Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół Nr III/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr III/2006


RADY GMINY LUBICHOWO


z dnia 28 grudnia 2006r.
Obrady III Sesji Rady Gminy Lubichowo otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Gminy – Czesław Cichocki, który powitał zebranych i zaproszonych gości.


Ad. 1. Na podstawie listy obecności, przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad.

(na stan 15 Radnych, obecnych było 13 Radnych, 2 Radnych nieobecnych).


Listy obecności stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokółu.Ad. 2. Przyjęcie protokółu Nr II/2006 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2006r.Radni nie zgłosili uwag ani pytań do treści protokółu i przewodniczący obrad stwierdził jego przyjęcie.


Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, iż w materiałach sesyjnych Radni otrzymali proponowany porządek obrad. Zapytał, czy do porządku obrad są pytania lub niejasności.

Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził, że porządek obrad III Sesji Rady Gminy został jednomyślnie przyjęty.Porządek III Sesji Rady Gminy Lubichowo

zwołanej na dzień 28 grudnia 2006r. 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad Sesji.

 2. Przyjęcie protokółu Nr II/2006 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2006r.

 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 4. Zapytania i wnioski.

 5. Informacja Wójta Gminy z ważniejszych działań w okresie międzysesyjnym.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:


a/ powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie,

b/ zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie,

c/ zmian budżetu gminy na 2006r.

d/ ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki

obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych

świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach

prowadzonych przez Gminę Lubichowo w roku 2007r.,

e/ zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie

użytecznych w Gminie Lubichowo.


 1. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

 2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na rok 2007.

 3. Informacje i sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy Lubichowo.

 5. II część SESJI – UROCZYSTOŚĆ OPŁATKOWA.Ad. 4. Zapytania i wnioski.


Przewodniczący obrad oświadczył, że druki zostały wyłożone przed Sesją na stołach i prosił o skorzystanie z nich.Ad. 5. Informacja Wójta Gminy z ważniejszych działań w okresie międzysesyjnym.Wójt Gminy- Sławomir Bieliński przedstawił informację, do której Radni nie zgłosili pytań i przewodniczący obrad stwierdził przyjęcie informacji Wójta Gminy.


Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.Ad. 6. Podjęcie uchwał.
Ad. 6 a/ w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.Rada Gminy jednogłośnie (13 za) podjęłaU C H W A Ł Ę Nr III/15/2006w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.


Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.Ad. 6 b/ w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr III/16/2006w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie.


Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Ad. 6 c/ w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok.Rada Gminy jednogłośnie podjęła
U C H W A Ł Ę Nr III/17/2006w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.


Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.Ad. 6 d/ w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubichowo w roku 2006.Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr III/18/2006


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubichowo w roku 2006.


Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.Ad. 6 e/ w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac

społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr III/19/2006


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie

użytecznych w Gminie Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.


Ad. 7. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.


Radna Żabińska Elżbieta i Radny Lewandowski Jerzy wnioskowali o założenie nowych punktów świetlnych na ul. Dworcowej, Leśnej, Wczasowej, Łąkowej .

 1. Utwardzić drogi gminne tłuczniem na ul. Dworcowej, Lubichowskiej idokończyć chodnik na ul. Leśnej.3. Załatać dziury na drodze powiatowej Ocypel-Lubichowo.


Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek zostanie przekazany do Powiatowego Zarządu Dróg i do rozpatrzenia przy podejmowaniu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.


Ad. 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Lubichowo na 2007r.


Radni otrzymali propozycję planu pracy, do której nie wniesiono uwag, zastrzeżeń plan pracy Rady Gminy na rok 2007 został jednogłośnie przyjęty.


Ad. 9. Informacje i sprawy bieżące.


Sołtys Karaszewski Stanisław prosił Radnych aby współpraca w przyszłym roku była lepsza, aby była to naprawdę współpraca i aby Radni z Lubichowa nie obiecywali rzeczy niemożliwych do wykonania.


Radny Rakowski Andrzej zabrał głos prosząc sołtysa o powiadomienie radnych na posiedzenie Rady Sołeckiej, ponieważ do tej pory tego nie było.


Radny Lewandowski Jerzy podziękował obecnemu na Sesji Komendantowi Policji w Lubichowie za trud przedświąteczny. Dodał, iż wszędzie była widoczna Policja.


Ad. 10. O godz. 13.20 przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie I części Sesji i zaprosił

na uroczystość podzielenia się opłatkiem z życzeniami oraz składania sobie życzeń noworocznych.


Protokółowała                      Przewodniczący Rady Gminy


Daniela Wons                              Czesław Cichocki2007-01-05 09:33:00
Protokół Nr II/2006 Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2006r.

 
  PROTOKÓŁ  NR II/2006

                                              R A D Y G M I N Y L U B I C H O W O


                                                           z dnia 4 grudnia 2006r.

Obrady II Sesji Rady Gminy Lubichowo otworzył przewodniczący Rady Gminy – Czesław Cichocki.


Ad. 1. Na podstawie listy obecności, przewodniczący stwierdził prawomocność obrad Sesji

(wszyscy obecni).


Listy obecności stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokółu.Następnie przewodniczący powitał zebranych i zaproszonych gości.Ad. 2. Przyjęcie protokółu Nr I/2006 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2006r.


Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z ostatniej Sesji był wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy, a dziś przed Sesją przy liście obecności celem zapoznania się z nim.

Radni nie wnieśli uwag do treści protokółu i przewodniczący stwierdził jego przyjęcie.


Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Gminy oświadczył, że porządek obrad Radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Zapytał, czy do proponowanego porządku obrad są pytania lub niejasności.

Radni nie zgłosili uwag i przewodniczący stwierdził przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy.


Porządek obrad II Sesji Rady Gminy Lubichowo

w dniu 4 grudnia 2006r. (poniedziałek) o godz. 11.oo 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokółu Nr I/2006 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2006r.

 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 4. Zapytania i wnioski.

 5. Ślubowanie Wójta Gminy Lubichowo.

 6. Informacja dotycząca Stanu gospodarki Gminy Lubichowo.

 7. Wystąpienie Wójta Gminy Lubichowo.

 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawie:


a/ zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo

b/ nagród Wójta Gminy Lubichowo w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury,

sportu i inicjatyw społecznych,

c/ ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo,

d/ upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności

w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lubichowo,

e/ zmian budżetu gminy na 2006r.,

f/ zatwierdzenia Statutu Gminne go Ośrodka Zdrowia w Lubichowie                                                  

g/ ustalenia stawek podatków i opłat:


    • od środków transportowych,

    • od posiadanych psów,

    • od nieruchomości,

    • ustalenia wysokości, sposobu poboru, terminów płatności opłaty miejscowej

w miejscowości Szteklin i Ocypel.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.

 2. Informacje i sprawy bieżące.

 3. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Lubichowo.Ad. 4. Zapytania i wnioski.


Przewodniczący poinformował, że druki zostały wyłożone na stołach przed sesją i prosił o skorzystanie z nich.


Ad. 5. Ślubowanie Wójta Gminy Lubichowo.


Przewodniczący Rady Gminy poprosił o powstanie. Odczytał rotę ślubowania, a Wójt Gminy – Sławomir Bieliński wypowiedział słowo: “Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.


Po ślubowaniu nastąpił moment gratulacji, wręczania kwiatów.Ad. 6. Informacja Wójta Gminy o ważniejszych działaniach w okresie międzysesyjnym.INFORMACJA


Z REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARCZYCH


I SPOŁECZNYCH


W OKRESIE MINIONEJ KADENCJI RADY GMINY


2003 - 2006


Lubichowo, 2006- październik-25

Wysoka Rado !

Szanowni Goście !
W minionym okresie kadencji samorządu gminnego 2003 -2006 odnotowaliśmy szereg osiągnięć i sukcesów, jednakże nie ustrzegliśmy się również niepowodzeń i porażek .

Należy na wstępie podkreślić, że w mijającej kadencji w dalszym ciągu dotacje celowe i subwencje otrzymywane przez gminę na zadania zlecone i powierzone przez administracje państwową były nieadekwatne do rzeczywistych potrzeb, co wiązało się z koniecznością dofinansowywania realizacji tych zadań z dochodów własnych gminy, kosztem ograniczania wydatków na inne ważne społeczne i gospodarcze zadania własne gminy .

W omawianych latach wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) wyniosły kwotę łącznie 6.458.000 złotych co stanowi 14,4 % wydatków budżetu gminy ogółem ( 45.008.000 zł. ) W roku 2003 – 9,49 % a w roku 2006 – 27,44 %.

Dochody własne gminy w tym czasie wzrosły o 24,79 % (w roku 2002 wyniosły one 3.042.061 zł. , a w roku 2006 wyniosą 3.796.000 zł.)

Zgodnie z programem w minionej kadencji znacząco zwiększano co roku wydatki na opiekę społeczną z dochodów własnych gminy.

W roku 2002 wyniosły one kwotę 194.615 zł. , w roku 2003- 203.465 zł. , a w roku 2006 wyniosą 391.480 zł., jednak w dalszym ciągu potrzeby tu są dużo wyższe . Za małe ciągle są środki kierowane z budżetu państwa.

W omawianym okresie czasu niniejszej kadencji zrealizowano następujące ważniejsze zadania;

  1-Wykonano rozbudowę sieci wodociągowych w Lubichowie, Osowie Leśnym, Ocyplu

i we Wdzie

2- Zainstalowano nowe stacje uzdatniania wody w hydroforniach w Zelgoszczy,

Ocyplu i we Wdzie

3- Wykonano rekonstrukcję dwóch studni głębinowych w Ocyplu


  4- Do 30 XI br. Wykonany zostanie jeszcze odwiert nowej studni głębinowej

  w Osowie Leśnym . Natomiast koniecznym jest wykonanie w V. 2007 r. odwiertu

  nowej studni w Lubichowie oraz rekonstrukcji bądź to nowego odwiertu trzeciej

  studni w Ocyplu .

  5- W latach 2004- 2006 wykonano bądź zmodernizowano instalacje systemów alarmowych i przeciwwłamaniowych obiektach komunalnych(U.G, GOK, oczyszczalnia ścieków, hydrofornie, placówki oświatowe )

  6- W latach 2003- 2005 kontynuowano rozbudowę Publicznego Gimnazjum

  w Lubichowie (III segment – sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy ) w ramach

  systemu gospodarczego dla utrzymania ważności pozwolenia na budowę a w roku

  2006 prowadzi się postępowanie zamówienia publicznego na cały pozostały zakres

  robót z oddaniem do użytku całego segmentu w lipcu roku 2008.

7- W latach 2003- 2006 kontynuowano rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

w Lubichowie , częściowo realizowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach

programu SAPARD oraz z preferencyjnej pożyczki z WFOŚ i CW. w r.b. Wykonana

zostanie jeszcze sieć kanalizacji ul. Północnej i końcówka ul. Zblewskiej .Powstanie

jeszcze do zakończenia skanalizowania – dokończenie ul. 6- Marca oraz ul. Leśnej

(nowe dz. budowlane ) - ok.4% podłączenia.

8- W roku 2006 realizowana jest bardzo ważna inwestycja w zakresie ochrony środowiska tj. ,, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubichowie dla zwiększenia

jej przepustowości oraz poprawy skuteczności oczyszczania ścieków .

Przepustowość zwiększy się z 260 do 600 a maksymalnie do 800 m² / dobę, co w

dalszej perspektywie umożliwi odbiór ścieków po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej

z innych wsi – w I kolejności ze wsi Zelgoszcz i Bietowo. Zakończenie robót tej

inwestycji nastąpi 31X br.

9- W roku 2005 zakończono rozbudowę obiektu OSP- GOK w Lubichowie . Oddanie do

pełnego użytku nastąpiło w okresie Uroczystości Poczetowej z okazji Dnia Strażaka .

W wyniku rozbudowy została powiększona znacznie powierzchnia boksów strażnicy ,

urządzono łazienkę z natryskami dla strażaków, urządzono pełne zaplecze kuchenne,

węzeł sanitarny oraz powiększona została powierzchnia sali widowiskowej.

Ponadto wykonano docieplenie i malowanie zewnętrzne obiektu oraz utwardzenie

całego obiektu wraz z parkingiem .

10- W minionej kadencji wykonano również szereg robót remontowo- modernizacyjnych strażnic O.S.P w Ocyplu , Zielonej Górze i Szteklinie oraz remonty samochodów

gaśniczych w OSP Ocypel i Lubichowo, jak również zakupiono szereg sprzętu

gaśniczego, przy znaczącej pomocy firmy p.n. Nadleśnictwo w Lubichowie.

.Pozyskano 2 samochody gaśnicze:

  • w r. 2004 – OSP Zielona Góra zakupiła samochód marki Jelcz z dofinansowaniem z budżetu gminy a przede wszystkim ze sponsoringu,

  • w r. 2005 – OSP Lubichowo otrzymała nieodpłatnie samochód marki Jelcz z K.M. PSP w Gdańsku a OSP Ocypel łódź ratunkową z K.P.PSP w Starogardzie Gdańskim i przyczepkę do łodzi ze środków budżetu gminy .

11- W roku 2003 wykonano kapitalny remont pokrycia dachowego PSP w Lubichowie

przy ul. Dworcowej a w roku 2004 dokonano wymiany pokrycia dachowego

Publicznego Gimnazjum z eternitu na blachodachówkę ( dot. to I segmentu z roku

1999 ).

Zadania te były dofinansowane częściowo z uzyskanej dodatkowej subwencji

z rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej . Z tego samego źródła uzyskaliśmy

środki finansowe na częściowe wyposażenie Gimnazjum .

12- W mijającej kadencji realizowano szereg projektów w znacznym procencie

dofinansowania zewnętrznego w obrębie edukacji – projektów przygotowywanych

i realizowanych w szkołach . Wymienię chociażby projekt ,, Szkolny Ośrodek

Kariery “, ,,Podnoszenie i zmiany kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi “,

,, Gminny Ośrodek Informacji “, czy projektów z programu ,, Aktywizacji Obszarów

Wiejskich “ w dziale Edukacja. Dofinansowanie nastąpiło ze środków U. E i Banku

Światowego. Skorzystaliśmy również z możliwości pozyskania środków

finansowych np. w ramach programu ,,IKONKA “ na wyposażenie kawiarenek

internetowych dla GOK i Biblioteki Gminnej.

13- W roku 2004 zakończono pracę remontowo- adaptacyjne obiektu Domu Ludowego

w Zelgoszczy nadając mu status świetlicy socjoterapeutycznej przy PSP .

Na realizację tego zadania uzyskano częściowe dofinansowanie z PFRON -u .

Należy przy tym zadaniu stwierdzić , że wykonano remont podłogi dużej sali

w kadencji 1998- 2002 z określonymi wadami, które uzewnętrzniły się w roku

2006 . Zachodzi konieczność zaplanowania poprawnego wykonania tych prac na

2007.

14- W minionej kadencji wykonano 59 nowych punktów oświetlenia dróg i ulic

w gminie oraz zmodernizowano wszystkie płyty przy drogach powiatowych i drodze

wojewódzkiej.

15- Mimo nie spełnienia wielu oczekiwań społecznych i wielu potrzeb w zakresie

poprawy stanu dróg i ulic w gminie, zrealizowano szereg zadań, do których należy

zaliczyć:

     • utwardzenie nawierzchni ulic w Zelgoszczy (ul. Bosa ), we Wdzie

      (ul. Nadrzeczna) i Ocyplu (ul. Kościelna) oraz poprawę nawierzchni odcinków

      dróg gruntowych (Lubichowo-Wilcze Błota, Zelgoszcz -Wda) przy wykorzystaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

     • wykonanie remontów chodników przy ul. Dworcowej w Lubichowie, ulicy

      Szkolnej w Ocyplu, ulicy Głównej we Wdzie,

     • w roku 2005 przebudowano chodniki ulic Słonecznej, Prusa i Mickiewicza w Lubichowie oraz urządzono przejście dla pieszych z krótkimi chodnikami w Zelgoszczy i Zielonej Górze,

     • w roku 2003 dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonano rozbiórki starego mostu i jednocześnie wybudowano nowy most na drodze gminnej we Wdeckim Młynie, przy wykorzystaniu nieodpłatnie przekazanego drewna na budowę przez Nadleśnictwo w Lubichowie,

     • w roku 2003 dla zmniejszenia wydatków na usługowe równanie dróg gruntowych zakupiona została ciągnikowa równiarka, natomiast w roku 2005 dla usprawnienia remontów i budowy chodników zakupiono nową zagęszczarkę drogową,

     • w roku 2004 przy partnerskim udziale Starostwa powiatowego wybudowano nowy chodnik przy ul. Leśnej w Lubichowie a w roku 2005 zakończono rozpoczętą w roku 2003 budowę nowego chodnika przy ul. Zblewskiej w Lubichowie ( dr woj. ) przez Zakład Dróg Wojewódzkich . Przypomnę, że w realizacji tego zadania partycypowała w kosztach gmina, ponosząc koszty opracowania dokumentacji technicznej .

     • W roku 2006 wybudowano długo oczekiwany też chodnik przy ul. 6 – Marca w Lubichowie (dr woj.) w partnerskim układzie -Zarząd Dróg Wojewódzkich -gmina .

      Gmina przygotowała projekt techniczny i zabezpieczyła wykonawstwo natomiast materiały zabezpieczył Zarząd Dróg Wojewódzkich . W najbliższych dniach nastąpi zakończenie budowy. Przy tym zadaniu nie uda się ukryć, że pozytywnym katalizatorem jego realizacji był wyeksponowany transparent wywieszony przez Radnego Pana Andrzeja Rakowskiego .

      W roku 2006 wybudowano również odcinek nowego chodnika przy ul. Leśnej w Ocyplu

     • W roku 2006 wykonano utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej Lubichowo – Ocypel na drogę gminną do Osowa Leśnego w Młynkach oraz zjazd z ul. Słonecznej w ulicę Konopnickiej w Lubichowie.

     • Dzięki naszym intensywnym działaniom i bardzo znaczącego wsparcia radnego radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego Pana Andrzeja Grzyba w roku 2006 zostało wykonane powierzchowne utwardzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej w obrębie Zelgoszczy (emulsją asfaltową) dł.ok.2,5 km.

     • Systematycznie co roku odnawiano bądź instalowano nowe znaki drogowe.

     • W mijającej kadencji ustawiono wiaty przystankowe dla dzieci dojeżdżających do szkół w gminie – w Zielonej Górze, Lipinkach Królewskich, Osowie Leśnym (Plony) i w Smolnikach.

 1. W latach 2003-2006 zrealizoano szereg niezbędnych robót w zakresie melioracji. Oto

  najważniejsze:

  - renowacja (zarurowanie) odprowadzelnika wód melioracyjnych i burzowych

  w Zelgoszczy (przełożenie rurociągu),

  - wykonanie rurociągów melioracyjnych w Ocyplu,

  - remonty i budowa nowych przepustów drogowych,

  - konserwacja rowów szczegółowych usytuowanych na gruntach gminnych,

  - wybudowanie studni odwadniającej w ulicy Wdeckiej w Lubichowie oraz rurociągu

  odwadniającego przy ulicy Słonecznej w Lubichowie i wykonanie odwodnienia części

  ulicy Wczasowej w Ocyplu.

 2. W minionej kadencji urządzono nowe place gier i zabaw dla dzieci we wsiach: Szteklin,

  Wda, Ocypel, Lubichowo, Zielona Góra, Bietowo, Smolniki i Osowo Leśne.

 3. Szereg zadań zrealizowano na rzecz poprawy funkcjonowania świetlic wiejskich:


   • reaktywowano w roku 2003 działalność świetlicy w Osowie Leśnym (zatrudniono

    opiekuna świetlicy na niezbędną ilość godzin tygodniową z Radą Sołecką),

   • dokonano wymiany części okien w świetlicach w Osowie Leśnym i Bietowie oraz

    drzwi głównych w Osowie Leśnym,

   • wykonano nowe podłogi (płyty ceramiczne) w Zielonej Górze i Osowie Leśnym,

   • wykonano nowe instalacje c.o. w Bietowie i Zielonej Górze,

   • dokonano montażu nowego pieca c.o. we Wdzie ,

   • wyposażono w nowe stoliki i krzesła w świetlicy w Smolnikach,

   • wykonano prace malarskie wewnętrzne i zewnętrznej elewacji w Szteklinie,

   • w latach 2005-2006 dokonano w ramach programu “Odnowy Wsi i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego: remontu połączonego z modernizacją i wyposażeniem budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu we Wdzie ( malowanie zewnętrzne i wewnętrzne budynku, remont podłogi, w.c., wyposażenie w stoliki i krzesła, szafy świetlicowe, 2 stoły do tenisa stołowego, komputery, telewizor i wieżę CD, jak również wykonano remont ogrodzenia wraz z ułożeniem chodnika od ul. Głównej do obiektu). Ponadto wymieniono wszystkie okna i części drzwi.

    Zadanie dofinansowane zostało ze środków U.E.

   • w roku 2006 do 30.XI w ramach kontraktu wojewódzkiego dokonana zostanie adaptacja części pomieszczeń jeszcze nie zagospodarowanych w remizo-świetlicy w Zielonej Górze – na kawiarenkę internetową oraz jej wyposażenie. Zadanie to dofinansowane będzie ze środków samorządu wojewódzkiego.


 1. Zgodnie z przyjętym programem upowszechniania kultury fizycznej i sportu przy

  wykorzystaniu środków finansowych z budżetu gminy oraz dofinansowania z Urzędu

  Marszałkowskiego w ramach programu “Sport po 16 ºº “ zrealizowano szereg zadań w zakresie małych inwestycji na stadionie w Lubichowie oraz we wsiach Zielona Góra, Zelgoszcz, Ocypel, Szteklin, Wda, Osowo Leśne, jak również umożliwiono setkom dzieci nieodpłatną naukę pływania na basenie pływackim w Starogardzie Gdańskim oraz korzystanie z różnorodnych zajęć kultury fizycznej poza godzinami wychowania fizycznego. Jest tu bardzo duża zasługa Przewodniczącego Komisji Rady Gminy Pana Dariusza Ambroziaka.

  W omawianym okresie zmodernizowano boisko przy Szkole Filialnej w Ocyplu oraz boisko szkolne przy P.S.P. W Zelgoszczy.

  W roku 2006 w ramach programu “Odnowy Wsi” urządzono nowe boisko sportowe z wiatą wypoczynkową oraz ławkami w Szteklinie oraz centrum sportowo-rekreacyjne w Osowie Leśnym.

  W realizacji tych zadań skorzystano z dofinansowania ze środków Samorządu Wojewódzkiego.

  Warto też wspomnieć o powołaniu w roku 2005 Stowarzyszenia – Uczniowski Klub Sportowy “Olimpik” w Lubichowie.

 2. W latach 2004-2006 zrealizowano szereg zadań na rzecz poprawy funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie. Głównie to odnosi się do takich zadań jak:

  - wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych łącznie z remontem schodów

  wejściowych oraz montażem nowych drzwi wejściowych do G.O.Z. Przy wykorzystaniu

  środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

  Niepełnosprawnych”,

  - wykonanie malowania wewnętrznego i zewnętrznej elewacji budynku, wymiana podłóg

  na tarkiet, zamontowanie nowego pieca c.o. oraz wszystkich nowych grzejników,

  - urządzenie nowego parkingu dla samochodów przy budynku G.O.Z.,

  - zakup nowego elektrokardiografu.

  W latach 2003-2006 ze środków budżetu gminy dotowaliśmy profilaktyczne usługi stomatologiczne dla dzieci w G.O.Z.

  Dla poprawy ochrony zdrowia społeczeństwa gminy w roku 2006 gmina nasza dofinansowała uczestnictwo w powiatowym profilaktycznym programie badań posiewowych gruźlicy i nowotworów układu oddechowego.

  Jeszcze w b.r. nastąpi opracowanie koncepcji rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia.

 3. W roku 2006 dokonano jednolitego oznakowania ulic i osiedli w Lubichowie, Ocyplu, Szteklinie, Wdzie i Zelgoszczy oraz oznakowano wcześniej zaprogramowaną ścieżkę edukacyjną (krajoznawczo- przyrodniczo – historyczną) przebiegającą przez teren gminy, przy znacznej pomocy Nadleśnictwa w Lubichowie.

  Corocznie odnawiano tablice turystyczne, jak również dokonywano remonty pomostów kąpieliskowych. W roku 2005 wykonano nową tablicę turystyczną w Ocyplu.

  Od roku 2003 wprowadzono strzeżone kąpielisko przy jeziorze w Lubichowie zakupując sprzęt ratowniczy oraz corocznie zatrudniano ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

  W roku 2006 dokonano zakupu od G.S. “SCH” nieruchomości niezabudowanej

  dz. Nr 313 o pow.0,20 ha położonej w Lubichowie z przeznaczeniem na ogólnodostępne kąpielisko przy jeziorze “Lubichowskim”.


 1. - W latach 2003- 2006 dokonano szeregu zakupów inwestycyjnych z ważniejszych należy wymienić ;

  - pompy do przepompowni kanalizacji sanitarnej

  - pompy głębinowe wodociągowe

  - przyczepę ciągnikową

  - urządzenie do oczyszczania kanalizacji sanitarnej

  - przyczepkę samochodową dla potrzeb oczyszczalni ścieków i wodociągów

  - wspomnianą wcześniej równiarkę i zagęszczarkę drogową oraz wspomniane wiaty przystankowe

  - sprzęt nagłaśniający dla GOK , PSP, Zelgoszcz oraz dla szkoły Filialnej w Ocyplu do wspólnego wykorzystania z samorządem wiejskim w Ocyplu

  - przenośną scenę estradową dla GOK

  - centralkę telefoniczną dla U.G

  - aparat fotograficzny cyfrowy dla U.G

  - zestawy komputerowe dla szkoły , SAPO i UG oraz kserokopiarki

 2. - W latach 2005 – 2006 wykonano szereg robót w budynkach U.G dla poprawienia

  funkcjonalności i wizerunku jako obiektu publicznego .Dokonano również

  modernizacji sieci komputerowej w U.G

 3. - Jak już zaznaczyłem wcześniej, w mijającej kadencji uczestniczyliśmy w wielu

  programach z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków Unii Europejskiej

  i Banku Światowego pozyskiwano również w tym okresie środki finansowe z innych

   źródeł zewnętrznych, takich jak P.Z.U , WFOŚiGW , PEFRON, MENiS, Urzędu Marszałkowskiego - WFOGR, programu Odnowie Wsi , programu Sport po 16 ºº i innych np. nagród i grantów z programu miękkich szczególnie edukacyjnych w tym ze środków U.E Ministerstwa Pracy , Ministerstwa Nauki czy Kultury .W roku 2003 otrzymaliśmy I – nagrodę z MENiS wśród gmin wiejskich w Polsce w konkursie MENEDŻER -2002 w postaci nowego Gimbusa do dowozu dzieci .

   Łącznie pozyskaliśmy środki finansowe z wymienionych źródeł w wysokości 2.378.850 złotych

25.- W omawianym okresie czasu wykonano szereg opracowań projektowych oraz dokumentów planistyczno- strategicznych niezbędnych dla dalszego rozwoju gminy , w tym dla potrzeb realizacji bieżących pespektywicznych zadań szczególnie

inwestycyjnych .

Do nich zaliczyć trzeba głównie :

  • Plan Rozwoju Gminy na lata 2004- 2013 (wcześniej opracowaną Strategią Rozwoju Gminy lata 2001- 2015 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy).

  • Opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmian do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego .

  • Studium Wykonalności oraz Specyfikację Techniczną budowy III segmentu Publicznego Gimnazjum .

  • Projekt techniczny budowy wodociągu Zielona Góra – Mościska

  • Wybudowanie Zelgoszcz oraz Studium wykonalności tej inwestycji (2005/2006)

  • Projekt techniczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków

  • Projekt w ramach programu ,, Odbudowy wsi i zachowania dziedzictwa Kulturowego” dla wsi Wda , Szteklin , Osowo Leśne , Zielona Góra i Ocypel

  • Projekt techniczny na budowę chodnika przy ulicy 6- Marca w Lubichowie

  • Projekt techniczny na budowę ulic (nawierzchnie, chodniki, kanalizacja deszczowa) w Lubichowie-Podgórna , Orzeszkowej,Sienkiewicza , Konopnickiej i ciąg dalszy ul. Prusa

  • Koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej w gminie dla Osowa Leśnego , Zelgoszczy ,Ocypla , Szteklina,

  • Projekty techniczne rozbudowy sieci wodociągowej dla Osowa Leśnego i Ocypla .

  • Przegląd ekologiczny gminnego wysypiska w Bietowie .

  • Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szteklin .

  • Opracowanie aparatu wodno - prawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego eksploatacji oczyszczalni ścieków po rozbudowie i modernizacji .

26 – W latach 2003- 2006 corocznie wykorzystuję partnerską współpracę z Hufcem Z.H.P . Warszawa Praga płd. Umożliwiliśmy 40- ciorgu dzieciom z naszej gminy z rodzin wytypowanych przez GOPS skorzystanie z nieodpłatnych kolonii przez okres 14 dni w ośrodku Harcerskim w Ocyplu .

