Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół z Sesji Nr XII/2003

Protokół Nr XII/2003

Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 30 grudnia 2003 roku

Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo – Czesław Cichocki o godz.11.00
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie, otworzył obrady
XII Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności – na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan
15 radnych obecnych jest 15.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3/.
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają
pytania i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek obrad XII sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik stanowi załącznik nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr XI/2003 sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2003r.
------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr XI/2003 Rady Gminy
z dnia 5 grudnia 2003 roku został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście
obecności celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego
przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.
------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć
wnioski i zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją
na stołach.

Ad.5 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie
międzysesyjnym od dnia 5 grudnia 2003r do 30 grudnia 2003 roku.
-----------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym
do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań.
/ informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.


Ad.6 Podjęcie uchwał w sprawie:
-------------------------------------
6a/ uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych
we wsi Szteklin
-----------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/114/2003

w sprawie uchylenia uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości
położonych we wsi Szteklin

/ uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu /

6b/ przystąpienia do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Szteklin gm. Lubichowo
-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/115/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szteklin
gm. Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /

6c/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Lubichowo gm. Lubichowo
---------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/116/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubichowo
gm. Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

6d/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Osowo Leśne gm. Lubichowo
-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/117/2003
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Osowo Leśne
gm. Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu/


6e/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu wsi Szteklin gm. Lubichowo
-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/118/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Szteklin
gm. Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/

6f/ zmian budżetu gminy na 2003 rok
------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/119/2003

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu/

6g/ ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2003
------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/12o/2003

w sprawie wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2003

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/


6h/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Lubichowo w 2003 r.
--------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XII/121/2003

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w gminie Lubichowo w 2003r

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu/

Ad. 7 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.
----------------------------------------------------------

Wójt Gminy R. Alechniewicz poinformował radnych , że wpłynęły
cztery wnioski od radnych:
wniosek – Szweda Stanisław w sprawie załatania dziur w jezdni na
odcinku Drewniaczki- Wda – Ocypel
wniosek - Podhajecki Jarosław dotyczy naprawy jezdni poprzez
wyrównanie nawierzchni asfaltowej na odcinku Osowo Leśne do mostu na
rzece Wda.
wniosek – Lewandowski Jerzy dotyczy ustawienia lustra drogowego oraz
znaku /STOP/ na skrzyżowaniu ul. Leśnej z ul.Zblewską w Lubichowie.
Wójt Gminy poinformował radnych ,że zostanie wysłane pismo do Powiatowego
Zarządu Dróg w Stargardzie Gdańskim.
Wniosek – Alfuth Brunon dotyczy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
poprzez oznakowanie większych tablic informujących wysokość przejazdu pod
wiaduktem w Zelgoszczy na drodze wojewódzkiej nr 214.
Wójt Gminy poinformował radnego , że wniosek zostanie przesłany do Rejonu
Dróg Wojewódzkich Stargardzie Gd.

Ad.8 Informacje i sprawy bieżące.
-------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych , że radny Olszowy Gerard
złożył rezygnację z funkcji radnego z dniem 31 grudnia 2003 w związku z powoła-
niem go na stanowisko V-ce Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubichowie.
Pan Radny Mosiński Tomasz w sprawie problemu przejścia w Zelgoszczy koło
Pana Połoma , ażeby zrobić chodnik w tym miejscu.
Pan Przewodniczący Rady Gminy Cichocki Czesław po wyczerpaniu spraw
bieżących złożył życzenia noworoczne zebranym na sesji , życząc dużo zdrowia
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym, aby zadania które przed
nami stoją zawsze były wykonywane dla dobra naszej gminy.

Ad.9 Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.
-------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad o godz.13.00 ogłosił zamknięcie obrad XII Sesji.


Protokołowała Przewodniczący
Rady Gminy
M.Kacała Czesław Cichocki
2004-08-11 00:00:00
Protokół z Sesji Nr X/2003

P r o t o k ó ł

Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 29 października 2003 roku


Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo – Czesław Cichocki o godz.11,oo
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie otworzył obrady
X Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności – na podstawie listy obecności stwierdził , że na
stan 15 radnych obecnych jest 12, trzech radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3 protokołu/.
Następnie zapytał, czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają
pytania i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad X sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr IX sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2003r

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr IX/2003 Rady Gminy z dnia
29 września 2003 roku został wyłożony w biurze Rady , a dziś przy liście obecności,
celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego
przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.
----------------------------------
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć
wnioski zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed
sesją na stołach.

Ad.5 Przedstawienie informacji w sprawie propozycji obsługi prasowej i elektronicznej
Gminy Lubichowo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propozycję obsługi prasowej i elektronicznej przedstawił Tadeusz Majewski redaktor
Gazety Kociewiak. W gminie Lubichowo są miejscowości turystyczne jak Ocypel, Wda
więc można na stronie internetowej pokazać walory tych miejscowości. Najpierw trzeba
uruchomić stronę główną . Koszt strony głównej to 122 zł + VAT jest to miejsce na
serwerze , natomiast koszt aktualizacji to przeciętnie 50 zł.
-2 -
Można zrobić kronikę wioski , bo sołectwa kronik nie posiadają.
Pan radny Lewandowski Jerzy nasze sołectwo Ocypel jest tym zainteresowane , gdyż
w naszym sołectwie działają ośrodki wczasowe .
Pan sołtys wsi Wilcze Błota stwierdził , że na samym początku powinna być
zainteresowana gmina a później sołectwa.
Pan Wójt gminy poprosił sołtysów aby do 15 listopada 2003 roku dać pisemną informację
o zainteresowaniu w sprawie umieszczenia sołectw w internecie.

Ad.6 Informację w sprawie bieżącej sytuacji linii kolejowej Opalenie- Szlachta,przedstawił
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego
w Stargardzie Gd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Józef Kabała- Naczelnik Wydziału przedstawił sytuację na linii kolejowej 218
Opalenie – Szlachta. Starostwo rozmawiało na ten temat z przedstawicielami PKP,
Ci stwierdzili , że jeżeli wszystkie gminy będą skłonne przejąć linię, to zostanie ona skomunalizowana.My jako Starostwo przejmiemy , a później przekażemy odcinki
poszczególnym gminom., potem może powstać porozumienie międzygminne, może być linia turystyczna, nawet towarowa.Niektórzy są zainteresowani wywozem żwiru z Osiecznej na
autostradę A1, stwierdził ,że przejęcie linii nie obciąży budżetów gmin.
Pan Radny Witta zapytał ile kosztuje utrzymanie kilometra takiej kolei, Naczelnik
stwierdził , że nie wie, tłumaczył , że związki zawodowe podają 10-krotnie niższe liczby niż
PKP S.A.
Pan radny Warmbier Brunon stwierdził że, na tej linii jest rozszabrowane, dworce zdewasto-
wane , mosty się sypią, nie ma barierek, straż pożarna boi się jechać nie ma semaforów nie
mówiąc już o melioracji rowów .Ogólnie radni mieli sporo wątpliwości , bo przedstawiono
im za mało danych.
Pan Wójt R. Alechniewicz – podjęcie uchwały to naprawdę nie jest zabawka, nie
można przejmować na dziko , bez rozeznania , bez wyliczenia kosztów. To nie będzie tak ,
że Lubichowo podstawi lokomotywę i do ..Ocypla. Stwierdzam fakt , żeby jak najdłużej
przetrzymać decyzję o likwidacji.
Pan Radny Powiatu – Błański Edmund , mówił , że przez 4 lata płacono składkę ponad
5 tyś.zł związkowi na rzecz nielikwidowania kolei I co ?, , nastąpiła likwidacja , pieniądze
przepadły.Idziemy pod dyktando banku światowego, to ten bank nam likwiduje.
Następnie dyskutowano o drodze krajowej przechodzącej przez Zelgoszcz i o drodze
wiodącej przez Wdę .
Pan Radny Szweda Stanisław – zmorą wsi Wda są TIR-y, nie powinny tamtędy jeździć,
burzą spokój , naruszają budynki , a tak w ogóle jak to może być ,że 30 –tonowy TIR
jedzie przez 15 tonowy mostek?.
Pan Sołtys Talaśka Zenon w sprawie w sprawie pomalowania przejścia dla pieszych
w miejscowości Zelgoszcz, oraz radni mieli zapytania co do ewentualnych inwestycji.
Według Naczelnika Starostwa Powiatowego Pana Kabały , najważniejszy temat drogowy
w gminie Lubichowo to trasa Lubichowo – Młynki – Ocypel, potem chciałby dalej
realizować odcinek Lubichowo – Szteklin – /słynna droga , którą powiat bezsensownie
realizował w niewielkich kilkudziesięciometrowych kawałkach / Droga Lubichowo-
Starogard też wymaga nowej nawierzchni.
Wójt Gminy R. Alechniewicz stwierdził ,że zróbmy to co można zrobić choćby
- 3 -

bezpieczeństwo na ulicy.

Ad.7 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie
międzysesyjnym od 29 września 2003 do 29 października 2003
---------------------------------------------------------------------------------------
Wójt Gminy R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym
do przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań.
/ informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu /.

Ad.8 Przyjęcie informacji z działalności GOPS za rok 2002 i I półrocze 2003r
---------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z działalności GOPS za rok 2002 i I półrocze 2003 roku była
przedstawiana na posiedzeniach stałych komisji. Radni na sesji Rady Gminy
przyjęli bez uwag.
/ informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.
Ad.9 Podjęcie uchwał w sprawie ;
----------------------------------------------

9a/ uchylenia uchwał dotyczących uchwalenia zmiany ; miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X /82/2003

w sprawie uchylenia uchwał dotyczących uchwalenia zmiany; miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo
/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.

9b/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 106/45 we wsi Szteklin
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/83/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 106/45 we wsi
Szteklin
/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /


9c/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działek nr 15,cz.16/1, cz.16/2,
16,4, 16,3, cz.18/3 , cz.18/2 cz.17/2,cz.17/3 we wsi Szteklin


- 4 -

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/84/2003


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działek
nr 15, cz.16/1,cz.16/2,16/4,16/3,cz.18/3,cz.18/2,cz.17/2,cz.17/3 we wsi
Szteklin.

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu/

9d/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 244/1 we wsi Wda.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X /85/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki
nr 244/1 we wsi Wda.

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /

9e/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 101 we wsi Lubichowo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/86/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki
nr 101 we wsi Lubichowo.

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /


9f/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 46/6 we wsi Lubichowo
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła
- 5 -


U C H W A Ł Ę Nr X/ 87/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 46/6
we wsi Lubichowo.

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /

9g/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 123/2 we wsi
Wilcze Błota.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/88/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 123/2
we wsi Wilcze Błota.

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu /

9h/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 75/3 we wsi Mermet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/89/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki
nr 75/3 we wsi Mermet.

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu/

9i/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 402 we wsi Ocypel
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/ 90/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 402
- 6 -

we wsi Ocypel.

/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu/.


9j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 160 we wsi Ocypel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/91/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 160 we
wsi Ocypel.

/ uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu /.

9k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działek nr 106/46, 108, 109
we wsi Szteklin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/92/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działek nr 106/46
108,109 we wsi Szteklin.

/ uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu /.


9l/ przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 407/24 i 407/22 we wsi
Ocypel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/93/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 407/24
i 407/22 we wsi Ocypel.

- 7 -

/ uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu/.


9ł/ uznania za pomniki przyrody
---------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/94/2003

w sprawie uznania za pomniki przyrody.

/ uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu /.

9m/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2003r.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/ 95/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2003r.

/ uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu /.

9n/ zmian budżetu gminy na 2003 rok
-------------------------------------------------------------------------------------------=

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/96/2003


w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

/ uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu/.

9o/ zabezpieczenia w planie wieloletnim na lata 2004 – 2006 środków finansowych
na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/97/2003


- 8 -
w sprawie zabezpieczenia w planie wieloletnim na lata 2004 – 2006
środków finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Starym Lesie,

/ uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu/.9p/ wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
i Sądu Okręgowego w Gdańsku.
-------------------------------------------------------------------------------------------

W celu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników powołano komisję
Skrutacyjną wybraną na sesji w dniu 29 października 2003 roku.
Protokół oraz opinia zespołu powołanego przez Radę Gminy w Lubichowie na sesji w
dniu 28 sierpnia 2003 roku stanowią załączniki do podjętej uchwały.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/ 98/2003

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim
i Sądu Okręgowego w Gdańsku.

/ uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu/.

9r/ odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubichowie.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/99/2003

w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubichowie.

/ uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu/.9s/ powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubichowie
---------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr X/100/2003

w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lubichowie.


- 9 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu /.

Ad.10. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.
------------------------------------------------------------

Wnioski oraz zapytania nie zostały złożone przez radnych na sesji.

Ad.11. Informacje i sprawy bieżące.
---------------------------------------
Pan radny Warmbier Brunon - co będzie z boiskiem .
Wójt Gminy odpowiedział .że niwelacja terenu będzie jeszcze w tym roku bez
ponoszenia kosztów.
Pan sołtys wsi Lubichowo – Kraszewski Stanisław stwierdził , że radni nie współpracują
z Radą Sołecką, trzeba wspólnie pracować. Również sprawa chodnika na ul. Dworcowej.
Chodnik powinien być z prawdziwego zdarzenia , nie są podnoszone krawężniki , teren
nie równy , szkoda pieniędzy na ten chodnik. Również sprawa chodnika na ul.Orzeszkowej.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – zachodziła konieczność remontu chodnika na ulicy
Dworcowej , domagali się tego mieszkańcy . Koszt tych płytek na remont tego chodnika
wyniesie około 2,5 tyś zł .natomiast prace te wykonują pracownicy Urzędu Gminy. Nie
stać nas na polbruk jak wiemy jest to droga powiatowa.
Natomiast wykonanie odcinka chodnika na ulicy Orzeszkowej jest doraźnym zadaniem.
Pan sołtys wsi Wilcze Błota Piotrkowski Jan w sprawie szkoleń dla rolników , ażeby
pracownicy Urzędu Gminy byli obecni też na tych szkoleniach.
Wójt Gminy odpowiedział ,że pracownicy będą obecni sam tego dopilnuję.
Pan Radny Alfuth Brunon w sprawie oświetlenia na ul. Słonecznej i Dworcowej ażeby
przeprowadzić kontrole.
Pani Radna Maria Kaczyńska w sprawie budowy chodnika na ulicy Dworcowej.
Bardzo mi przykro , że mówi się tak dużo o budowie chodnika na ul. Dworcowej. Tą
ulicą bardzo dużo chodzi mieszkańców naszej gminy , gdyż przy tej ulicy mieści się
Ośrodek Zdrowia. Więc ile nie stać nas na budowę chodnika z prawdziwego zdarzenia
to wystarczy choćby nawet gładkość tego chodnika. Bardzo dziękuję Wójtowi Gminy
za ten wkład w budowę.
Pan Radny Ambroziak Dariusz – czy wpłynęło pismo ,, sport po 16,oo ,, - Wójt Gminy
dpowiedział że jeszcze nie.

Ad. 12 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący obrad o godz.15,oo ogłosił zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki


2004-08-11 00:00:00
Protokół z Sesji Nr VI/2003Protokół Nr VI/2003

Sesja Rady Gminy Lubichowo
odbytej dnia 29 kwietnia 2003 roku

Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11,oo
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie otworzył obrady
VI Sesji Rady Gminy Lubichowo.


Po stwierdzeniu obecności - na podstawie listy obecności stwierdził, że na
stan 15 radnych obecnych jest 14 , jeden radny nieobecny usprawiedliwiony.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załącznik od nr 1 do nr 3 protokołu /.
Następnie zapytał, czy do otrzymanego ,proponowanego porządku obrad
sesji radni mają pytania lub niejasności .
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek obrad
VI sesji Rady Gminy Lubichowo został przyjęty .
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu /.

Ad.3. Przyjęcie protokołu Nr V/2003 Sesji Rady Gminy z dnia 24 marca 2003r
------------------------------------------------
Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr V/2003 Rady Gminy z dnia
24 marca 2003 roku został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście obecności,
celem zapoznania się z nim .
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

Ad.4. Zapytania i wnioski
--------------------
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zmierzających , złożyć wnioski
lub zapytania o zgłoszenie ich na drukach, które został wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie
przedstawia Główna Księgowa Justyna Wołoszyk-Grdeń w zastępstwie gdyż kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia Pani Eugenia Piesiewicz przebywa na zwolnieniu lekarskim , natomiast lekarz Stanisław Piesiewicz przyjmuje pacjentów.
Do przedstawionej informacji zadał pytanie sołtys wsi Wilcz Błota.
Pan Piotrowski Jan , pytając , że w Ośrodku Zdrowia wisi wywieszka , że po godzinach pracy w Ośrodku można się zgłaszać do Przychodni na ul. Halara i , że jest podpisana umowa . Będąc w tej Przychodni z pacjentem odmówiono nam usługi, twierdząc ,że nie ma podpisanej umowy .
Pani Wołoszyk -Grdeń odpowiedziała , że umowa jest podpisana od 1 kwietnia 2003r.
Radny Stanisław Witta zapytał dlaczego na tak długo jest podpisana /3 lata/umowa z Pomorską Kasą Chorych .Pani Wołoszyk-Grdeń odpowiada , że na dzień dzisiejszy,
jak będzie to wyglądało z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie wiem czy te umowy
będą dalej obowiązywał czy będą rozwiązane .
Pan Radny Powiatu - Błański Edmund powiedział , że z ubolewaniem muszę stwierdzić , że nie ma Pana dr Piesiewicza i nie znalazł dla radnych czasu, przecież mógł przyjść na sesję to jest mój głos , trzeba dyskutować na plebani ,a nie ma czasu dla Rady Gminy.
Radny Alfuth Brunon - stwierdził , że wchodząc do Ośrodka Zdrowia nie ma poręczy
aby się przytrzymać, prosi aby te poręcze były, nie jest to duży wydatek i będzie to duża ulga dla wchodzących do Ośrodka Zdrowia .
Pan Radny Witta Stanisław - w sprawie nie wykonania planu w specjalistce
Pani Główna Księgowa odpowiedziała, że planuje się na początku roku i nie wiadomo jakie będzie wykonanie.
Pan Sołtys - Stanisław Karaszewski - dziwie się, że nie ma czasu na przybycie na sesję Rady Gminy ale wyzwać od "chłopków roztropków" i mafii.
Sprawy finansowe nas nie obchodzą , obchodzą nas sprawy organizacyjne i przyjmowanie pacjętów. Jak było spotkanie u Pana Wójta Gminy i na tym spotkaniu byli obecni Przewodniczący Rady Gminy , Wójt Gminy i Pani Kierownik Piesiewicz
i ja oraz inni przedstawiciele i chcieliśmy uzdrowić sytuację Ośrodka Zdrowia , to po tym spotkaniu kiedy Pani Kierownik wróciła do Ośrodka to cały personel Ośrodka
miał do mnie pretensje a ja na to sobie nie pozwolę , proszę aby poprosić Panią kierownik lub Pana Piesiewicza na sesję .
Pan Radny Rakowski Andrzej proponuje aby poprosić nie na sesję ale na Społeczną Radę Ośrodka Zdrowia .
Następnie głos zabrał Wójt Gminy - Ryszard Alechniewicz organem władczym nad Gminnym Ośrodkiem Zdrowia jest Wójt Gminy , gdzie zrobić to spotkanie proszę powiedzieć , po pierwsze możemy rozliczyć ale żeby to nie spowodowało ran, akt powołania Pani Kierownik Ośrodka jest do 30 września 2003roku i co dalej po wrześniu, również nie zgadzam się, że nie obchodzą was sprawy finansowe , powinni oni nas interesować a jak będą długi to tylko nas będzie to dotyczyć. Do przedłużonej
informacji nie było uwag.
Radni Gminy przyjęli informację z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia za rok 2002 .
/informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/

Ad.6. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
------------------------------------------------
Wójt Gminy - R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym, do której radni nie wnieśli uwag ani pytań .
Informacja została jednomyślnie przyjęta przez radnych .
/informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.

Ad.7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002 przedstawił Wójt Gminy Ryszard Alechniewicz , do przedstawionego sprawozdania głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy , Budżetu i Rolnictwa radny Stanisław Witta , który stwierdził iż budżet został wykonany dobrze, tylko w niektórych działach procent wykonania jest niższy i to wynika z tytułu zubożenia społeczności ,
nieściągalności przez działy egzekucyjne Urzędów Skarbowych . Cały budżet był trudny w roku 2002, została zalana wieś Zelgoszcz, więc trzeba było przeprowadzić meliorację , budowa Publicznego Gimnazjum , gdzie trzeba było wziąć kredyt długoterminowy gdyż nie otrzymaliśmy dotacji na budowę z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz dalsza budowa kanalizacji sanitarnej w Lubichowie .
Trzeba przyznać , że z dochodów własnych w roku 2002 przekazaliśmy na Opiekę Społeczną kwotę 194.615 zł. W związku z tym wyrażam zadowolenie z wykonania budżetu za rok 2002 i proszę o przyjęcie tego sprawozdania , Pani Radna Maria Kaczyńska stwierdziła , że budżet po stronie dochodów jak i wydatków został zrealizowany prawidłowo , należą się więc słowa uznania dla Pana Wójta jak i Pani Skarbnik Gminy.
W przedstawionym przez Pana Wójta sprawozdaniu są zaległości w podatkach .
Za wodę , za kontenery i za zrzut ścieków stwierdzam że społeczeństwo jest zubożałe to jednak windykacja tych zaległości powinna być przyspieszona .
Z uwagi na to , że więcej radnych nie zgłosiło uwag ani pytań do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 radni rady gminy przyjęli sprawozdanie bez uwag.
/ sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu /

Ad.8. Opinię regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Czesław Cichocki.
/opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu/

Ad.9. Opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2002 przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Lewanowski .
/opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 9 do protokołu/

Ad.10. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lewandowski Jerzy. Rada
Gminy nie zgłosiła uwag i przewodniczący obrad poddał wniosek o udzielenie
absolutorium pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /.

Ad.11. Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 14 kwietnia 2003 r w sprawie wydanej opinii co do wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2002 rok przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Lewandowski.
/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /.

Ad.12a/ Rada Gminy po przedstawieniu materiału przystąpiła do podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium
---------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VI/58/2003

udzielenia absolutorium

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /.

Ad.12b/ w sprawie uznania obszaru we wsi Lubichowo za użytek ekologiczny
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VI/59/2003

uznania obszaru we wsi Lubichowo za użytek ekologiczny

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokółu /

Ad.13. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski
Pan Radny Rakowski Andrzej złożył wniosek:
- o przesunięcie znaku ograniczenia szybkości 40 km przed zakrętem od strony Skórcza droga nr 222
- przejście dla pieszych na ul. 6-go Marca i znak
- wyrównać i usunąć skarpę w ciągu ulicy 6-go Marca dotyczy chodnika po stronie prawej od " Tartaku "
Pan Radny Szweda Stanisław złożył wniosek w sprawie oznaczenia Przejścia dla pieszych w miejscowości Wda.

Ad.14. Sprawy bieżące

Pan Sołtys Karaszewski Stanisław - powstał użytek ekologiczny i proszę o zabezpieczenie go od strony torów kolejowych przed powstaniem pożarów.
Sprawa targowiska w Lubichowie, ludność skarży się, że przystanek PKS
jest oblegany przez sprzedających i kupujących. Na ulicy Dworcowej postawić
znak do 15 km, gdyż samochody ciężarowe jeżdżą z dużą szybkością, a przy tej
ulicy są budynki starsze i ściany pękają, zabezpieczyć miejsce między parkingiem
przy kościele a targowiskiem. Ażeby nie stawiano tam samochodów. Chodzi mi
również o stawkę "0" od działek letniskowych cena podatku jest równa jak teren
rolny. Proszę o dalsze pieniądze na drzwi i okna do remizy w tej części dobudowanej.
Wójt Gminy odpowiedział Sołtysowi Karaszewskiemu, że na ulicy Dworcowej nie można postawić znaku do 15 km, gdyż droga ta jest w zarządzeniu Zarządu Dróg.
Jeśli chodzi o targowisko to możemy zlikwidować i przenieść na ulicę Słoneczną,
ale czy społeczeństwo będzie zadowolone to nie wiem jak i sprzedający
i kupujący. Jeśli chodzi o targowisko to możemy zlikwidować i przenieść na ulicę
Słoneczną, ale czy społeczeństwo będzie zadowolone to nie wiem jak i sprzedający
i kupujący. Jeśli chodzi o wstawienie okien i drzwi do remizy to te pieniądze są zaplanowane w budżecie i będą przeznaczone. Użytek ekologiczny zostanie zabezpieczony przed powstaniem pożarów.
Sekretarz Gminy - Sławomir Bieliński odpowiedział na zapytanie Sołtysa Karaszewskiego w sprawie obliczenia stawki, "0" od działek letniskowych. Jeśli
nastąpi zmiana w obliczeniu podatku. Wstecz nikt nie będzie naliczał podatku.
Pan Radny Rakowski Andrzej - może byśmy się dogadali z Gminą Spółdzielnią
i tam można by urządzić targowisko.
Pan Radny Powiatu Błański Edmund - w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy nie było targowisko na ul. Starogardzkiej przy przystanku PKS ale na ul. Słonecznej.
Również w dniu 24 kwietnia 2003 roku byłem w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w sprawie przejazdów TIR-ów przez Lubichowo-Ocypel-Wda i dowiedziałem się, że w niedalekiej przyszłości droga ta będzie wiodła przez
Pelplin - Warlubie dla tych pojazdów.
Pani Radna Maria Kaczyńska - w sprawie targowiska może jeszcze raz porozmawiać
z Prezesem GS o placu na targowisko bo społeczeństwo będzie urażone, że nie będzie targowiska w centrum wsi. Myślę również, że należałoby pomyśleć o podziękowaniu
dla Pełnomocnika ds. Oświaty przez list gratulacyjny za wysiłek, który włożył w konkurs " Menadżer Oświaty 2002" gdzie zajęliśmy I miejsce i w nagrodę otrzymaliśmy autobus.
Pan Radny Michna Kazimierz - w sprawie gnojowicy na byłych obiektach po RSP Czarny Las -"Raczno" . W chwili obecnej jest tam chów 1000 sztuk trzody chlewnej
tucznika a prawdopodobnie ma tam być 6000 sztuk i co wtedy będzie-szambo musiałoby być " molochem " ażeby zabezpieczyć przed wylewaniem gnojowicy .
Pan Błański odpowiedział- że sprawę przekaże do Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego.
Wójt Gminy powiedział-że w dniu 5 maja br. zrobi się wizję lokalną w sprawie wylewania gnojowicy.
Pan Radny Warambier Brunon-w sprawie okablowania kabli nad boiskiem w Ocyplu jednym kablem , bo o wypadek nie trudno. Sprawa będzie przekazana na piśmie .
Pan Radny Alfuth Brunon -aby na ulicy Dworcowej zrobić progi zwalniające na to Wójt odpowiedział, że nie.
Pan Gloc Bogdan -czy ten autobus co otrzymaliśmy będzie dowoził dzieci do szkoły oraz o zmianę ustawy o drogach prywatnych.
Wójt Gminy odpowiedział, że autobus co otrzymamy będzie dowoził dzieci do szkoły a w sprawie dróg prywatnych proszę wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w sprawie zmiany ewidencji gruntów
Na tym dyskusja nad sprawami bieżącymi została zakończona .
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że z dniem 30 kwietnia 2003 roku upływa termin składania oświadczeń majątkowych .

Ad. 14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący obrad o godz. 14,45 ogłosił zamknięcie obrad VI Sesji Rady
Gminy.Protokołowła Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki
2004-01-19 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XI/2003

P r o t o k ó ł Nr XI/2003

Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 5 grudnia 2003 roku


Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo – Czesław Cichocki o godz.11,oo
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie, otworzył obrady
XI Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności- na podstawie listy obecności stwierdził , że na stan
15 radnych obecnych jest 15.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3/.
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają
pytania i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek obrad XI sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr X/ 2003 sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2003r

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr X/2003 Rady Gminy z dnia
29 października 2003 roku został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście obecności
celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego
przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających, złożyć wnioski
i zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stargardzie Gdańskim w sprawie
przygotowania rolników do wymogów Unii Europejskiej.

Informację w sprawie przygotowania rolników do wymogów Unii Europejskiej
przedstawił Lekarz Powiatowy Weterynarii Lech Michnowski, stwierdzając , że na
15 przetwórni mięsa na terenie powiatu do wymogów Unii Europejskiej nie odpowiada
tylko 1 zakład tj. ubojnia Wysoka , która podlega pod Spółdzielnię produkcyjną Czarnylas.
W związku z tym należy tam przeprowadzić modernizację, modernizacja ta powinna być
zakończona do dnia 30 kwietnia 2004 roku.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stargardzie Gdańskim , gdzie rolnicy z terenu gminy
są hodowcami krów , którzy dostarczają mleko do tej spółdzielni przeprowadza modernizację
prace są zaawansowane w 76% , spółdzielnia ta otrzymała pieniądze z SAPARD-u i w mojej
ocenie w dniu 30 kwietnia 2004 roku , będzie prowadziła skup na warunkach unijnych
unijnych powiatu starogardzkiego i nie tylko.
Każdy dostawca , który będzie dostarczał mleko musi posiadać certyfikat na wymogi.
Z terenu gminy wydałem 2 certyfikaty oraz 3 dałem okres przejściowy do dnia 30.04.2004r.


Dostawca, który dostarcza mleko , musi mieć w oborze ściany gładkie zmywalne nie nasiąkliwe po białkowane jest to półśrodek do utrzymania czystości , sugestia aby
w miejsce wapna była farba olejna, mogą być kafelki owszem , decyzja należy do producenta.
W gospodarstwie musi być badanie wody do produkcji mleka surowego dwa razy w roku, nie ma problemu kiedy jest ujęcie gminne – wodociągi, hodowca przedstawia zaświadczenie z Urzędu Gminy , że woda odpowiada normie i nadaje się do spożycia , brak badania wody wyniku pozytywnego do 30.04.2004 roku pozbawia wydania certyfikatu.
Na terenie gminy 20 gospodarstw posiada własne ujęcie wody w tym 4 gospodarstwa odpowiadają wymogom unijnym w związku z tym można by było pomóc tym rolnikom
Przez uzdatnianie tej wody.
Pan Radny Gloc Bogdan – czy my musimy stosować te przepisy unijne , a nie odbiegać od nich. Jeżeli do dnia 1 kwietnia nie będzie atestacji . i nie da się wszystkiego w krótkim czasie
usunąć, co wtedy będzie.
Odpowiedzi udzielił Lekarz Weterynarii – nie zgadzam się z Panem chcąc sprzedawać to
mleko do skupu trzeba patrzeć na jakość mleka. Na terenie powiatu jest 190 dostawców mleka , 70 gospodarstw rezygnuje z dostawy mleka więc pozostaje 120 gospodarstw.
Pan Sołtys Piotrkowski Jan - rolnicy są biedni nie mają dochodów trzeba to wszystko wziąć
pod uwagę.
Lekarz odpowiedział , że jest jeszcze kategoria „C ”
Pan Radny Micha Kazimierz – jestem producentem mleka , niektóre wymogi są na wyrost
nie mam pewności czy sprostam tym wymogom, bo może w maju 2004 roku nie zostaną
dopuszczone komórki somatyczne i jeden wynik wszystko przekreśli.
Lekarz Weterynarii odpowiedział , zgadzam się z Panem . błędem jednak by było żeby Pan
nie podjął się tego zadania , na początku tak to wygląda , takie są postawione wymogi.
Pan Radny Powiatu Błański Edmund powiedział , że wejście do Unii Europejskiej miało być
Wydźwignięciem rolnictwa , a wszystko idzie ku temu , że rolnictwo się jeszcze pogłębia.
Chciałbym podziękować w imieniu Powiatu Panu Lekarzowi za troskę nad tymi problemami
z jakimi borykają się nasi rolnicy. Rolnicy są biedni nie mają na przeprowadzenie remontów budynków jak studni do wymogów unijnych.
Pan Radny Micha Kazimierz – chodzi mi o informację o Agencji Rynku Rolnego , nie ma
informacji telefonicznej również o „ AJAX”.
Lekarz Weterynarii stwierdza , że , że „AJAX” jest oddzielnym tematem , nie sprostali temu zadaniu od dnia 1,01,2003 roku.
Od 1 stycznia 2004 roku będą wydawane świadectwa zdrowia , które są przedmiotem obrotu. Agencja ma jeszcze dużo do zrobienia.
Pan Wójt Gminy odpowiedział , że mamy numery telefonów wywiesimy na tablicy , damy
również sołtysom.
Woda z naszego wodociągu jest badana z ujęcia gminnego przez SANEPID , jeżeli nie
odpowiada wymogom natychmiast niedociągnięcia są usuwane.
Lekarz Weterynarii poinformował , hodowców bydła o obowiązku bezzwłocznego przekazywania prywatnie praktykującym lekarzom weterynarii o wszystkich padłych
sztukach bydła w wieku powyżej 24 miesięcy. Wynika to z konieczności pobierania prób
do badań w kierunku BSE.
Na właścicielu spoczywa obowiązek poinformowania lekarza weterynarii o padłej sztuce.
Zbiórkę i transport zwłok padłych zwierząt prowadzi Pan Roman Rybacki Nowy Klincz.
Zbiórka Surowca Utylizacyjnego.

Ad.6. Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
Od dnia 29 października 2003 roku do 5 grudnia 2003 roku
---------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy R.Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjym do
przedstawionej informacji radni nie wnieśli uwag ani pytań.
/ informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.

Ad.7 Podjęcie uchwał w sprawie:
--------------------------------------------
7a/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy
Lubichowo
--------------------------------------------------------------
Pan Kwaśniewski Erwin Sołtys Wsi Wda , nie mogę tego zrozumieć , że od
działek letniskowych właściciele płacą mniej niż posiadacze nieruchomości.
Wójt Gminy odpowiedział, że posiadacze działek letniskowych w ewidencji
gruntów figurują jaka działka rolna , a na podstawie ewidencji są naliczne
podatki.
Pan Radny Mosiński Tomasz ażeby obniżyć podatek od nieruchomości
z 0,16 zł do 0,09 zł a podwyższyć działki letniskowe.
Pan Radny Rakowski Andrzej aby pozostawić tak jak jest
Pan Radny Lewandowski Jerzy aby został jak jest
Pani Radna Kaczyńska Maria aby zostawić tak jak jest

Rada Gminy podjęła

U C H W Ł Ę Nr XI/101/2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Lubichowo

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych 1 radny był przeciwko
/ uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.

7b/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości sposobu poboru,
terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowości Ocypel i Szteklin
-------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/102/2003

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości sposobu
poboru , terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowości Ocypel
Szteklin.
/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu/.


7c/ wprowadzenia opłaty administracyjnej
--------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/103/2003/

wprowadzenia opłaty administracyjnej

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu/.7d/ ustalenia opłat za wodę, ścieki oraz za korzystanie z urządzeń
stanowiących własność gminy Lubichowo
---------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/104/2003

w sprawie ustalenia opłat za wodę, ścieki oraz za korzystanie
z urządzeń stanowiących własność gminy Lubichowo
/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu/.7e/ określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,
terminu jego płatności i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo
---------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/105/2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
terminu jego płatności i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo
/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/

7f/ określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz unormowania
niektórych spraw dot. tej opłaty
---------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/106/2003/

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz
unormowania niektórych spraw dot.tej opłaty.


/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /.


7g/ określenia wysokości stawek od posiadanych środków transportowych
---------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/107/2003

w sprawie określenia wysokości stawek od posiadanych środków
transportowych.
/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu/.

7h/ określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub oddania w użyczenie
lokali użytkowych na terenie gminy Lubichowo
-----------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/108/2003

w sprawie określenia zasad wydzierżawiania , najmu lub oddania
w użyczenie lokali użytkowych na terenie gminy Lubichowo
/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu/.

7i/ zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
-----------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/109/2003

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego
/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu/.

7j/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo w części dot. fragmentu
wsi Zelgoszcz, Lubichowo, Szteklin, Osowo Leśne, Ocypel

Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr XI/110/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo w części
dot. fragmentu wsi Zelgoszcz, Lubichowo, Szteklin, Osowo Leśne, Ocypel
/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu/

7k/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo w części dot. dz.nr 555
w Lubichowie , części dz.nr 16/2 i 106 w Szteklinie, części dz.nr 429/2
w Osowie Leśnym.
-----------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/111/2003

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubichowo , w części
dot. dz.nr 555 w Lubichowie, części dz.nr 16/2 i 10/6 w Szteklinie, części
dz.nr 429/2 w Osowie Leśnym.

/ uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokoł/.

7l/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2003r

---------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/112/2003

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie
Lubichowo w 2003 roku.

/ uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu /.

7 ł/ zmian w budżecie na 2003 rok
--------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XI/113/2003

w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok

/ uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu/.


Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania .
------------------------------------------------------------

Wójt Gminy R. Alechniewicz poinformował radnych , że wpłynęły dwa wnioski
od radnych Pana Gloc Bogdana i Szweda Stanisława, wnioski te zostaną przeka-
zane do Zarządu Powiatowego Dróg w Stargardzie Gdańskim.
Pan Radny Warmbier Brunon w sprawie prześwietlenia konarów drzew , szybka
Realizacja tego wniosku. Wójt odpowiedział , że przekażemy do Zarządu Dróg.


Ad. 9 Informacje i sprawy bieżące.
--------------------------------------
Pan Radny Witta Stanisław w sprawie badań wody w jezirze Starym w Zelgoszczy,
Wójt Gminy odpowiedział , nie otrzymałem żadnych wyników.
Pan Sołtys Wsi Szteklin – boisko , które powstaje ma teren podmokły.
Wójt gminy odpowiedział, że miejsce na boisko zostało uzgodnione zaopiniowane
przez Przewodniczącego , przy udziale geodety. Boisko to jest pełno wymiarowe.
Można jeszcze raz sprawdzić ten teren.
Pan Radny Micha Kazimierz w sprawie kodów pocztowych ,poprzedni pocztowy
kod dla Zelgoszczy był 83-208 , poczty w Zelgoszczy nie ma jest w Lubichowie
a kod ten sam.
Wójt odpowiedział, że zostaliśmy poinformowani przez Pocztę Polską , pisemnie
że taki kod musi być dla Zelgoszczy.
Pan Mosiński Tomasz w sprawie ułożenia chodnika 10 m i przejścia dla pieszych.
Wójt Gminy odpowiedział , że ta sprawa była już omawiana ale jeszcze raz może
zająć się tą sprawą.

Ad.10 Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.
------------------------------------------------------
Przewodniczący obrad o godz.14,45 ogłosił zamknięcie obrad XI Sesji
Rady Gminy.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki
2004-01-02 00:00:00
Protokół z Sesji Nr IX/2003

P r o t o k ó ł Nr IX/2003

Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 29 września 2003 rokuPrzewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11.00
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowo otworzył obrady
IX Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności - na podstawie listy obecności stwierdził , że na
stan 15 radnych obecnych jest 13 , dwóch radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3 protokołu/.
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają
pytania i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad IX sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr VIII/2003 Sesji Rady Gminy z dnia 28 sierpnia 2003r
----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr VIII/2003 Rady Gminy
z dnia 28 sierpnia 2003 roku został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście
obecności, celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził
jego przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.
------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć
wnioski lub zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały włożone przed
sesją na stołach.Ad.5 Informacja Starostwa Powiatowego oraz Prezesa Powiatowej Izby Rolniczej
w Starogardzie Gdańskim , w sprawie tworzenia się Zrzeszenia Trzody
Chlewnej - Kociewie.
---------------------------------------------------------------------

Informację w sprawie tworzenia się Zrzeszenia Trzody Chlewnej - Kociewie,
przedstawił Prezes Izby Rolniczej Pan Lech Kolaska oraz Przedstawiciel Starostwa
Powiatowego Pan Komorowski Jerzy.
Realizując ustawowe i statutowe działania izb rolniczych polegają na wspomaganiu
rolników w sprawach niepokojących ich omawiane są najistotniejsze problemy wsi
i rolnictwa oraz poszukiwane są skuteczne środki do ich rozwiązywania. Z uwagi na
konieczność podnoszenia kwalifikacji rolników Zarząd Powiatowej Izby Rolniczej
podjął decyzje o realizacji projektu obejmującego szkolenia dla producentów trzody
chlewnej. Od początku istnienia izba rolnicza czynnie współpracuje z ARR w
zakresie skupu interwencyjnego.
Z inicjatywy izby rolniczej powiatu starogardzkiego odbyło się spotkanie rolników,
na którym przedstawiono projekt Statutu ,, Zrzeszenia Producentów Trzody
Chlewnej- Kociewie. Podjęte kroki mają zachęcić rolników z Kociewia do
zrzeszenia się celem nawiązania lepszej współpracy z Zakładami Branży
Przetwórczej oraz umocnienia pozycji zrzeszonych producentów na rynku rolnym.
Zdaniem Pana Lecha Kolaski – ,,rolnicy bez utworzenia grup producenckich ,
nie mają szans zaistnienia i przetrwania na rynku Unii Europejskiej.
Pan Lech Kolaska podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy.

Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim Pan
Komorowski Jerzy, że inicjowanie działań mających na celu powoływanie
oraz wspieranie zrzeszeń producentów rolnych to jedno z najistotniejszych zadań
Izb Rolniczych. W okresie jesienno- zimowym odbędą się szkolenia rolników w
sprawie wypisywania wniosków dotyczących dopłat dla rolników. W sprawie
indywidualnej kwoty mlecznej składanie wniosków przedłużono do 31.10.2003 roku.
W związku ze składaniem wniosków o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej dla
dostawców hurtowych i dostawców bezpośrednich , należy przedłożyć dokument
stwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego. Natomiast dopłata do ha fizycznego
dla rolnika około 160 zł. Jeżeli są problemy można uzyskać informację w Starostwie
Powiatowym w Starogardzie Gdańskim pod nr telefonu 563-09-47.
Po przedstawieniu informacji Pan Komorowski Jerzy podziękował za zaproszenie na
sesję.


Ad.6 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie
międzysesyjym od 28.08 - 29.09. 2003
----------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy - R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym , do
której radni nie wnieśli uwag ani pytań.
/ informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.

Ad.7 Podjęcie uchwał w sprawie:
----------------------------------------------

7a/ sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
----------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IX/ 78/ 2003

w sprawie sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej
/ uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu /

7b/ zamiany nieruchomości położonych we wsi Szteklin
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IX/ 79/ 2003


w sprawie zamiany nieruchomości położonych we wsi Szteklin
/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /


7c/ akceptacji zamiany użytkowania gruntów z rolnego na leśny
------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IX/ 80 / 2003

w sprawie akceptacji zamiany użytkowania gruntów z rolnego na leśny
/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

7d/ zmian budżetu gminy na 2003 rok
----------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IX/ 81 / 2003

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /


Ad.8 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.
---------------------------------------------------------------------

Radny Olszowy Gerard - o ułożenie / tymczasowo / płytek chodnikowych
na ul. Orzeszkowej i ul. Konopnickiej w dalszej części tych ulic , koło
Pana Powalskiego na długości 50 m.
Wójt Gminy odpowiedział , że ułożenie tego chodnika nastąpi w IV kwartale br.

Radny Brunon Alfuth - wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych
na ul. Starogardzkiej w Lubichowie przy Poczcie.
Wójt Gminy odpowiedział , ze pismo zostanie złożone do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego - Departament Gospodarki i Infrastruktury w Gdańsku.

Radny Witta Stanisław i Alfuth Brunon - o zabezpieczenie w przyszłorocznym
budżecie gminy funduszy na remont starej części remizy i na dokończenie nowej
części oraz na zagospodarowanie i uporządkowanie otoczenia wokół remizy.
Ponadto wyremontowanie chodnika na ulicy Dworcowej.
Odpowiedzi na ten wniosek udzielił Wójt Gminy - musimy wspólnie opracować
program z władzami gminnymi OSP do końca października , podzielić role i zadania
które będą wykonywane przez poszczególne podmioty, jednak nie widzę możliwości
by to się stało w roku 2004 ,gdyż obchodzona rocznica straży przypada na rok 2005,
wtedy powinniśmy się skupić i remontować remizę.
Natomiast co do wyremontowania chodnika na ul. Dworcowej w Lubichowie
pragnę poinformować , że budowa chodnika - zadanie to jest zaplanowane w budżecie
na rok 2003 , jednak czy to zadanie zostanie wykonane myślę że nie, brak jest po prostu wpływu dochodów do budżetu.


Ad.9 Informacje i sprawy bieżące.
----------------------------------------------

Przewodniczący Rady Gminy Pan Cichocki Czesław odczytał informację Posterunku Policji w Lubichowie w sprawie dyskotek na terenie gminy.

Pan Karaszewski Stanisław - sołtys wsi Lubichowo stwierdził w sprawie dyskotek
nic się nie poprawiło , pomimo , że Szkoła Podstawowa ma pozamykane wejścia na teren szkoły.

Pan Piotrowski Jan - sołtys wsi Wilcze Błota - twierdzi ,że pomalowanie tych ścian
i tablic to robią przyjezdni z Tczewa stwierdziłem to sam.

Pan Radny Mosiński Tomasz - że z dyskotek z Lubichowa przenieśli się do Zelgoszczy jest gorzej a nie lepiej.

Pan Radny Lewandowski Jerzy - w sprawie karetki pogotowia w Skórczu.
Wójt Gminy odpowiedział , że mieszkańcy gminy na pewno mają korzyści , gdyż jest
krótsza droga i czas dotarcia. Koszty mają być pokrywane przez gminę. Dla przykładu
podaję, że w okresie od stycznia do maja wezwań do Skórcz było 12 a ze Starogardu 14, jednak musimy to utrzymać, aby karetka pogotowia była w Skórczu.

Pan Radny Mosiński Tomasz - w sprawie usuwania toru kolejowego na trasie Skórcz- Czersk , ażeby wnieść protest do PKP albo umorzyć podatki.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy - w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym
w Starogardzie Gdańskim jest spotkanie przedstawicieli PKP , wójtów i burmistrzów,
w sprawie utrzymania linii kolejowych co w tej sprawie będzie zobaczymy. Natomiast
podatki są płacone od nieruchomości a nie od torów kolejowych.

Pan Piotrowski Jan - sołtys wsi Wilcze Błota - za późno w m-cu marcu 2004 roku prowadzić szkolenia rolników w sprawie dopłat. Odpowiedzi udzielili Pan Komorowski i Kolaska ,że to na pewno za późno szkolenia odbędą się w okresie wcześniejszym.


Ad.10 Zamknięcie obrad sesji.
----------------------------------------

Przewodniczący obrad o godz.14,oo ogłosił zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy.Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki
2003-12-08 00:00:00
Protokół z Sesji Nr V/2003
Protokół Nr V/2003

sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej dnia 24 marca 2003 roku


Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11:00 w sali
posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie otworzył obrady V Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności - na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych
obecnych jest 15 radnych.

Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości
/ listy obecności stanowią załącznik od nr 1do nr 3 protokołu /.
Następnie zapytał, czy do otrzymanego, proponowanego porządku obrad sesji radni mają pytania pytania lub niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek obrad V Sesji Rady Gminy
Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu /.

Ad.3. Przyjęcie Protokołu Nr IV/2003 Sesji Rady Gminy z dnia 24 marca 2003r.
--------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr IV/2003 Rady Gminy z dnia 7 lutego
2003 roku został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście obecności, celem zapoznania
się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

Ad.4. Zapytania i wnioski
-------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych zamierzających, złożyć wnioski lub
zapytania o zgłoszenie ich na drukach, które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
-------------------------------------------------------------

Wójt Gminy - Ryszard Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym, do
której radni nie wnieśli uwag ani pytań, informacja została jednomyślnie przyjęta przez radnych.
/ Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu /.

Ad.6. Działalność Powiatowego Biura ARiMR w Starogardzie Gdańskim przedstawił Pan Marcin Nowak. Siedziba ARiMR mieści się w Banku Gospodarki żywnościowej. My jesteśmy
instytucją ażeby pomagać rolnikom i służyć informacjami. Jeśli chodzi o kolczykowanie bydła
na terenie powiatu to prawie wynosi 100%. Zakolczykowane bydło wpisuje się na odpowiednim druku na ten cel przeznaczony - wpisując Nr kolczyka, zakreśla się czy kupił
czy sprzedał, nazwisko i imię, oraz trzeba wpisać dokąd zostało sprzedane. Na terenie naszego
powiatu są ubojnie - Wysoka, Pan Herold w Zblewie oraz PSS " Społem ".
Kolczykowanie bydła do końca roku jest bezpłatne. Utylizacją do tej pory zajmuje się Pan
z Zblewa na terenie naszego powiatu innego Zakładu nie ma. Utylizacją będą się zajmowały
instytucje dotowane przez Państwo w 98%, natomiast resztę kosztów będzie ponosić rolnik,
ile to będzie to nie jestem w stanie powiedzieć.
Od stycznia nie obowiązują świadectwa pochodzenia zwierząt na bydło. Jeżeli sztuka jest oznakowana nie potrzeba świadectwa pochodzenia zwierząt, a jeżeli idzie za powiat trzeba mieć świadectwo pochodzenia zwierząt. Tatułowanie jest po stronie rolnika i posiadacza zwierzęcia. Mamy informacje, że tatułowanie musi być w małżowinach usznych w wewnątrz.
Pan sołtys Karaszewski Stanisław zadał pytanie, że weterynarze twierdzą, że świadectwa pochodzenia zwierząt nie są aktualne - Pan Nowak stwierdził, że na trzodę chlewną są ważne
i wystawia się świadectwa pochodzenia zwierząt w tej chwili, jak będzie to nie wiem.
Pan Talaśka Zenon - sołtys wsi Zelgoszcz zapytał czy można brać innych lekarzy weterynaryjnych - odpowiedziano, że trzeba się z tym zwrócić do Lekarza Powiatowego.
Pan Piotrowski Jan - sołtys wsi Wilcze Błota chodzi mu o Mleczarnie na to pytanie odpowiedział Pan Jan Zieliński, że do 31 marca br proszę się zwrócić do mnie ja mam odpowiednie formularze i będzie można dostarczyć do Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa.
Po wyczerpaniu wypowiedzi Przewodniczący obrad podziękował Panu Marcinowi Nowak
za przedstawienie informacji dotyczącej nurtujących problemów rolników.

Ad.7. Podjęcie uchwał
----------------

7a) w sprawie budżetu gminy na 2003 rok
--------------------------------------

Pan Radny Rakowski - mam uwagi do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2003 rok,
chodzi mi o drogę Lubichowo - Wda, czy jest możliwość przesunięcia zapłaty na przyszły
rok po wykonaniu pracy, a tę kwotę która jest zaplanowana przesunąć na remont dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie. Natomiast druga sprawa to kąpielisko
w Lubichowie, żeby nie budować pomostu w Szteklinie a tylko w Lubichowie ze względu
na zły stan pomostu. W sprawie drogi Lubichowo - Wda zabrał głos sołtys wsi Wda Pan
Erwin Kwaśniewski, że ta droga musi być zrobiona, gdyż mieszkańcy Wilczych Błot, Wdy,
Smolnik by radnym nie wybaczyli " ta droga woła o pomstę do nieba ". Również sołtys wsi
Wilcze Błota Pan Piotrowski Jan poparł Pana Sołtysa wsi Wda, że ta droga musi być
zrobiona zrobiona, na tej drodze już nie pomoże nawet równiarka. Pan radny Warmbier
Brunon powiedział Panu Rakowskiemu, że 10 tyś.zł zdjąć Klubowi Sportowemu "Koliber"
bo i tak nic nie działają a dać na pomost w Lubichowie, na to Pan radny Rakowski nic nie
odpowiedział. Na te wszystkie pytania odpowiedział Wójt Gminy - chcę tu zaprotestować,
mieszkańcy wszystkich wsi sołeckich mają pretensje, że wszystko tylko idzie na
Lubichowo, i po niekąd mają rację więc od budowy tej drogi nie możemy odstąpić.
Chciałem poinformować, że w ramach dotacji otrzymamy 30 tyś. zł na budowę tej drogi
w związku z tym musimy się rozliczyć w ramach dotacji w roku budżetowym. Może
wykonawca przyjmnie inną technologię niż na drodze ks. Lorenza w Lubichowie. Chciałem
nadmienić, że na remont dachu w budżecie jest zaplanowane 120 tyś.zł a kosztorys całego
dachu wynosi 160 tyś.zł, więc wystarczy to na dach szkoły bez tej części kiedyś
mieszkalnej. Dachówka jest zakupion na cały dach.
Jeśli chodzi o kąpielisko w Szteklinie to właściciele domków letniskowych w tym roku nie
będą mogli korzystać z prywatnego kąpieliska w ośrodku wypoczynkowym "VIDA-TUR"-
-właściciel zabronił. W tym roku chcemy dać z budżetu gminy 10 tyś.zł., to jest tylko na 1
kładkę w głąb jeziora. Dla poprawy warunków sanitarnych przy kąpieliskach chcemy
postawić TOI-TOI w Ocyplu, Lubichowie i Szteklinie, ponadto dla poprawy
bezpieczeństwa na kąpielisku w Lubichowie chcemy zatrudnić ratownika i zaopatrzyć w
sprzęt ratowniczy oraz trzeba oczyścić dno jeziora. W związku z tym chcemy i tak ponieść
duże koszty związane z kąpieliskiem w Lubichowie. Na tym zakończył Wójt Gminy swoją
wypowiedź.
Pan sołtys Karaszewski - powiedział, że droga do Wdy musi być zrobiona, może trochę
inną technologię przyjąć. Natomiast trzeba podjąć walkę z odprowadzeniem ścieków do
jeziora, a dopiero podjąć się urządzenia kąpiekiska. Na tym zakończono-dyskusję na
projektem budżetu gminy na 2003 rok.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa Pan Witta Stanisław
przedstawił stanowisko komisji w sprawie planowanego budżetu gminy na rok 2003. Do
przedstawionego stanowiska nikt z radnych nie wniósł uwag / stanowisko komisji Rozwoju
Gminy, Budżetu i Rolnictwa stanowi załącznik nr 6 do protokołu /.
W związku z tym przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie budżetu
gminy na rok 2003.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłą

U C H W A Ł Ę Nr V/45/2003

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się

/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /

7b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkocholowych w gminie Lubichowo w roku 2003
---------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/46/2003

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkocholowych w gminie Lubichowo w roku 2003

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

7c) w sprawie Planu Gospodarki Odpadami
--------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/47/2003

w sprawie Planu Gospodarki Odpadami

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /

7d) w sprawie ustalenia zasad przyznawania zryczałtowanej diety dla przewodniczących
ogranów wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysów Gminy Lubichowo
----------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/48/2003

w sprawie ustalenia zasd przyznawania zryczłtowanej diety dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych - Sołtysów Gminy Lubichowo.

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /

7e) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej
-----------------------------------------------------------------------------------------

Pan Radny Rakowski Andrzej - powiedział ażeby założyć osobne konto za przyłączenie
się do wodociągu i pieniądze tylko przeznaczyć na koszty związane z wodociągami
wiejskimi. Tak samo z przyłączeniem się do kanalizacji sanitarnej.
Wójt Gminy odpowiedział, że osobnego konta nie możemy założyć jedynie jak będą
wpływy za przyłączenie to na ten cel będą przeznaczone. Natomiast przyłączenie się do
kanalizacji sanitarnej w roku 2003 tj. ulicy Zblewskiej, Leśnej, dokończenie ul.
Starogardzkiej i Dworcowej będzie ze środków SAPARD-u i muszą być zaraz podłączone
przykanaliki i mieszkańcy tych ulic muszą uiścić opłatę.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/49/2003

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej.

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /

7f) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/50/2003

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /

7g) w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/51/2003

w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu /

7h) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 273/12 we wsi Lubichowo
-----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/52/2003

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 273/12 we wsi Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu /

7i) w sprawie przyjęcia " Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum ".
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/53/2003

w sprawie przyjęcia " Zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum ".

/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu /

7j) zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości nanijższego wynagrodzenia oraz
wartości punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy Jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/54/2003

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia oraz
wartości punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu /

7k) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubichowo
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/55/2003

w sprawie przytąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu /

7l) w sprawie akceptacji zmiany użytkowania gruntów z rolnego na leśny
-------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/56/2003

w sprawie akceptacji zmiany użytkowania gruntów z rolnego na leśny

/ uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu /

7ł) zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 13.11.2002r
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji oraz składów osobowych komisji
stałych Rady Gminy Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr V/57/2003

zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 13.11.2002r w sprawie
powołania przewodniczących stałych komisji oraz składów osobowych komisji stałych
Rady Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu /

Ad.8. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.
---------------------------------------------

Radny Michna Kazimierz złożył wniosek w sprawie przycięcia konarów u drzew na drodze
gminnej Zelgoszcz - Czarny Las.

Radny Mosiński Tomasz złożył wniosek w sprawie wyczyszczenia rowu " Zelgoszczówki "
koparką na odcinku od p.Onyszkiewicz wzdłuż łąk / tam gdzie była wykoszona roślinność, oraz
dokonać przeglądu zabezpieczeń przy kontenerach kołu Domu Ludowego /.

Radny Szweda Stanisław - do Rejonu Dróg wczesne łatanie dziur w jezdniach naszej gminy oraz wymiana uszkodzonych tablic informacyjnych i drogowskazach na skrzyżowaniu Drewniaczki, Wójt Gminy odpowiedział, że o sposobie załatwienia radni zostaną powiadomieni
pisemnie.

Ad.9. Sprawy bieżące.
----------------

Pan radny Alfuth Brunon poinformował ażeby powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg o
wyrównaniu nierówności powstałej na drodze powiatowej Lubichowo-Ocypel w pobliżu
przystanku PKS za Nadleśnictwem Lubichowo.
Pan Sołtys wsi Wda Kwaśniewski Erwin - złożył wniosek dotyczący doprowadzenia do
drożności cieku podstawowego / Stara Wda / położonego we wsi Wda. Pan Sołtys wsi
Szteklin Matula Władysław poinformował o złym wykonaniu nawierzchni drogi
Lubichowo - Szteklin / nawiezienie gruzu w doły / co grozi uszkodzeniem podwozi
samochodów.
Pan Sołtys Karaszewski Stanisław zgłosił Wójtowi Gminy o zapadniętej studzience
burzowej w Lubichowie na ul. Starogardzkiej. Pan radny Warmbier Brunon zgłosił wniosek
w sprawie odkrzaczania poboczy rowów przy drodze wojewódzkiej
Lubichowo - Bietowo - Radziejewo. Pan Wójt Gminy poinformował, że na złożone wnioski
zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.
Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował i przedstawił wszystkim na sesji, że w
Urzędzie Gminy działa Gminne Biuro Informacji Europejskiej i pracują w nim Pani Gdaniec
i Pan Czaja. Ponadto Przewodniczący poinformował radnych, że wpłynął wniosek od Rady
Sołeckiej we Wdzie w sprawie podatku od nieruchomości, który będzie rozpatrywany na
komisjach rady.

Ad.10. Zamknięcie obrad sesji.
-----------------------

Przewodniczący obrad o godz.15:00 ogłosił zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

/-/M. Kacała /-/Czesław Cichocki2003-11-20 00:00:00
Protokół z Sesji Nr IV/2003
Protokół Nr IV/2003

sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej dnia 7 lutego 2003 roku


Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11:00 w sali posiedzeń budynku
Urzędu Gminy w Lubichowie otworzył obrady IV Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności - na podstawie liwsty obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych
jest 14 radnych - 1 radny nieobecny usprawiedliwiony.

Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią załącznik od nr do nr 3
protokołu /.
Następnie podał, że do otrzymanego, proponowanego porządku obrad sesji nastąpiła zmiana w pkt. 6.
Ze względu na nieobecność przedstawiciela Powiatowego Biura ARiMR. Temat ten został przesunięty
na późniejszy termin. Następnie zapytał, czy do otrzymanego, proponowanego porządku obrad sesji
radni mają pytania lub niejasności. Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek
obrad IV Sesji Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu /.

Ad.3 Przyjęcie Protokolu Nr III/2002 Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku
----------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr III/2002 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2002 roku
został wyłożony w biurze Rady, a dziś przy liście obecności, celem zapoznania się z nim. Radni nie
wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski
--------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych zamierzających złożyć wnioski lub zapytania
o zgłoszenie ich na drukach, które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5 Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
----------------------------------------------------------------

Wójt Gminy - Ryszard Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym, do której
radni nie wnieśli uwag ani pytań informacja została jednomyślnie przyjęta przez radnych.
/ Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu /.

Ad.6 Zapoznanie się z działalnością Powiatowego Biura ARiMR zostało przesunięte na późniejszy termin
na nieobecność przedstawiciela tego Biura.

Ad.7 Rozpatrzenie możliwości rozbudowy obiektów sportowych, perspektyw rozwoju sportu.
----------------------------------------------------------------

Pan Ambroziak Dariusz przedstawił informację możliwości rozbudowy obiektów sportowych
i perspektywy rozwoju sportu w gminie Lubichowo w roku 2003.
/ Informcja stanowi załącznik nr 6 do protokołu /.

Ad.8 Podjęcie uchwał
---------------------

8a) w sprawie zarządzenia ponownych wyborów na Sołtysa i Radę Sołtysa i Radę Sołecką sołectwa
Osowo Leśne
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ponownego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa
Osowa Leśnego za nie przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, za przyjęciem głosowało 3 radnych,
3 radnych się wstrzymało.

8 b) w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/38/2003

w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lubichowie

/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu/

8c) w sprawie powołania Społecznej Rady Bibliotecznej przy Bibliotece Publicznej w Lubichowie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/39/2003

w sprawie powołania Społecznej Rady Bibliotecznej przy Bibliotece Publicznej w Lubichowie

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

8d) zmieniająca uchwałę Nr I/6/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 13.11.2002r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/40/2003

zmieniająca uchwałę Nr I/6/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 13.11.2002r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /

8 e) w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/41/2003

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /

8 f) w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/42/2003

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego.

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /

8 g) w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania refundacji do różnych form doskonalenia
nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Lubichowo.
------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/43/2003

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania refundacji do różnych form doskonalenia
nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Lubichowo.

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /

8 h) w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.
-----------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr IV/44/2003

w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.

Ad.9 Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.
-------------------------------------------------------------

Radny Mosiński Tomasz złożył wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze
powiatowej Starogard Gd - Lubichowo dot. celowości oznakowania poziomego / linii
rozgraniczającej pas jezdni / wiosną 2003 roku.

Radny Gloc Bogdan złożył wniosek o konieczności usunięcia słupów telefonicznych od Bietowa
do sołtysa, linia około 1,5 km.

Radny Alfuth Brunon złożył wniosek o ustawienie oświetlenia ulic Słonecznej i Pogodnej.

Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek Pana Mosińskiego Tomasza zostanie skierowany do
Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie natomiast wniosek radnego Gloc Bogdana zostanie
ponownie skierowany do Telekomunikacji Polskiej S.A. Rejon Obsługi Klienta w Starogardzie Gd.,
a wniosek radnego Alfuth Brunona zostanie rozpatrzony przy budżecie gminy na rok 2003.

Ad.10 Sprawy bieżące.
------------------------

Sołtys Karaszewski Stanisław - czy są szanse na budowę hali sportowej. Wójt Gminy
odpowiedział, że o ile będzie nas stać i będą środki finansowe. Będąc w Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 14 stycznia 2003 nie dowiedzieliśmy się czy jesteśmy na liście,
uzyskaliśmy odpowiedź dopełniając warunki 2004 roku, czyli mając 75% swoich środków
własnych, jednak w dniu 15 stycznia 2003 weszło w życie Rozp. Ministra Edukacji Narodowej, że
tylko potrzeba mieć 50% swoich własnych środków jest to trochę pocieszające i być może będzie
szansa na budowę hali sportowej.

Pan Radny Rakowski Andrzej poruszył sprawę Ośrodka Zdrowia w Lubichowie, Pan Wójt Gminy
odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma zmian, Ośrodek Zdrowia funkcjonuje, w tym samym
składzie. Również są w soboty usługi lekarsko - pielęgniarskie przez 3 godziny.

Pan Sołtys Piotrowski Jan w sprawie Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym dotycząc
sprawności załatwienia interesantów. Pan Radny Powiatu Błański Edmund odpowiedział,
że Starosta przygląda się pracy tego Wydziału i prawdopodobnie sprawa ma być załatwiona
w m-cu marcu br.
Pan Radny Witta Stanisław w sprawie melioracji oraz opracowania regulaminu wyborów
sołtysów. Wójt Gminy odpowiedział, że również w tym roku będzą prowadzone prace melioracyjne,
złożyliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o pracowników bezrobotnych, którzy będą
wykonywać te prace oraz o dofinansowanie robót publicznych. Ważność i celowość tych prac
jest ważnym zadaniem gminy.
Przy następnych wyborach sołtysów będzie opracowany nowy regulamin wyboru sołtysa.

Pan Radny Alfuth Brunon ponawia sprawę postawienia znaku na ul. Starogardzkiej. Wójt Gminy
odpowiedział, że pismo zostało skierowane do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w najbliższym czasie
sprawa zostanie ponowiona.

Pan Sołtys Talaśka Zenon w sprawie oświetlenia hydroforni w Zelgoszczy. Wójt Gminy
odpowiedział, że sprawa ta będzie rozpatrywana przy budżecie 2003 roku.

Ad.11 Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy
---------------------------------------------------

Przewodniczący obrad o godz. 14:15 ogłosił zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy
/-/Maria Kacała /-/Czesław Cichocki


2003-10-27 00:00:00
Protokół z Sesji Nr VIII/2003


P r o t o k ó ł Nr VIII/2003
Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 28 sierpnia 2003 roku


Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11.oo w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichow otworzył obrady VIII Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności - na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 13, dwóch radnych nieobecnych usprawiedliwionych.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią załączniki od nr 1 do nr 3 protokołu/.
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają pytania i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr VII/2003 Sesji Rady Gminy z dnia 27.06.2003r.

Przewodniczący obrad poinformował ,że protokół Nr VII/2003 Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2003 roku został wyłożony w biurze Rady, dziś przy liście obecności, celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć wnioski lub zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym od 27.06.2003 do 28.08.2003 rok


Wójt Gminy - R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym , do której radni nie wnieśli uwag ani pytań. Informacja została jednomyślnie przyjęta przez radnych.
/ informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu/.

Ad.6 Informacja o realizacji strategii rozwoju oświaty w gminie.

Informację o realizacji strategii rozwoju oświaty w gminie przedstawił Pełnomocnik d/s reformy w gminie Pan Jerzy Fiałek.
Do przedstawionej informacji radny Lewandowski Jerzy stwierdził, że dobrze jest iż istnieje możliwość utworzenia w miejscowości Wda po szkole podstawowej tzw. Szkoły Zielonej, co z przedszkolem w Lubichowie oraz utworzenie Liceum Profilowanego i Technikum i w jakim to będzie czasie.
Odpowiedzi udzielił Pan Pełnomocnik - inicjatywa o utworzeniu Szkoły Zielonej musi wyjść od samych mieszkańców wsi Wda. Warunki są dobre co do utworzenia Szkoły Zielonej ale jaka będzie realizacja tego zadania zobaczymy. Była szkoła nadaje się również na schronisko całoroczne , jednak wszystko rozbija się o finanse. Jeśli chodzi o przeniesienie przedszkola jak i Liceum Profilowane lub Technikum jest to związane z budową III segmentu Gimnazjum. Przeniesie przedszkola w tej chwili nie jest realne. Jeśli chodzi o utworzenie szkoły średniej muszą być stworzone warunki , nie ma możliwości obecnie utworzenia szkoły średniej jednak utworzenie szkoły średniej byłoby pożytkiem dla naszej gminy. Szkoły średnie są w gestii powiatu.
Pani Dyrektor PSP w Lubichowie Godlewska Gertruda w sprawie rozdanych projektów w m-cu maju br. na rok szkolny 2003/2004 przez Pełnomocnika na naradzie Dyrektorów u Wójta Gminy ażeby były 2 pierwsze klasy w PSP Lubichowo, natomiast moja propozycja była ażeby były 3 pierwsze klasy.
Powstanie 2 pierwszych klas może nastąpić od roku szkolnego 2005/2006, gdyż w tych latach nastąpi niż demograficzny. Jednak Wójt Gminy opiniując projekt wziął pod uwagę dobro uczniów i dopiero 2 pierwsze klasy będą od roku szkolnego 2005/2006.
Pan Radny Rakowski Andrzej - że troska o dzieci jest naczelnym zadaniem Dyrektora Szkoły.
Pan Radny Mosiński Tomasz - w sprawie utworzenia jednej pierwszej klasy i ,,O,, w PSP w Zelgoszczy.
Odpowiedzi udzielił Dyrektor Pan Cichon M, iż uznałem że oddział pierwszej klasy liczy 29 dzieci a ,,O,, 21 dzieci, dlatego utworzyłem jeden oddział. Tworząc 2 oddziały pierwszej klasy zmuszony byłbym zatrudnić jednego nauczyciela w związku z tym powstałyby większe koszty finansowe.
Pan Karaszewski Stanisław - zamiana ,, małej szkółki ” na przedszkole, koszt dzierżawy i lepsze warunki lokalowe co w tej sprawie się planuje.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi - za dzierżawę płacimy 6 tyś. zł rocznie prywatnemu właścicielowi , natomiast ,, mała szkółka” musiałaby być rozbudowana jak i zmiana adaptacji tego obiektu na przedszkole. Potrzebne na to są środki finansowe, jednak musimy zakończyć rozbudowę kanalizacji wsi Lubichowo. Nie można rozpoczynać inwestycji nie mając zabezpieczonych środków finansowych w budżecie.
Pan Radny Rakowski Andrzej - chciałem poprzeć Pana Karaszewskiego w sprawie przeznaczenia ,, małej szkółki ” na przedszkole. Pan Wójt Gminy odpowiedział przecież wyjaśniłem tę sprawę. Proszę powiedzieć czy ja powiedziałem , że dzieci nie muszą mieć dobrych warunków w przedszkolu, też bym sobie tego życzył ażeby dzieci przedszkolne miały godne warunki, ale wciąż jest zawsze za mało środków.
Pani Gołąbek Halina Dyrektor Przedszkola Publicznego w Lubichowie poinformowała zebranych , że od przyszłego roku 2004/2005 będzie obowiązek nauczania 6-cio latków.
/ informacja o realizacji strategii rozwoju oświaty w gminie stanowi załącznik nr 6 do protokołu /.

Ad.7 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku przedstawiła Skarbnik Gminy Aneta Tutlewska.
Do przedstawionej informacji nie było uwag.
/ informacja stanowi załącznik nr 7 do protokół

Ad.8 Podjęcie uchwał w sprawie:

8a/ w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/71/200

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok
/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

8b/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/72/2003

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /

8c/ w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Lubichowo


Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/73/2003

w sprawie wyboru banku na bankową obsługę budżetu Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/

8d/ w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez rodziców kosztów żywienia dziecka w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie oraz udziału w kosztach przyrządzania posiłków


Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/74/2003

w sprawie ustalenia zasad pokrywania przez rodziców kosztów żywienia dziecka w Publicznym Przedszkolu w Lubichowie oraz udziału w kosztach przyrządzania posiłków

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /

8 e/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2003 roku

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/75/2003

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2003 roku

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /

8 f/ w sprawie powołania zespołu, który na sesji Rady Gminy Lubichowo przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim i Sądu Okręgowego w Gdańsku

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/76/2003

w sprawie powołania zespołu, który na sesji Rady Gminy Lubichowo przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim i Sądu Okręgowego w Gdańsku
/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu

8 g/ w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2004 rok

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VIII/77/2003

w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2004 rok

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu /


Ad.9 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania

Radny Stanisław Szewda - niewykonaniem przez Powiatowy Rejon Dróg odnowienia przejść dla pieszych we Wdzie ponawiam wniosek o odnowienie przejść oraz oczyścić skrzyżowanie dróg w Drewniaczkach / droga powiatowa i wojewódzka / z krzewów oraz zaprojektować bezpieczny zjazd od strony Skórcza w kierunku Wda - Ocypel.
Wójt Gminy odpowiedział , że wnioski te zostaną przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gd.

Radny Mosiński i Michna -złożyli wniosek w sprawie pogarszającym się stanem jakości wody w Jeziorze Stare.
Wójt Gminy odpowiedział , że w miesiącu wrześniu będą wyniki badań wody w jeziorze.

Radny Mosiński Tomasz zwrócić się do Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Publicznych z prośbą o wykonanie rynienki deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej biegnącej przez Zelgoszcz / przede wszystkim wzdłuż ulicy Głównej - od posesji p. Piotra Połoma do studzienki na przeciw basenu
p. poż. /
Wójt Gminy odpowiedział , że wniosek zostanie przesłany do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd.

Radny Lewandowski Jerzy złożył wniosek o powtórne rozpatrzenie zainstalowania linii przesyłowej energii elektrycznej nad boiskami sportowymi w Ocyplu i Bietowie w postaci kabla zamiast drutów aluminiowych.
Wójt Gminy odpowiedział , że już otrzymaliśmy pismo z Zakładu Energetycznego w Starogardzie Gd. odpowiedź negatywną, że przebudowa linii napowietrznej może nastąpić na koszt wnioskodawcy, jednak ponownie złożymy pismo do Zakładu Energetycznego w Starogardzie Gd.

Ad.10 Informacje i sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Lewandowski odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli w jednostkach OSP na terenie gminy i tak : Lubichowo, Ocypel, Osowo Leśne, Wda i Zielona Góra.

Pan Radny Warmbier Brunon w sprawie doprowadzenia energii elektrycznej na działki budowlane za ,, małą szkółką ,, , sprawa szamb na placu gier i zabaw za Szkołą w Ocyplu , oraz odpływ deszczówki przy Pani
Makowskiej ul. Kociewska w Ocyplu.

Pan Karaszewski Stanisław w sprawie budowy chodnika na ul. Zblewskiej
i ul. Dworcowej oraz sprawa sprzedaży piwa młodzieży do lat 18.

Pan Radny Podhajecki Jarosław w sprawie wjazdu z Osowa Leśnego na
Plony.

Pan Radny Witta Stanisław w sprawie otrzymywania zapomóg , które to osoby przepijają te pieniądze.

Odpowiedzi na zadane pytania odpowiedział Wójt Gminy.
Jeśli chodzi o sprawy doprowadzenia energii elektrycznej na działki temat ten
znamy od 2 lat, Urząd nie decyduje o podłączeniu energii , są przepisy administracyjne . Chciałoby się tym ludziom pomóc , bo działki sprzedaliśmy
nie uzbrojone , Energa ma swoje przepisy. Na działki , które zostały sprzedane za ,, małą szkółką ,, mamy wydane 3 pozwolenia na budowę, a najmniej Energa przyjmuje 9 wydanych pozwoleń, wtedy można uzyskać
doprowadzenie energii. W sprawie szamb na placu gier i zabaw w Ocyplu,
szamba te zostaną zabezpieczone przez pracowników Urzędu.
Odpływ deszczówki – jeżeli właścicielem drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Starogardzie to i odpływ tej deszczówki należy do nich.
Jeśli chodzi o budowę chodnika na ulicy Zblewskiej po przerwie wakacyjnej
nawiązałem kontakt z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku i okazało się że
nie mają naszej opracowanej dokumentacji , jednak później okazało się że
znaleźli dokumentację a nie znaleźli kosztorysu . Jak się później okazało było
wszystko , jestem przekonany że ten chodnik będzie budowany. Sprawa budowy chodnika trwa 11 lat i nie sądzę aby ta sprawa znowu została odłożona na następne lata.
W sprawie sprzedaży alkoholu , my jedynie możemy przypomnieć sprzedawcom alkoholu o ich obowiązkach oraz przekazać sprawę do Kierownika Posterunku Policji. W sprawie budowy chodnika w Lubichowie
na ulicy Dworcowej w budżecie na rok 2003 zaplanowane są środki finansowe , natomiast czy będzie realizacja tego zadania zależy od dochodów
jakie wpłyną do budżetu , nie umiem określić za jaki czas będzie budowany

nowy chodnik.
W sprawie wjazdu z Osowa Leśnego na Plony środki zaplanujemy w budżecie na rok 2004 , takich zjazdów jak w Osowie Leśnym jest w naszej
gminie wiele.
W sprawie przyznawania zapomóg z GOPS-u wyjaśniła Pani Kierownik Ewa
Trzos. W dniu dzisiejszym zapomogi otrzymało 126 osób , w pierwszej kolejności są to osoby które spełniają warunki do otrzymania.
Takie osoby to alkoholicy, bezrobotni. Osoby te dostały 30 zł, więc nie jest
to wielka kwota.

Ad.11 Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący obrad o godz. 14,30 ogłosił zamknięcie obrad VIII Sesji
Rady Gminy.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy
Czesłae Cichocki
M.Kacała
2003-09-29 00:00:00
Protokół z Sesji Nr VII/2003

Protokół Nr VII/2003
Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 27 czerwca 2003 rokuPrzewodniczący Rady Gminy Lubichowo – Czesław Cichocki o godz.11,oo
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie otworzył obrady
VII Sesji Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności – na podstawie listy obecności stwierdził , że na
stan 15 radnych obecnych jest 13 , dwóch radnych nieobecnych
usprawiedliwionych.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3 protokołu/.
Następnie zapytał , czy do otrzymanego , proponowanego porządku obrad
sesji radni mają pytania lub niejasności .
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad
VII sesji Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr VI/2003 Sesji Rady Gminy z dnia 29.04.2003 roku
-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr VI/2003 Rady Gminy
z dnia 29 kwietnia 2003 roku został wyłożony w biurze Rady , dziś przy
liście obecności , celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził
jego przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.
---------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć
wnioski lub zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5. Informację o stanie dróg powiatowych przedstawił V-ce Starosta
Kazimierz Chyła

Nasz powiat liczy 212 km dróg powiatowych , w tym roku będzie przeprowa-
dzona przebudowa ul. Lubichowskiej oraz remont ul. Mickiewicza.
Do końca czerwca br. należy składać wnioski w sprawie potrzeb przez gminy
- 2 -

dróg powiatowych , a w lipcu ustalimy program , możliwości są duże
i wszystkiego na pewno nie da się zrobić. Nasz budżet jest około 50 mln.zł
ogółem.
Pan Radny Powiatu Edmund Błański .
Z problemami drogowymi lista jest długa . Po złożeniu wniosków przez
miasta i gminy powiatu starogardzkiego do końca czerwca. Bilans potrzeb był
rozpatrywany przez komisję Infrastruktury Powiatu.
Komisja Infrastruktury będąc przejazdem w gminie Lubichowo i Osieczna
przeprowadziła kontrolę dróg. W naszej gminie zwróciła uwagę na dalsze
dolanie asfaltu na odcinku drogi Wda, będzie to możliwe w przyszłym roku
oraz budowa chodnika na ulicy Leśnej – połowa materiału jest zabezpieczona,
i w ramach robót publicznych powinniśmy to rozpocząć .
W sprawie dróg wojewódzkich nie będę się wypowiadać. Najbardziej interesuje
mnie sprawa drogi Lubichowo – Szteklin . Na asfalt nas nie stać , jedynie na
podbudowę 3 km od tego zadania nie odstąpię.
W najbliższym czasie przygotowujemy sprawę drogi Szteklina , trzeba wykupić
ziemię ,żeby dokończyć wykup ziemi przy różnych etapach jest to kwota
34.320 zł są to grunty rolników. Po pierwszej regulacji musi być wniosek ,
projekt jest tylko na 1 km. Wieś Zielona Góra również domaga się budowy
chodnika.
Radny Witta Stanisław – jest wyrzucanie pieniędzy na znaki drogowe np.
wyjeżdżając z Zelgoszczy jest znak 40 km , a 5 metrów dalej widać znak
70 km. tj. błąd , w Młynkach jest ograniczenie do 40 km. gdyż była tam
dziura i jest naprawiona a znak stoi 2 lata oraz te nieszczęsne krzaki przy
drogach.
Radny Warmbier Brunon – w sprawie samochodów ciężarowych TIR-y
przejeżdżające przez wsie od strony Skórcza – Wdę –Ocypel – Lubichowo
- Osowo Leśne np. nośność mostu jest 20 ton a samochody ciężarowe na to
nie zwracają uwagi.
1. postawienie znaków drogowych
2. oświetlenie dróg i ulic powiatowych, jedne lampy uliczne gasną o godz. 4,oo
rano a niektóre o godz. 600 rano.
3. pas środkowy między Lubichowem a Starogardem Gdańskim nie jest
pomalowany
4. dlaczego w każdej wiosce nie ma przejścia przez ulicę
5. przy przystankach PKS starszym osobom trudno wejść do autobusu ażeby
położyć kładki na wejście do autobusu
6. PKS sprzedaje bilety miesięczne a w ciągu miesiąca wstrzymuje kurs do
Ocypla o godz.23,oo kończąc kurs w Osowie Leśnym.

Pan Radny Godlewski Mieczysław – sprawa koszenia poboczy na trasie
- 3 -

Lubichowo – Starogard Gd.

Pan Radny Szweda Stanisław – sprawa TIR-ów przejeżdżających przez
Wdę . duża szybkość , sprawa znaków na skrzyżowaniu w Drewniaczkach
służba drogowa nie widzi dziur , żeby bardziej dostrzegła te dziury również
sprawa oznakowania pasów na przejściach . W wypowiedziach Starosty nic się
nie mówi o regulacji rzeki Wdy przez odcinek 17 km, właściciele elektrowni
w Wdeckim Młynie mieli chęć dopomóc w tej sprawie.

Radny Mosiński Tomasz w sprawie TIR-ów , aby ustawić już znak w Warlubiu
i w Zblewie ażeby w odpowiednim czasie się orientowali. Przejazd od strony
Zelgoszczy do Czarnegolasu są tam kocie łby ażeby zalać to asfaltem gdyż
jest to zagrożeniem dla podróżujących samochodami osobowymi.
Przejście dla pieszych w Zelgoszczy oraz znak droga do szkoły i postawienie
lustra od ulicy Bosej.

Radna Kaczyńska Maria – sprawa ulicy Dworcowej , na czas inwestycji czyli
budowy kanalizacji droga ta została przekazana gminie natomiast czy po
zakończeniu inwestycji ulica ta zostanie przekazana z powrotem do Powiatu,
chodzi mi tu o budowę chodnika na ulicy tej.

Pan Radny Powiatu Błański Edmund – służby Wojewody i Powiatu jak i
władze miast i gmin powiatu starogardzkiego odbędą spotkanie w dniu
9 lipca br. w powiecie.

Pan Sołtys Piotrowski Jan – w sprawie ulicy Lubichowskiej , czy Hipernowa
bierze również udział w realizacji zadania ulicy Lubichowskiej.

Pan Radny Lewandowski Jerzy – w sprawie bazy piaskowej na terenie gminy.

Do wszystkich wypowiedzi ustosunkował się V-ce Starosta Powiatu Pan
Kazimierz Chyła.
W sprawie TIR-ów – dopóki nie powstanie inwestycja taki stan będzie istniał ,
Ale jest już krok w tym kierunku. Koszenie poboczy najlepiej ażeby by
pomogły gminy , zatrudnić pracowników w ramach prac interwencyjnych ,
sprawa ta w najbliższym czasie będzie rozwiązana. W sprawie oświetlenia
sprawę tę rozwiążemy z Zakładem Energetycznym w Starogardzie Gd .
Pomalowanie pasów z tą sprawą zwrócę się do Pana Wodzikowskiego.
Droga z Zelgoszczy do Czarnegolasu jest to odcinek 120 mb jakie będzie
rozwiązanie tej sprawy nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć.
Hipernowa daje 1 mln. zł na przebudowę ulicy Lubichowskiej.

- 4 -

Ulica Dworcowa na czas inwestycji była przekazana gminie i jesteśmy po
zakończeniu inwestycji ją przejąć przez powiat.
Możemy zwrócić się do PKS i zapytać w sprawie kursu do miejscowości
Ocypel ale nakazać to nie możemy.

Pan Talaśka Zenon –sołtys – chodnik w Zelgoszczy został zerwany przez
Telekomunikację , samochody wjeżdżają na to pobocze do tej pory
nie jest to zrobione.

Pan Radny Lewandowski Jerzy - w sprawie kolein na drodze Lubichowo-
Ocypel.

Pan V-ce Starosta Chyła Kazimierz – że w sprawie budowy tego chodnika
w Zelgoszczy uzgodnić należy z Panem Kośnik jest do droga wojewódzka.
to co kogę to robię.
Sekretarz Urzędu Gminy Pan Bieliński Sławomir podziękował Panu Staroście
za przybycie na sesję oraz za udzielenie informacji na zadawane pytania.

Ad.6. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie
przedstawił Stanisław Piesiewicz .
Jestem w zastępstwie za Kierownika GOZ , nie ma dużo problemów ,dajemy
sobie radę . Społeczeństwo jest zorientowane , że w momencie wejścia w życie
Narodowego Funduszu Zdrowia zmniejszono nam fundusze. Dysponujemy
bazą o zakresie działalności w naszym ośrodku pracuje również laryngolog,
ginekolog, stomatolog prowadzi swoją statystykę oraz jest rehabilitacja
również jest sprzęt do rehabilitacji.
Radny Powiatu Błański Edmund – jako że otrzymałem mandat muszę powie-
dzieć ,że było szereg uwag i zastrzeżeń co do pracy w Ośrodku Zdrowia
Pan Wójt Gminy zwołal spotkanie w sprawie usprawnienia pracy w Ośrodku
Zdrowia . Pani Kierownik wysłuchała i przyjęła uwagi i po tym spotkaniu
wyszło , że Pani Doktor odchodzi. Nie jest to moją intencją , ale w tym
momencie , że grupa ludzi poszła za daleko i chcę wyjaśnienia w tej sprawie,
ks. Proboszcz atakował na ludzi z ambony nie powinien w tym stylu . Były
trudne sprawy między parafią a gminą. Ja czuję się urażony , uważam i proszę
o przeproszenie.
Pan Piesiewicz Stanisław – Pan Błański zwrócił uwagę na fakt , że problema-
tyka leży , skargi które są komentowane nie jest to pewna droga , nie skarżą się
pacjenci , problem który został przedstawiony komentarz pozostawiam sam
sobie.
Pan Radny Alfuth Brunon – do której godziny jest czynny Ośrodek Zdrowia
- 5 -

gdyż był wypadek na ulicy a do wypadku nikt nie pofatygował się przyjść
z lekarzy.
Pan Piesiewicz odpowiedział , że jeżeli jest wypadek to jest interwencja przez
lekarza i przyjeżdża karetka pogotowia, Ośrodek Zdrowia jest czynny
codziennie do godziny 17,oo i również w soboty do godz.12,oo.
Pan Radny Witta Stanisław zapytał ilu pacjentów ma Pan Dr. Piesiewicz
a ile Pani dr. Piesiewicz,.Pan Piesiewicz odpowiedział pół na pół.
Pan Radny Warmbier Brunon – jaki jest rozwój stomatologii oraz modrnizacja
schodów wejściowych do Ośrodka Zdrowia.
Pan Piesiewicz odpowiedział że nie jest to moja działka , jest Pani stomatolog
odpowiedziałaby na to pytanie. Natomiast co do schodów to powinny być
przystosowane dla inwalidów również Ośrodek Zdrowia wymaga remontu
my własnych środków nie mamy.

Ad.7. Informację o przygotowaniu do sezonu letniego przedstawił Kierownik
Posterunku Policji w Lubichowie Pan Kończk Grzegorz.
W naszym Posterunku jest 6 funkcjonariuszy i Kierownik , obsługujemy gminę
Lubichowo i Osieczna . W sezonie letnim musimy oddelegować 2 funkcjona-
riuszy – 1 funkcjonariusza do Osieka a drugiego do Ocypla, praktycznie
pozostaje 4 funkcjonariuszy, zwłaszcza że również obsługujemy Osiecznę.
W Ocyplu jest Posterunek Wodny w którym pracuje 2 funkcjonariuszy do
dyspozycji mają samochód, łódź Hargun , telefon oraz faks muszą zabezpie-
czyć bezpieczeństwo w Ocyplu pracują tam przez 8 godzin. Jest tam duży
napływ wczasowiczów. Na posterunku w Lubichowie jak wszędzie są dyżury
nocne i służby nocne.Jeżeli przypadną nam dyżury w sobotę i niedzielę to
obsługujemy teren Lubichowa, Osiecznej, Skórcza , Smętowa i Osieka.
Jednak od 1 lipca będzie oddelegowany do naszego posterunku 1 funkcjona-
riusz. Jednak muszę poinformować , że od 1 lipca br. wchodzi w życie nowy
Kodeks Postępowania Karnego gdzie przybędzie nam więcej zadań.
Pan Radny Witta Stanisław – proszę ażeby patrole poruszali się w innych
miejscowościach a nie w samym Lubichowie oraz zwrócili na pisk opon w
centrum wsi.
Pan Radny Gloc Bogdan – sprawa wjazdu na parking przy kościele.
Pan Kierownik Posterunku odpowiedział , że patrole są we wszystkich wsiach
natomiast pisk opono oraz wjazd na parking przy kościele jest to kwestia
zdyscyplinowania samych kierowców.
Pan Sołtys Matula Władysław – prosił ażeby zwrócić większą uwagę na
samochody stawiane przy Ośrodku Wypoczynkowym ,, Borowiak,, gdyż
w okresie żniw nie można przejechać sprzętem rolniczym – kombajnami.
Odpowiedzi udzielił Pan Kończak Grzegorz - problem powstał , kiedy
powstało kąpielisko powstał problem , przeprowadzane są patrole i zwracają
- 6 -


uwagę posiadaczom pojazdów.
Pan Radny Rakowski Andrzej – ażeby przesunąć tą barierę na teren Szteklina
na 3 mb , wtedy sprzętem rolniczym będzie można przejechać.
Pan Sołtys wsi Smolniki Nogga Henryk poruszył sprawę puszczania psów
bez uwięzi przez wczasowiczów, ażeby patrole policyjne zwrócili na to uwagę.
Kierownik Posterunku Policji powiedział że sprawą tą zajmą się patrole .które
będą patrolowały miejscowość Smolniki jak inne miejscowości.

Ad.8a ) W sprawie podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
o utworzeniu związku wzajemności członkowskiej ,, Gmin Pomorskich,,
wyjaśnienia dokonał Pan Pięta Stanisław – przedstawiciel TUW.
Ubezpieczając się w TUW mamy większe korzyści niż w innych przedstawi-
cielstwach. Przystąpienie do związku nie jest zobowiązaniem . Związek
,, Gmin Pomorskich ,, będą tworzyć gminy Lubichowo, Osieczna , Zblewo
i Pszczółki. W TUW – głównym udziałowcem jest KRUS , który ma 48 %
udziału.
Pan Radny Rakowski Andrzej – jkeżeli chodzi o zysk to jest dzielony po
równo – odpowiedź to zależy od związku nie wtrącamy się do podziału.
Po analizie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o utworzeniu związku wzajemności
członkowskiej ,,Gmin Pomorskich ,,
----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/60/2003

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o utworzeniu związku wzajemności
członkowskiej ,, Gmin Pomorskich,,

/ uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu /


8b/ w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin
Zlewni Wdy
----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/61/2003
- 7 -


przyjęcia zmian do Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy

/ uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu /

8c/ w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr VII/62/2003

zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /

8d/. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie
--------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr VII/63/2003

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubichowie

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /


8e/. w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/64/2003

sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

- 8 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /


8f/. w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej
------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/65/2003

za uchwałą glosowało 12 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /

8g/. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/66/2003

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /

8h/. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo
----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/67/2003

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /

- 9 -

8i/. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego fragmentu wsi Ocypel , w gminie Lubichowo
dotyczącego obszaru dz.nr. 53,54,55
-----------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/68/2003

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Ocypel , w gminie Lubichowo dotyczącego obszaru
dz.nr. 53,54,55

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu /


8j/. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego fragmentu wsi Lubichowo w gminie Lubichowo
----------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/69/2003

uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
fragmentu wsi Lubichowo w gminie Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu /


8k/. w sprawie zmian w budżecie gminy
--------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr VII/70/2003


zmian w budżecie gminy

/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu /
- 10 -


Ad.9 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania

Brak zgłoszonych wniosków i zapytań przez radnych .

Ad.10 Informacje i sprawy bieżące.

Pan Sołtys Karaszewski Stanisław – sprawa pomostu i ratownika na
jeziorze prywatnym w Lubichowie. Nikt się nie pytał właścicieli jeziora
o urządzenie kąpieliska. Pomost często bywa uszkodzony, za postawienie
pomostu powinno się opłacać od 1 m 2 – 1,52 zł tj. teren prywatny.
Właściciele jeziora chcą być zwolnieni od płacenia podatku za wody.
Czy jest taka konieczność wyrzucać pieniądze na ratownika , na łódkę
czy naprawdę jest taki sens , czy nasza gmina jest taka bogata ,wyrzucać
pieniądze w błoto.
Jeżeli założyliśmy kąpielisko – to Spółka jeziora tego nie akceptuje i nie
wyrzucać pieniędzy.
Sprawa remizy – strażackiej , strażacy nie są właścicielami. Za dwa lata
straż będzie odchodzić 100- lecie , na budynku brak opierzenia ,odgromniki
pozrywane jest to budynek użyteczności publicznej można te wszystkie
uszkodzenia zrobić systemem gospodarczym.
Również sprawa paliwa, paliwem jest obciążana straż pożarna . Samochody
strażackie są używane również do wypomopowania wody ,do dowozu wody
do Ocypla kiedy było brak –awaria studni.
Pan Radny Rakowski Andrzej – sprawy gminne nie powinny być obciążane
ze środków straży pożarnej.
Kwestia kąpieliska. Kąpielisko musi być i jeżeli jest to musi być ratownik.
Na ulicy Słonecznej w Lubichowie rośnie drzewo i trzeba omijać idąc
chodnikiem , trzeba wyciąć to zakrzaczenie.
Jestem zaskoczony budową kąpieliska w Szteklinie , z wizji wiem , że jest
tam tylko parę domków letniskowych o ile będzie dotacja od użytkowników
to można budować ten pomost, natomiast o ile nie będzie budowany pomost
moja propozycja aby środki zaplanowane na pomost przeznaczyć na remont
remizo- świetlicy w Lubichowie.
Mamy budynek we Wdzie a obiekt jest zamknięty, boisko zamknięte dlacze-
go dzieci nie mogą z nie go korzystać.Mamy organizację ZHP , jeżeli jest
biwak to rodzice muszą dowieźć własnym transportem , czy gmina nie może
dać ,, Lublinka,,.
Pan Radny Szweda Stanisław odpowiedział anu Radnemu Rakowskiemu
że dzieci się bawią na tym boisku we Wdzie często ich obserwuję.
Natomiast Sekretarz Gminy Pan Bieliński Sławomir odpowiedział czy
- 11 -
organizacja ZHP zwróciła się do Wójta o udostępnienie ,, Lublinka,, na
dowóz dzieci na biwak.
Pani Radna Kaczyńska Maria – śmiem twierdzić , że pieniądze nie są
wyrzucane w błoto. Teren przy kąpielisku uporządkowany na takie
możliwości na jakie nas stać natomiast kąpiąc się w jeziorze krzywdy tej
wodzie nikt nie zrobi.
Pan Sołtys Wsi Ocypel Dolewski Roman a propo straży w Ocyplu , mówi
się nam , że pieniądze jakie są w budżecie gminy wszystko zabrała nasza
straż . Mamy sponsora , który nam ofiarował pompy do studni w Ocyplu,
ale damy do Lubichowa , gdyż do naszych studni nie pasują w zamian
otrzymaliśmy pomoc Urzędu , otrzymaliśmy 10 litrów farby i wszyscy
pracowaliśmy społecznie teraz pięknie wygląda nasza remiza niech też inne
jednostki pracują społecznie.
Pan Sołtys Wilcze Błota Piotrowski Jan – czy będzie robiona droga
Lubichowo – Wda odpowiedział Sekretarz Gminy , że tak.
Pan Sołtys Zielona Góra Fiałek Jerzy – brak zadaszenia dla dzieci dojeż-
drzających do szkoły w Zielonej Górze postawić zadaszenie i osłony.
Pan Radny Warmbier Brunon – podziękował Urzędowi Gminy za wsparcie
przy renowacji remizy w Ocyplu.

Ad.11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący obrad o godz.15.00 ogłosił zamknięcie obrad VII Sesji
Rady Gminy.


Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki

2003-09-18 00:00:00