Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Nr XXII/2004

 

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2004


RADY GMINY LUBICHOWO


z dnia 22 grudnia 2004 roku.

2005-01-28 00:00:00
Protokół Nr XXI/2004

 

P R O T O K Ó Ł NR XXII/2004


RADY GMINY LUBICHOWO


z dnia 22 grudnia 2004 roku.

2005-01-28 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XX/2004

P R O T O K Ó Ł Nr XX/2004

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 26 października 2004 roku.
2004-11-05 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XIX/2004

P R O T O K Ó Ł Nr XIX/2004

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 30 września 2004r.
2004-11-03 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XVIII/2004

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2004


RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 27 sierpnia 2004 roku.
2004-10-19 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XVII/2004
PROTOKÓŁ NR XVII/2004

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 5 lipca 2004 roku.
2004-07-13 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XVI/2004

PROTOKÓŁ NR XVI/2004 RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 8 czerwca 2004 roku.
2004-07-13 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XIII/2004

P r o t o k ó ł Nr XIII/2004Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 27 lutego 2004 rokuPrzewodniczący Rady Gminy Lubichowo - Czesław Cichocki o godz.11,oo
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie , otworzył obrady XIII Sesji
Rady Gminy Lubichowo.

Po stwierdzeniu obecności – na podstawie listy obecności stwierdził , że na stan
14 radnych obecnych jest 13 w tym 1 nieobecny usprawiedliwiony.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią
załączniki od nr 1 do nr 3/.
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad seji radni mają pytania
i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad XIII sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu /.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr XII/2003 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr XII/2003 Rady Gminy z dnia
30 grudnia 2003 roku został wyłożony w biurze Rady , a dziś przy liście obecności
celem zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego
przyjęcie.

Ad.4 Zapytania i wnioski.
--------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć wnioski
i zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją na stołach.

Ad.5 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zagrożenia włośnicą
krętą na terenie gminy oraz przygotowanie gospodarstw rolnych do wymogów
Unii Europejskiej.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informację w sprawie zagrożenia włośnicą na terenie gminy przedstawił Lekarz
Powiatowy Lech Michnowski, który stwierdził , że w m-cu grudniu 2003 roku na terenie
gminy Osiek miał przypadek zachorowania 137 osób , którzy zostali zatruci włośnicą.
objął on województwo pomorskie i województwo kujawsko – pomorskie , choroba ta jest
nieuleczalna . Wyrób ten został wykonany w nielegalnej przetwórni , wyrób ten powstał
z mięsa wieprzowego i dzika .
- 2 -


Jeżeli dokonujemy uboju , należy mięso przebadać , dopiero wtedy należy go spożytkować.
W latach 90 na terenie powiatu starogardzkiego zostało przebadanych około 150 tyś. trzody
chlewnej , natomiast w roku 2003 , 70 tyś. trzody chlewnej oraz 4 tyś. dzików.
Rozmawiałem , że na terenie gminy Osiek proceder ten kwitł , ale nikt nie zgłaszał tego
problemu , apel do Państwa nie produkujcie , jeżeli nie macie przebadanego mięsa.

Pan Sołtys wsi Bietowo – Gloc Bogdan , czy nie może być w gminie badacz tego mięsa.
Pan Sołtys wsi Wilcze Błota – w sprawie ulotek jakie zostały doręczone sołtysom ,
chodzi o dojazdy do rolników w sprawie badania mięsa przez lekarzy weterynarii.

Odpowiedzi udzielił lekarz weterynarii – trzeba się umówić ażeby rolnicy wspólnie wtedy
koszty dojazdu będą zmniejszone, natomiast nie może być badane mięso przez badacza
jedynie przez lekarza weterynarii .
Od 1 maja 2004 roku tylko i wyłącznie lekarze weterynarii mogą badać mięso.
Pan Błański Edmund – jak należy postępować jeżeli został potrącony lis na drodze
Wojewódzkiej. Jeżeli jest dobra wola Urzędu Gminy i Policji to sprawą się zajmą.
natomiast jest to sprawa Koła Łowieckiego.
Pan Piotrowski Jan w sprawie odbioru bezpośredniego od dnia 1 maja 2004 roku .
Lekarz Weterynarii Pan Lech Michnowski odpowiedział , że nie będzie obwoźnego odbioru
od gospodarza , jedynie ze spędu. Warunki do skupu ma tylko spęd w Lubichowie.
Pan Karaszewski Stanisław w sprawie badania mięsa w gminie , badacz jeździł po rolnikach
i badał to mięso.
Lekarz Weterynarii odpowiedział , że przepisy są rygorystyczne i od nich nie unikniemy
i życzyłbym sobie , żeby na terenie waszej nie powstał tak drastyczny przypadek jak w
gminie Osiek.
Przewodniczący obrad podziękował Panu Lekarzowi Weterynarii za przybycie i
przedstawienie informacji na temat zagrożenia włośnicą.

Ad. 6 Informacja Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lubichowie w sprawie
organizowania kursów z zakresu obsługi komputera , zasad prowadzenia
rachunkowości rolnej i agroturystyki.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Lubichowie Pan Jerzy Fiałek , poinformował
że na terenie Gimnazjum organizuje się kursy z zakresu obsługi komputera , zasad prowa-
dzenia rachunkowości rolnej i agroturystyki. Kursy te odbywają się przy pomocy
finansowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Zajęcia będą odbywały się
w salach internetowych w budynku Gimnazjum. Kursy te nie dotyczą uczniów i studentów
uczących się w systemie dziennym.
Kursy te zostaną zakończone egzaminami.
/ harmonogram zajęć stanowi załacznik nr 5 do protokołu /

Ad.7 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
od dnia 30 grudnia 2003 roku do 27 lutego 2004 roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 3 -


Wójt Gminy R. Alechniewicz przedstawił informację w okresie międzysesyjnym
do przedstawionej informacji radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań.
/ informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu /

Ad..8. Podjęcie uchwał w sprawie :
-------------------------------------
8a / budżetu gminy na rok 2004
------------------------------------


Objaśnienia do podjęcia uchwały budżetowej na rok 2004 przedstawił Wójt

Gminy
Po przedstawieniu objaśnień Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy , Budżetu
i Rolnictwa przedstawił stanowisko Komisji.

Do przedstawionego materiału Pan Radny Rakowski Andrzej , stwierdził że
droga Lubichowo – Wda nie zdaje rezultatu , chyba jest zły materiał lub podłoże
trzeba porozmawiać z wykonawcą może by przyjął inny system wykonania.
Pan Kwaśniewski Erwin – kiedy budowano tą drogę nie sprzyjały warunki
pogodowe , ale muszę stwierdzić że ta droga jest dobra.
Pan Błański Edmund – droga ta nie rozmywała by się żeby były położone
krawężniki , ale nas po prostu nie stać.
Pan Karaszewski Stanisław ażeby na ulicy ks. Lorenza zasypać dziury tłuczniem
i to wszystko poubijać.
Po wyczerpaniu dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIII / 122 / 2004


w sprawie budżetu gminy na rok 2004

/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /


8b/ uchylająca uchwałę w sprawie przyznawania dotacji podmiotom na cele publiczne
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 123 / 2004

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznawania dotacji podmiotom na cele
publiczne
- 4 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /

8c/ stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
-------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 124 / 2004


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /


8d/ powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 125 / 2004


w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Lubichowie.

/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /


8e/ zmiany Statutu Gminy Lubichowo
----------------------------------------------------

Rada Gminy podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIII / 126 /2004

za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych 1 radny się wstrzymał

w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubichowo/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /


- 5 -


8f/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004 roku
---------------------------------------------------------------


Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 127 / 2004


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004 roku

/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /8 g/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 106/45 we wsi Szteklin
--------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII /128 / 2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 106/45 we wsi Szteklin


/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu /


8h/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubichowo dotyczącej działki nr 15, cz.16/1, cz.16/2 , 16/4 ,16/3 , cz. 18/2 , cz.17/2
cz.17/3 we wsi Szteklin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIII / 129 / 2004
- 6 -


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 15, cz,16/1, cz.16/2
16/4 , 16/3 cz.18/2 , cz.17/2 cz.17/3 we wsi Szteklin

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu /

8i/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubichowo dotyczącej działki nr 106/46 , 108 , 109 we wsi Szteklin,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 130 /2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 106/46 ,108 , 109
we wsi Szteklin.

/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu /

8j/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubichowo dotyczącej działki nr 160 we wsi Ocypel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII/ 131 /2004

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 160 we wsi Ocypel

/ uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu /


8k/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 75/3 we wsi Mermet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIII / 132 / 2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
- 7 -

przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 75/3 we wsi Mermet

/ uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu /


8l / sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 402 we wsi Ocypel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 133 / 2004

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki Nr 402 we wsi Ocypel

/ uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu /

8ł / sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 46/6 we wsi Lubichowo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 134 / 2004

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 46/6 we wsi Lubichowo


/ uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu /


8m/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 123/2 we wsi Wilcze Błota
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 135 / 2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 123/2 we wsi Wilcze Błota

- 8 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu /


8n / sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 244/1 we wsi Wda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 136 / 2004

w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 244/1 we wsi Wda


/ uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu /


8o / sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 101 we wsi Lubichowo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 137 / 2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 101 we wsi Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu /

8p/ sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lubichowo dotyczącej działki nr 407/24 i 407/22 we wsi Ocypel
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIII / 138 / 2004


w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącej działki nr 407/24 i 407/22 we wsi Ocypel


- 9 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu /


8r/ uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubichowo na lata 2003-2010
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 139 / 2004

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubichowo
na lata 2003 –2010

/ uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu /


8s/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia za Starostą Starogardzkim
------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 140 / 2004


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostą Starogardzkim


/ uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu /


8t/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia
oraz wartości punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy
Lubichowo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIII / 141 / 2004


w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego
wynagrodzenia oraz wartości punktu w złotych dla ustalenia miesięcznych stawek- 10 -

wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu /


Ad.9 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania .
-----------------------------------------------------------

Do Wójta Gminy nie wpłynęły żadne wnioski ani zapytania .


Ad.10 Informacje i sprawy bieżące.
------------------------------------------


Sołtys wsi Lubichowo – Karaszewski Stanisław – w sprawie podatku od pozostałych gruntów
na działkach ul. Lipowej i Krótkiej np. ul. Lipowa jest podatek większy natomiast na ul.
Krótkiej podatek jest mieniejszy , budynki pobudowane nie są naniesione na mapach , sprawa
wałęsających się psów po ulicach .
Przy równaniu dróg gminnych niech będzie jeden pracownik , który będzie zasypywał te
dziury, które powstały przy równaniu.
Sprawa straży pożarnej dotyczy budżetu , że się go obcina.

Wójt Gminy wyjaśnił – R. Alechniewicz wyjaśnił , że jeśli chodzi o działki to jest totalny
bałagan , taka jest ewidencja gruntów w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim
jeżeli chodzi o te sprawy proszę wyjaśniać z panem Chmieleckim geodetą i Panią Meyer
pracownikiem od naliczeń podatku.
Jeśli chodzi o psy to właściciele podrzucają , jadąc samochodem wyrzucają ich z samochodów i wtedy plątają się po ulicy. Nie stać nas na uruchomienie Schroniska , ale
ponowimy ogłoszenia do sołtysów , może to trochę zabezpieczy przed wałęsaniem się tych
psów po ulicy.
Przy równaniu dróg gminnych na pewno będzie pracownik , który będzie zasypywał te dziury po równaniu dróg gminnych.
Co do sprawy budżetu dla OSP muszę powiedzieć , że do roku 2003 , może mniej otrzymywał y jednostki OSP z budżetu gminy środków finansowych , ale mogę powiedzieć że Skarszewy i Zblewo otrzymyją tyle samo środków finansowych , ale tam sam Zarządy
Gminne prężne i oni sami wygospodarują środki finansowe natomiast u nas tego nie widać
w jednosce OSP Lubichowo, tyle z mojej strony.
Sprawę naniesienia na mapę budynków wybudowanych jest to sprawa wyłacznie obywatela ,
trzeba zgłosić zakończenie budowy , nie jest prawdą że należy to do Urzędu owszem wydaliśmy 100 decyzji odbioru budynków ale to jest obowiązkiem obywatela żeby nanieść
na mapę.
Alfuth Brunon – ja popieram Wójta Gminy w sprawie wypowiedzi jeżeli chodzi o straż.
Pan Kwaśniewski Erwin w sprawie remontów kontenerów we wsi Wda.

- 11 -


Wójt Gminy w sprawie drogi Lubichowo – Wda , droga ta jest fatalna , nie możemy zaprzestać jeżeli otrzymamy dotację to musimy ją wykorzystać , może przyjmiemy inną
technologię budowy tej drogi.

Pan Błański poinformował , że Starosta Starogardzki w październiku 2003 roku otrzymał
pismo od Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr P-3
DŚTi IW – SP ds. Li EZ –o72 –93/EH/03 z dn. 7-10-2003 , w którym stwierdzono , że brak
Podstaw prawnych do uzgodnienia limitu zalesień na rok 2004 ,w związku z czym w roku 2004 zalesienia nie będą realizowane . Jednocześnie stwierdzono , że po akcesji do Unii
Europejskiej zalesienie gruntów rolnych będzie realizowane jako jedno z działań Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanych z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Pan Stanisław Karaszewski zapytał – czy będzie budowany chodnik na ul. Leśnej i Zblewskiej . Wójt Gminy odpowiedział , że odwiedził naszą gminę Marszałek Województwa
Biernacki i stwierdził ,że chodnik na ul. Zblewskiej będzie dalej budowany , natomiast
Starosta Powiatu w Starogardzie poinformował , że materiał Starostwo da , natomiast ja
Stwierdziłem że robocizna będzie z Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy na rok 2004 , który został przyjęty
bez zmian i został zatwierdzony przez Radę.

Ad.11 Zamknięcie obrad XIII Sersji Rady Gminy.
------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad o godz.15,oo ogłosił zamknięcie obrad XIII Sesji.
Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki

2004-06-11 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XIV/2004

P r o t o k ó ł Nr XIV / 2004


Sesji Rady Gminy L u b i c h o w o
odbytej w dniu 25 marca 2004 roku
Przewodniczący Rady Gminy Lubichowo – Czesław Cichocki o godz.11.00
w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy w Lubichowie , otworzył obrady XIV Sesji
Rady Gminy Lubichowo .

Po stwierdzeniu obecności – na podstawie listy obecności stwierdził , że na stan
14 radnych obecnych jest 11 w tym 2 radnych nieobecnych usprawiedliwionych , 1 radny
nieobecny nieusprawiedliwiony.
Przewodniczący obrad powitał zaproszonych gości / listy obecności stanowią załączniki
od nr 1 do nr 3/ .
Następnie zapytał , czy do proponowanego porządku obrad sesji radni mają pytania
i niejasności.
Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził , że porządek obrad XIV sesji
Rady Gminy Lubichowo został przyjęty.
/ porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4 do protokołu /.

Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr XIII/ 2004 sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2004 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący obrad poinformował , że protokół Nr XIII / 2004 Rady Gminy z dnia
27 lutego 2004 roku został wyłożony w biurze Rady , a dziś przy liście obecności celem
zapoznania się z nim.
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.


Ad.4 Zapytania i wnioski.
----------------------------

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających , złożyć wnioski
i zapytania o zgłoszenie ich na drukach , które zostały wyłożone przed sesją na stołach.


Ad.5 Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie , ze szczególnym
uwzględnieniem ilości zarejestrowanych pacjentów oraz działalność finansowa
za rok 2003.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informację z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie dotyczącą ilości
zarejestrowanych pacjentów oraz działalność finansową przedstawiła księgowa tegoż
ośrodka Główna Księgowa Pani Wołoszyk – Grdeń Justyna .
Do przedstawionej informacji radni zadali pytania .
Pan Radny Warmbier Brunon – dlaczego na dzisiejszej sesji nie ma Pani Kierownik GOZ?
- 2 -

czy są dyżury w sobotę oraz dyżury całodobowe , oraz żeby postawa Pana lekarza
Piesiewicza do pacjentów się zmieniała , żeby był przyjemniejszy, pacjenci są i tak chorzy ,
to chociażby nadrobił dobrym gestem a nie groźną miną.

Odpowiedzi udzieliła Pani Wołoszyk – Grdeń Justyna , że Pan Dr. Piesiewicz przekazał
mi, że Pani Kierownik dzwoniła do Pana Wójta , gdyż jest chora . Co do dyżurów w soboty
jest tylko czynny punkt pielęgniarski od godz. 9,oo – 10,oo natomiast dyżur całodobowy
pełni Przychodnia ,,MEDPHARMA” w Starogardzie Gdański Al. Jana Pawła II nr 5 .
Natomiast co do przyjęcia pacjentów przez lekarza Piesiewicz , przekażę Pani Kierownik

Pan Błański Edmund – z przedstawionego bilansu wynika ze jest strata .
Pani księgowa odpowiedziała oczywiście jest strata , dlatego że wchodzi w to amortyzacja
środków natomiast na koncie na koniec roku w BS była kwota 4,5 tyś.zł.

Pan Piotrowski Sołtys Wilcze Błota – w sprawie organizowania badań profilaktycznych, jest
tylko ogłoszenie w Lubichowie a na wsiach sołeckich naszej gminy nie ma chociażby badanie
na cholesterol , również rolnicy nie mogą dostać się do specjalisty dermatologa.
Przekażę to wszystko Pani kierownik GOZ.

Pan Radny Szweda Stanisław aby wywiesić ogłoszenia o nr telefonów oraz o całodobowych
dyżurach przyjmujących przez ,,MEDPHARMĘ ,, we wszystkich wsiach sołeckich.

Pan Karaszewski Stanisław Sołtys wsi Lubichowo – ilu jest pacjentów, czy jest tendencja
zniżkowa czy zwyżkowa , - Pani Księgowa odpowiedziała , że utrzymuje się na tym samym
poziomie.

Pan Radny Witta Stanisław – co się robi w kierunku, kiedy otrzymaliście mniej środków
finansowych z NFZ. Pani księgowa odpowiedziała , że całkowicie został zlikwidowany
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Po wyczerpaniu dyskusji Rada Gminy przyjęła bilans finansowy za rok 2003.

/ informacja stanowi załacznik nr 5 do protokołu/.


Ad.6 Informacja z realizacji ważniejszych działań Wójta Gminy w okresie
międzysesyjnym od 27.02.2004 – 25.03.2004.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

/ informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu /.


Ad.7 . Podjęcie uchwał w sprawie :
-------------------------------------


7a/ sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej we wsi Szteklin
---------------------------------------------------------------------------------
- 3 -


Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 142 / 2004

w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej we wsi Szteklin


/ uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu /


7b / wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 112 / 47 we wsi Szteklin
------------------------------------------------------------------------------------


Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 143 / 2004


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 112 / 47 we wsi Szteklin

/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu /


7c/ sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ocypel , będącej użytkowaniu
wieczystym
----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 144 / 2004


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ocypel będącej użytkowaniu
wieczystym

/ uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu /


7d/ sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ocypel , będącej użytkowaniu wieczystym
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rada Gminy jednogłośnie podjęła

- 4 -


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 145 / 2004


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Ocypel , będącej
użytkowaniu wieczystym


/ uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu /


7e/ sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej
--------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 146 / 2004

w sprawie sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej


/ uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu / .

7f/ nadania nazwy nowemu osiedlu położonemu we wsi Szteklin
-------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 147 / 2004


w sprawie nadania nazwy nowemu osiedlu położonemu we wsi Szteklin


/ uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu /.


7g/ zmieniająca uchwałę Nr I/6/2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia 13 listopada 2002r
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

U C H W A Ł Ę Nr XIV / 148 / 2004

- 5 -

w sprawie zmiany uchwały Nr I / 6 / 2002 Rady Gminy Lubichowo z dnia
13 listopada 2002 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo

/ uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu /


7 h / udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na dofinansowanie
zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Człuchowie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 149 /2004


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Człuchowskiego na
dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej w Człuchowie.

/ uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu /.

7 i/ zmian budżetu gminy na 2004 rok
--------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV / 150 /2004

w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok


/ uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu /


7j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo dotyczącego działki nr 477/20 we wsi Osowo Leśne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


U C H W A Ł Ę Nr XIV /150 /2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo dotyczącego działki nr 477/20 we wsi Osowo Leśne
- 6 -


/ uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu /.


Ad. 8 Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania .
-------------------------------------------------------------

Radni nie zgłosili żadnych wniosków ani zapytań na dzisiejszej sesji.


Ad.9 Informacje i sprawy bieżące.
-------------------------------------

Przedstawiciel WZIR Pan Behredt Zbigniew przedstawił sprawy melioracji na terenie
gminy Lubichowo. Przedstawił protokół , gdzie zostały ujęte prace melioracyjne na rok
2004 .

/ protokół z jesiennego przeglądu stanowi załącznik nr 17 do protokołu /


Pan Radny Szweda Stanisław w sprawie zakończenia prac na ,, Starej Wdzie ,,

Odpowiedzi udzielił , przedstawiciel WZIR , sprawa ,, Starej Wdy ,, jest ujęta w planie
na ten rok , jeżeli nie będzie podtopień i stan wody się obniży i będą środki finansowe
to myślę , że zakończymy tę sprawę.

Pan Sołtys wsi Wilcze Błota – rolnicy wykaszają rowy a jeżeli Zelgoszczówka nie będzie
uporządkowana to i tak łąki będą zalewane.
Rzeka Wda nie podlega pod WZIR.

Pan Radny Warmbier Brunon w sprawie oczyszczania rowów przez właścicieli , rolnicy
którzy nie czyszczą rowów dostają upomnienia oraz sprawa bobrów , które niszczą nasze
środowisko . Przedstawiciel WZIR mówił , że te sprawy dotyczące upomnień zostały
przekazane do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim , natomiast sprawa
bobrów nie należy do nas tylko do Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Pan Radny Rakowski Andrzej w sprawie drzewek na wysokości Banku Spółdzielczego
aby obciąć gałęzie.

Pan Radny Godlewski Mieczysław w sprawie ,, Kociołka ,,

Pan Sołtys wsi Lubichowo Karaszewski Stanisław – w sprawie wykupu działki przy GS
Lubichowo.

Pan Radny Witta Stanisław w sprawie wykupu działki od GS na targowisko i ruszyć
rezerwę budżetową.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi , że GS nie podaje ceny nie wiem czy jaki będzie przetarg
- 7 -


ograniczony czy będzie oferta cenowa. Co do ,,Kociołka ,, GS nie jest zainteresowany tą
sprzedażą , na dzień dzisiejszy nie jest ich własnością.

Pan Radny Warmbier Brunon - czy są szanse odtworzenia dróg gminnych ,gdyż
właściciele posesji stawiają ogrodzenia i zmniejszają drogi .

Pan Sołtys Talaśka Zenon , chciałbym uzyskać informację w sprawie stawienia słupów
przez Pana Szwoch Jarosława w Zelgoszczy, odpowiedzi udzielił Pan Błański Edmund
że Pan Szwoch nie zgłosił ani projektu , zagrodził płot betonowy i w jego gestii jest
odtworzenie granicy.

Pan Radny Rakowski Andrzej – w sprawie pomocy dla rolników do pomiaru gospodarstwa
Rolnego , czy nie można by kupić przyrządu do pomiaru tego gospodarstwa

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi - granice dróg gminnych są naniesione , są one naruszane
w sytuacjach spornych między sąsiadami . Natomiast droga Lubichowo – Wilcze Błota –
Wda , tu muszą być wznowione granice jak będzie budowa tej drogi. Po przekroczeniu
granic od tego jest Nadzór Budowlany , do końca ubiegłego roku nie potrzeba było
pozwolenia na postawienie płotu.
Rada Gminy Zblewo , zakupiła przyrząd do pomiaru za około 12 tyś.zł. Zakupując taki
przyrząd osoba musi być przeszkolona , Starostwo chciało zakupić taki przyrząd , i pomagać
rolnikom . Starostwo do każdej gminy zaoferuje 2 osoby bezrobotne do pomocy rolnikom ,
również z naszej strony geodeta będzie pomagał rolnikom , Urząd w tej sprawie jest
zorientowany.

Pan Piotrowski Jan Sołtys wsi Wilcze Błota - jeżeli chodzi o sprzedaż działki przez GS , to
jest brak kasy . nie Prezes rządzi a Zarząd.

Pan Błański Edmund – w tej chwili tej działki nie można sprzedać , gdyż musi być podział
nieruchomości.

Radny Witta Stanisław – złożyć wniosek na kupno tej działki z przeznaczeniem na
targowisko.

Radni Rady Gminy zebrani na dzisiejszej sesji zobowiązali Wójta Gminy o złożenie pisma
w sprawie zainteresowania nabycia przez gminę działki od GS Lubichowo.

Ad. 10. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy.
-------------------------------------------------------

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący obrad o godz.14,30 zakończył obrady sesji.Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

M. Kacała Czesław Cichocki
2004-06-11 00:00:00
Protokół z Sesji Nr XV/2004

PROTOKOŁ NR XV/2004
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 27 kwietnia 2004 roku


Otwarcia posiedzenia XV Sesji Rady Gminy Lubichowo dokonał przewodniczący Rady Gminy-Czesław Cichocki.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad-na stan 14 radnych, obecnych było 12, nieobecni radni to: Michna Kazimierz i Lewandowski Jerzy /usprawiedliwieni/.
Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący obrad powitał zebranych radnych, sołtysów i zaproszonych gości w osobach:Wójta Gminy-Ryszarda Alechniewicza, Sekretarza Gminy-Sławomira Bielińskiegooraz Skarbnika Gminy-Anetę Tutlewską.
Przewodniczący obrad zaproponował włączenie dwóch punktów do porządku obrad sesji tj. Projektu uchwał w sprawie zmiany statutu Dminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie oraz zmiany uchwały w sprawie wydawania decyzji administracyjnych oar projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004 roku.
Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na włączenie tych projektów uchwał jako punktów: 10 f i 10 g.
Radni jednogłośnie przyjęli rownież cały proponowany porządek obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

AD.3 Przyjęcie protokołu Nr XIV/2004 Rady Gminy Lubichowo.

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół Nr XIV/2004 z dnia 25 marca 2004r. Został wyłożony w biurze Rady Gminy, a dziś, przy liście obecności, celem zapoznania się z nim.
Radni nie enieśli uwag do treści protokołu i został jednomyślnie przyjęty.


AD.4. Zapytania i wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych zamierzających złożyć wnioski i zapytania o zgłaszanie ich na drukach, które zostaływyłożone przed sesją na stołach.


AD.5. Informacja z realizacji ważniejszych zadań Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Wojt Gminy – Ryszard Alechniewicz przedstawił informację, do której radni nie wnieśli uwag ani pytań i została jednomyślnie przyjęta.
Informacja stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.AD.


AD.6. Sprawozdanie z relizacji budżetu gminy Lubichowo za 2003 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie realizacji budżetu gminy i zadań rzeczowych za rok 2003.Po szczegółowym omówieniu budżetu, przewodniczący obrad otworzył dyskusję, w której głos zabrał radny Stanisław Witta mówiąc, że zarówno dochody jak i wydatki bilansują się z dobrym skutkiem-bo jest nadwyżka. Stwierdził, iż dochody i wydatki zostały zrealizowane w najwyższej mierze. Pozyskane środki z SAPARD-u, z Urzędu Marszałkowskiego zostały dobrze wykorzystane, również dotacja na dowóz dzieci do szkół została wykonana w 100%. Dodał, że jeżeli planowane dochody były zrealizowane w takim stopniu, to umorzeń podatków nie było dużo. Radny Witta wniósł o przyjęcie budżetu-jego wykonania-za 2003r.
Następnie głos zabrała radna Kaczyńska Maria, która stwierdziła, że budżet za 2003r. Został optymalnie zrealizowany, tylko w niektórych działach nie w pełni wykonano dochody, ale jest to zasadne. Zadania rzeczowe jak np. inwestycje zostały w pełni wykonane. Zawsze jest niedosyt wykonania innych zadań, chciałoby się mieć na drogach asfald, ale nie zawsze na wszystko wystarcza pieniędzy.Dziękujac Wójtowi Gminy, wyraziła wdzięczność za majsymalne wykonanie zadań w 2003r.
Z uwagi na brak innych głosów w dyskusji, przewodniczący obrad oddał głos członkowi Komisji Rewizyjnej-radnemu Misińskiemu Tomaszowi, który przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej do wykonanego budżetu gminy.
Następnie V-ce Przewodniczaca Rady Maria Kaczyńska odczytała treSC uchwały podjętej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku dotyczącą wydanej opinii do sprawozdania z realizacji budżetu gminy.
Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy odczytał również radny Mosiński Tomasz.Następnie V-ce Przewodnicząca Maria Kaczyńska przedstawiła treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w tej sprawie.
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedstawionego materiału i przystąpiła do głosowania nad wnioskiem o udzielenie absolutorium, w wyniku którego, wniosek został jednogłośnie przyjęty.

AD.10. Podjęcie uchwał.

10A/ w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubichowo za 2003r.Rada Gminy jednogłośnie /12 za/ wyraziła zgodę i podjęła

UCHWAŁĘ Nr XV/152/2004


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubichowo za rok 2003
/Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Wójtowi Gminy za dobre wykonanie budżetu i
wręczył wiązankę kwiatów.
Wójt Gminy podziękował radnym, sołtysom za wsparcie, współpracę mówiąc, iż zawsze
można więcej i lepiej zrobić mając środki, a sam nic nie zrobi.10 b/ w sprawie przyjęcia programu współpracy z organami pozarządowymi na 2004r.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła

UCHWAŁĘ Nr XV/153/2004w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organami Pozarządowymi na 2004r.
/uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/.


10 c/ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo /Ocypel/


Rada Gminy jednogłośnie podjęła


UCHWAŁĘ Nr XV/154/2004

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubichowo.
/uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/.


10 d/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo /Osowo Leśne/.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


UCHWAŁĘ Nr XV/155/2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo /Osowo Leśne/.

/Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/


10 e/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo /Lubichowo/.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


UCHWAŁĘ Nr XV/156/2004


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubichowo /Lubichowo/.

/Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/.


10 f/ w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie oraz
zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy


Społecznej w Lubichowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Rada Gminy jednogłośnie podjęłaUCHWAŁĘ Nr XV/157/2004

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie
oraz zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownka Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubichowie do wydawania decyzji administracyjnych.
/uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu/

10 g/ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004r.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Gminy jednogłośnie podjęła


UCHWAŁĘ Nr XV/158/2004

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004r
/uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu /

11. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2003 w Publicznym Przedszkolu w
Lubichowie.

Przewodniczący obrad poinformował, że powyższą informację złożyła tylko Pani Dyrektor
Przedszkola, a zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy, informnację powinni złożyć
również Dyrektorzy Szkół.

W związku z powyższym, przewodniczący zobowiązał Kierownika
SAPO do przygotowania informacji na następną Sesję Rady Gminy.
Rada Gminy wyraziła zgodę na przesunięcie złożenia informacji na następną Sesję.

12. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

Radny Podhajecki Jarosław złożył wniosek o ponowne uporządkowanie pobocza szosy
we wsi Osowo-Leśne.
Radny Szweda Stanisław wnioskował o odnowienie przejść dla pieszych w miejscowości
Wda oraz o załatanie nowo powstałych dziur na drodze na odcinku Drewniaczki-Ocypel.
Oba wnioski zostaną przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Starogardzie Gd.-
powiedział Wójt Gminy.
Radny Mosiński Tomasz złożył wniosek o odnowienie przystanków autobusowych
w Zelgoszczy oraz o wymianę rynien i opierzeń w hydroforni i pomalowanie elewacji
hydroforni.
Wójt Gminy przyjął wniosek do realizacji.


13. Sprawy bieżące, informacje.

Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminyo podjęcie decyzji w kwestii wykonania drogi
do Wdy technologią, która nie zdaje egzaminu. Sołtys Piotrowski Jan powiedział, że
droga jest okropna, proponował rozpisanie konkursu na inną technologię.
Wójt Gminy-wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dotację złożonu był na tę
technologię. Próbowaliśmy zasięgnąć informacji z innych gmin i niestety ta technologia
nie sprawdzała się.
Sołtys Piotrowski-tą drogą poruszają się nie tylko rolnicy aby dojechać na pole, ale
również inni użytkownicy.
Sołtys Karaszewski Stanisław-należy zaprosić Marszałka żeby zobaczył, jak ta droga
wygląda.
Wójt-wizji lokalnej dokonał V-ce marszałek. Wójt dodał, że sam też wolałby wylać
asfaltem, ale na to trzeba posiadać odpowiednie środki, których nie mamy, a z pieniędzy
Marszałkowskich zrobić można kilkanaście metrów i co dalej?
Radni: Kaczyńska Maria, Witta Stanisław i so ltys wsi Zelgoszcz uznali, że pieniądze
należy włożyć do budżetu, usiąść i zastanowić się nad technologią.
Radny Szweda Stanisław oświadczył,że występując o taką technologię, wszyscy
wiedzieli, że będzie ona na zasadzie sprawdzianu, a od technologii są fachowcy. Pomimo
wszystko należy pieniądze wziąć i zastanowić się co dalej robić.
Sołtys Piotrowski-nie jestem przeciwny co do pozyskania środków z Urzędu
Marszałkowskiego, ale tyle pieniędzy zostało włożonew budow Gimnazjum, które mogły
być przeznaczone na drogę, a teraz wyniki w nauce gimnazjaliastów spadły na
przedostatnie miejsce w Powiecie.
Wójt-pieniądze zostały włożone w Gimnazjum i dlatego dziś dzieci, młodzież i dorośli
mogą korzystać z sali komputerowej z internetu, gdyby tego nie było, to Lubichowo
by loby Kambodżą.
Radna Kaczyńska Maria-wypowiedż sołtysa jest krzywdząca, nie zawsze trzeba osiągać
I miejsca. Uważam, że zarówno Gimnazjum, jak i droga są potrzebne.
Radny Rakowski Andrzej-poziom nauki faktycznie trochę spadł, ale Rada Rodziców
dołoży starań, aby poziom ten podnieść.
Radny Ambroziak Dariusz-Gimnazjum nie jest kopalnią, są to wyniki egzaminów, które
wszędzie były nienajlepsze. Nasze Gimnazjum jest piękne i wszyscy nam zazdroszczą.
Wójt Gminy-nie znależliśmy innej technologii na tą drogę, ponieważ każda droga
wymaga innej technologii, poza tym drogę na Wdę tak naprawdę należałoby od nowa
profilować. Można nawieżć żwir, ale dziś trudno o żwir taki, jaki był kiedyś, teraz to jest
odsiewka. Tę technologię można przenieść na inną drogę, gdzie się sprawdzi.
Radny Mosiński Tomasz-należy pieniądze przenieść na inną drogę.
Sołtys Piotrowski wyraził zgodę na propozycję Radnego Misińskiego.
Radny Podhajecki Jarosław proponował, aby technologię wykorzystać na drogę na
Plonach w osowie Leśnym, natomiast Radny Szweda Stanisław proponował na drogę
do Smolnik.
Radna Kaczyńska wnioskowała, aby pieniądze zostały w budżecie gminy, a Wójt Gminy
zasięgnie informacji specjalistów, na którą drogę ta technologia będzie odpowiednią.
Wniosek poddano pod głosowanie i głosowało 12 Radnych, wszyscy za przyjęciem
wniosku.
Sołtys wsi Zelgoszcz wnioskował o postawienie znaków, aby samochody ciężarowe
nie mogły tą drogą jeżdzić, oni ją rozbijają.
Wójt Gminy-mogę oznakować drogę, ale kto to będzie przestrzegał? Może pomóc
zwiększona kontrola drogowa Policji.
Sołtys przyznał rację.
Radny Rakowski Andrzej-przy Poczcie w Lubichowie są wysokie krawężniki, czy
można je obniżyć?Przy posesji Pana Doringa Tadeusza jest studzienka, a jej pokrywa jest
bardzo niebezpieczna/rzadka/ i można włożyć nogę i skręcić. Poza tym prosił o naprawę
zarwanych płyt przy przepuście wody w Zelgoszczy, zrobić przegląd przystanków
PKS i odnowić, pomalować.
Radny Rakowski mówił, że posiada sprawozdanie internetowe o naszej gminie i należy
to przeczytać. Uważa, że dla turysty jest to informacja odpychająca, a nie promująca
gminę. Należy rozmawiać z redaktorem Majewskim, aby była to reklama naszej gminy,
a nie przedstawiona wizja redaktora.
Sekretarz Gminy odpowiedział,że Pan redaktor był zaproszony na dzisiejszą Sesję lecz
nie przyjechał ze względu na chorobę. Został zaproszony, ponieważ ta sprawa została
poruszona na posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Sekretarz dodał, że w rozmowie
z redaktorem obiecał, iż dostosuje się i będzie promował gminę oraz przedstawiał
informacje sołtysów gminy.
Radny Warmbier Brunon-samochody TIR-y jeżdżą tak szybko przez wieś, że
mieszkańcy boją się przechodzić przez jezdnię. Policja jeżdzi, ale efektów nie ma.
Wójt Gminy-jutro wyślemy faksem pismo o natychmiastowej reakcji Policji, o zwię-
kszenie kontroli drogowej.
Przewodniczący Rady Gminy-oprócz pisma, na następną Sesję zaprosimy Komendanta
Powiatowego Policji.
Radny Warmbier poinformował, że Komisja Samorządu, Spraw Obywatelskich i
Porządku Publicznego na swoim posiedzeniu wnioskowała o nadanie Medalu Zasłużony
Dla Gminy Lubichowo dla Pana Kopczyńskiego Kazimierza. Szczegółowe uzasadnienie
wniosku przedstawi na posiedzenich Komisji.
Sołtys Karaszewski Stanisław poruszył sprawę wykupu części działki od Gminnej
Spółdzielni w Lubichowie z przeznaczeniem na parking gminny. Proponował, aby nie
słaćpism, tylko iść i rozmawiać o cenę działki, ponieważ ta działka przyniesie zyski.
Wójt Gminy wyjaśnił, że działka ta nie jest ani wydzielona, ani wyceniona, a cena
przewyższa ceny działek w centrum miasta i proszę mnie nie posądzać, że nie chcę tej
działki kupić. Wszyscy inni chętni nabywcy za niższą cenę proponowaną niż Gminie też
odstępują. Ja nie kupię działki bez wyceny i podziału, bo będę posądzony o
łapówkarstwo, zresztą nie mam takiej władzy. Jeżeli Rada Gminy podejmie taką
decyzję i wyrazi zgodę na tak wysoką cenę to proszę bardzo-powiedział Wójt.
Radny Warmbier dodał: co to za Prezes, który sprzedaje dochodowy sklep w Ocyplu.
Wójt-sprawa działki nie jest zamknięta, jestem gotowy do rozmów, ale nie za takie
pieniądze. Komisje nie wyraziły zgody na kupno tej działki za tak wysoką cenę.
Radny Rakowski wniósł wniosek: po 01.05.br. Wystąpić z pismem do Gminnej Spół-
dzielni z zapytaniem o cenę i termin sprzedaży. Negocjować o cenę =30.000,-zł netto.
Wniosek, przy 1 głosie przeciwnym, 11 głosami za, został przyjęty.
Z uwagi na brak inych wniosków, przewodniczący obrad o godz. 14-56 ogłosił
zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Lubichowo.


Protokołowała
Daniela Wons
2004-05-25 00:00:00