Obwieszczenie 

 

 

     Lubichowo, dnia 19.02.2018 r.

 

KIOŚ.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 14 i pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

 

Wójt Gminy Lubichowo zawiadamia, że:

 

w dniu 12.01.2018 r. wpłynął wniosek Pana Andrzeja Bartwickiego i Pana Dawida Bartwickiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie warsztatu stolarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną i użytkową na terenie działki 204/4 w Lubichowie”. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubichowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim.

 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie w/w inwestycji mogą zapoznać się z dokumentami i kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz składać uwagi w terminie 30 dni (od dnia podania do publicznej wiadomości), które mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, w godzinach pracy urzędu w pokoju 16 lub pod nr tel.: 585885221 wew. 27, e-mail: wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl

 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubichowo.

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubichowie.,

  2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Lubichowo

  1. www.bip.lubichowo.pl

  2. a/a. K.J. Tel. (0-58)5885221 wew. 27

 


Liczba odwiedzin : 114
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Jezierska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Jezierska
Czas wytworzenia: 2018-02-20 11:02:15
Czas publikacji: 2018-02-20 11:02:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak