Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

OBWIESZCZENIE

 

  Lubichowo, dnia 13.02.2018 r.

 

KIOŚ.6220.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Lubichowo zawiadamia, że:

 

w dniu 11.01.2018 r. wpłynął wniosek Pana Rafała Pozorskiego o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 16/1 w miejscowości Zelgoszcz Wybudowanie, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie. Mając na uwadze,
że przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Lubichowo, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim.

 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie w/w inwestycji mogą zapoznać się z dokumentami i raportem oceny oddziaływania na środowisko oraz składać uwagi w terminie 30 dni (od dnia podania do publicznej wiadomości), które mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy Lubichowo, ul. Zblewska 8, w godzinach pracy urzędu w pokoju 16 lub pod nr tel.: (0-58)5885221 wew. 27, e-mail: wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl

 

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lubichowo.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

 

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubichowie.,

  2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Zelgoszcz oraz Mościska

  1. www.bip.lubichowo.pl

  2. a/a. K.J. Tel. (0-58)5885221 wew. 27

 

 


Liczba odwiedzin : 108
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Jezierska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Jezierska
Czas wytworzenia: 2018-02-13 11:14:58
Czas publikacji: 2018-02-13 11:14:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak