

4.300

 

270

 

---

 

4.030

     

- PSP Lubichowo

2.300

270

---

2.030

   

4260

Zakup energii

27.700

1.120

---

26.580

     

- PSP Lubichowo

21.000

460

---

20.540

     

- PSP Zelgoszcz

6.700

660

---

6.040

   

4270

Zakup usług remontowych

11.500

1.800

---

9.700

     

- PSP Lubichowo

6.500

1.800

---

4.700

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

1.200

180

---

1.020

     

- PSP Lubichowo

700

180

---

520

   

4300

Zakup usług pozostałych

44.140

500

800

44.440

     

- PSP Lubichowo

24.620

---

800

25.420

     

- PSP Zelgoszcz

19.520

500

---

19.020

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

3.300

 

560

 

---

 

2.740

1

2

3

4

5

6

7

8

     

- PSP Zelgoszcz

1.500

560

---

940

   

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

---

150

2.150

     

- PSP Zelgoszcz

700

---

150

850

   

4430

Różne opłaty i składki

2.400

470

---

1.930

     

- PSP Lubichowo

1.500

470

---

1.030

   

4440

Odpisy na ZFŚS

92.232

1.282

---

90.950

     

- PSP Lubichowo

67.121

943

---

66.178

     

- PSP Zelgoszcz

25.111

339

---

24.772

 

80103

 

Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych

(Oddział „0” – PSP Zelgoszcz)

 

53.223

 

1.130

 

1.451

 

53.544

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

 

3.650

 

280

 

---

 

3.370

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracow.

33.808

---

85

33.893

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.194

100

---

6.094

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500

---

1.366

3.866

   

4300

Zakup usług pozostałych

1.100

750

---

350

 

80104

 

Przedszkola

(Publiczne Przedszkole L-wo)

599.505

7.790

9.390

601.105

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

 

27.000

 

1.300

 

---

 

25.700

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracow.

364.623

---

1.200

365.823

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69.533

1.300

---

68.233

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.753

80

---

9.673

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500

500

---

1.000

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.717

---

8.091

31.808

   

4260

Zakup energii

6.000

700

---

5.300

   

4270

Zakup usług remontowych

1.100

950

---

150

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

180

---

320

   

4300

Zakup usług pozostałych

30.600

2.500

---

28.100

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

400

 

200

 

---

 

200

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

80

---

1.420

   

4440

Odpisy na ZFŚS

19.478

---

99

19.577

 

80110

 

Gimnazja

1.447.148

13.520

13.520

1.447.148

     

- Publiczne Gimnazjum L-wo

1.436.188

13.520

13.520

1.436.188

   

3020

Wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń

 

80.000

 

---

 

200

 

80.200

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracow.

867.701

7.900

---

859.801

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

173.033

2.720

---

170.313

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.977

740

---

24.237

   

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

---

720

5.720

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

96.610

---

7.343

103.953

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

7.500

 

---

 

1.500

 

9.000

   

4260

Zakup energii

14.300

330

---

13.970

   

4270

Zakup usług remontowych

15.500

---

700

16.200

1

2

3

4

5

6

7

8

   

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

230

---

270

   

4300

Zakup usług pozostałych

21.050

---

1.500

22.550

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

3.000

 

1.500

 

---

 

1.500

   

4410

Podróże służbowe krajowe

1.700

---

200

1.900

   

4440

Odpisy na ZFŚS

56.370

---

1.357

57.727

   

4480

Podatek od nieruchomości

200

100

---

100

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

(SAPO Lubichowo)

 

170.258

 

1.758

 

1.758

 

170.258

   

4270

Zakup usług remontowych

1.100

788

---

312

   

4300

Zakup usług pozostałych

9.135

---

1.658

10.793

   

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

 

1.100

 

470

 

---

 

630

   

4410

Podróże służbowe krajowe

3.200

---

100

3.300

   

4430

Różne opłaty i składki

500

500

---

---

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

24.631

 

2.316

 

158

 

22.473

     

- PSP Lubichowo

10.216

237

---

9.979

     

- PSP Zelgoszcz

3.328

108

108

3.328

     

- Oddz. „0” (PSP Zelgoszcz)

338

321

---

17

     

- Publiczne Przedszkole L-wo

2.582

1.600

---

982

     

- Publiczne Gimnazjum L-wo

8.167

50

50

8.167

   

4300

Zakup usług pozostałych

10.126

1.095

---

9.031

     

- PSP Lubichowo

5.716

237

---

5.479

     

- PSP Zelgoszcz

1.328

108

---

1.220

     

- Publiczne Przedszkole L-wo

1.082

700

---

382

     

- Publiczne Gimnazjum L-wo

2.000

50

---

1.950

   

4410

Podróże służbowe krajowe

14.505

1.221

158

13.442

     

- PSP Zelgoszcz

2.000

---

108

2.108

     

- Oddz. „0” (PSP Zelgoszcz)

338

321

---

17

     

- Publiczne Przedszkole L-wo

1.500

900

---

600

     

- Publiczne Gimnazjum L-wo

6.167

---

50

6.217

851

   

OCHRONA ZDROWIA

107.498

2.470

2.470

107.498

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

100.498

2.470

2.470

100.498

   

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

5.000

 

---

 

2.470

 

7.470

   

4300

Zakup usług pozostałych

62.428

2.000

---

60.428

   

4410

Podróże służbowe krajowe

470

470

---

---

854

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

444.855

 

7.231

 

7.231

 

444.855

 

85401

 

Świetlice szkolne

(PSP Lubichowo)

292.964

6.660

7.231

293.535

   

4010

Wynagrodzenia osobowe pracow.

144.341

---

3.610

147.951

   

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

26.480

3.200

---

23.280

   

4120

Składki na Fundusz Pracy

3.708

410

---

3.298

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.996

---

2.826

9.822

1

2

3

4

5

6

7

8

   

4270

Zakup usług remontowych

1.100

350

---

750

   

4300

Zakup usług pozostałych

3.700

2.700

---

1.000

   

4440

Odpisy na ZFŚS

5.606

---

795

6.401

 

85446

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

(PSP Lubichowo–świetlica szkolna)

 

571

 

571

 

---

 

---

   

4410

Podróże służbowe krajowe

571

571

---

---

926

   

KULTURA FIZYCZNA

I SPORT

 

69.050

 

800

 

800

 

69.050

 

92695

 

Pozostała działalność

10.800

800

800

10.800

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

800

---

---

   

4300

Zakup usług pozostałych

---

---

800

800

 

 

 

OGÓŁEM:

 

14.496.562

 

86.829

 

86.829

 

14.496.562

 

 

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Wójta Gminy

Lubichowo Nr 53/2006

z dnia 11 grudnia 2006 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

NA 2006 ROK

DOCHODY (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.260.223

3.000

15.000

2.272.223

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

2.049.610

 

 

 

 

---

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

2.064.610

   

2010

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

2.049.610

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

 

2.064.610

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

85.705

 

 

3.000

 

 

---

 

 

82.705

   

2010

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

 

 

85.705

 

 

 

 

 

3.000

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

82.705

     

OGÓŁEM:

 

2.377.796

 

3.000

 

15.000

 

2.389.796

WYDATKI (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

852

   

POMOC SPOŁECZNA (GOPS Lubichowo)

2.260.223

3.000

15.000

2.272.223

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

 

 

 

 

2.049.610

 

 

 

 

---

 

 

 

 

15.000

 

 

 

 

2.064.610

   

3110

Świadczenia społeczne

1.962.122

---

14.550

1.976.672

   

4210

Zakup materiałów i wyposaż.

2.564

---

450

3.014

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

 

85.705

 

 

3.000

 

 

---

 

 

82.705

   

3110

Świadczenia społeczne

85.705

3.000

---

82.705

     

OGÓŁEM:

 

2.359.396

 

3.000

 

15.000

 

2.371.396

UZASADNIENIE

1.W oparciu o pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Gdańsku Nr: FB.I-3050/1/17/BK/06 z dn. 14.11.2006 r. (wpł. 27.11.2006 r.), FB.I-3050/156/EP/06 z dn. 17.11.2006 r. (wpł. 27.11.2006 r.) oraz FB.I-3050/163/BK/06 z dn. 20.11.2006 r. (wpł. 05.12.2006 r.) dokonuje się zmian w budżecie gminy w sposób następujący:

- w dz. 852, rozdz. 85212 § 2010 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i pokrycie kosztów obsługi.

- w dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 3.000 zł, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb,

- w dz. 852, rozdz. 85219 § 2030 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5.120 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

- w dz. 921, rozdz. 92105 § 6330 zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2.095 zł, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

 

2. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami oraz paragrafami w obrębie działu w kwocie 86.829 zł wg potrzeb.

 

 

2007-02-05 12:04:00