27- W roku 2005 przystąpiliśmy wspólnie z 12gminami powiatu starogardzkiego i gminą Stara Kiszewa z powiatu Kościerzyna do realizacji programu LEADER,,+'' finansowanego przez Unię Europejską .

28- Dzięki dużemu zaangażowaniu przede wszystkim Dyrektora Publicznego Gimnazjum Pana Jerzego Fiałka udało się w roku 2005 uruchomić w obiektach gimnazjum kształcenie w Zaocznym Liceum uzupełniającym i ponadgimnazjalnym, których organem prowadzącym jest Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni .

29- Mijającą kadencję zapisujemy jako kadencję, w której udało się zorganizować zwielokrotnioną w stosunku do lat poprzednich ilość imprez rekreacyjno – zabawowych takich jak festyny , biesiady , festiwale, konkursy czy turnieje . Najczęściej tego typu imprez odnotowano w Ocyplu , dzięki inicjatywie i

zaangażowaniu tamtejszej Rady Sołeckiej , Radnych ,członków OSP, oraz wspierających osób – letników oraz kierownika GOK . W tym miejscu trzeba przypomnieć ukoronowanie Ocypla tytułem ,, Letniej Stolicy Kociewia 2005 “ oraz powiatową inaugurację sezonu letniego 2006' w Ocyplu .

W roku 2006 zainaugurowano organizację festynów letnich we Wdzie

( z inicjatywy Radnego Stanisława Szwedy ) p.n. “Wda wita letników” oraz

w Mermecie ( z inicjatywy Rady Sołeckiej i Pani Dagmary Mazurek) I Święto

Mermeckiej Żurawiny z okazji 100-tnej rocznicy odbudowy Mermetu po spaleniu się

wsi w roku 1905. Wydaje się w pełni uzasadnione, aby w Kalendarzu Imprez

Masowych w gminie w kolejnych przyszłych latach zapisane zostało organizowanie

w tych wsiach imprez rekreacyjnych.

 1. Należy również odnotować coroczną organizację imprezy o charakterze

  ogólnogminnym, jaką są gminne dożynki połączone z turniejem sołeckim.

  W corocznych kalendarzach wydarzeń ogólnogminnych nie należy również

  zapomnieć o przeprowadzanych konkursach p.n.”Najpiękniejsza posesja

  i najpiękniejsze gospodarstwo rolne w gminie” oraz organizowanych od roku 2004

  uroczystościach wręczenia nagród Wójta Gminy w dziedzinach inicjatyw

  społecznych, gospodarki, kultury i Sportu.

  Szereg imprez dydaktyczno-wychowawczych, jak również okazjonalno

  -rocznicowych przeprowadzano głównie przez placówki oświatowe naszej gminy

  np. coroczne festiwale piosenki dziecięcej w Szkole Filialnej w Ocyplu.

 2. Nie można pominąć ważnych wydarzeń i uroczystości okazjonalno-rocznicowych

  o charakterze ogólnogminnym, które miały miejsce w tej kadencji, takich jak:

  - 80-lecie O.S.P. w Zielonej Górze

  - 100-lecia O.S.P. w Lubichowie

  - 50-lecie O.S.P. w Szteklinie

  - 100- lecie Banku Spółdzielczego w Lubichowie

  - 100- lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego

  - nadania imienia P.S.P. W Zelgoszczy – Andrzeja Grubby i przekazanie Sztandaru

  Szkoły.

Generalnym sukcesem naszego samorządu gminnego w mijającej kadencji jest stała

rzetelna, konstruktywna współpraca Wójta Gminy z Radą Gminy, Samorządami

wiejskimi, organizacjami pozarządowymi oraz kierownictwami zakładów i instytucji

funkcjonujących na terenie gminy.

Za to należą się szczere słowa podziękowania dla moich wszystkich partnerów

działających na rzecz rozwoju gminy, na rzecz naszych wszystkich mieszkańców.Szanowni Państwo!


Realizując z powodzeniem wiele zadań społeczno-gospodarczych nie udało się

jednak w minionej kadencji w działaniach naszego samorządu gminnego nie

odnotować potknięć realizacyjnych co zaskutkowało koniecznością przesunięć

terminów w uzyskaniu zakładanych efektów, bądź niepełną realizację zakładanych

zakresów rzeczowych.

Do niepowodzeń i porażek należy zaliczyć przede wszystkim:

   1. Nieosiągnięcie znaczącego zmniejszenia stopy bezrobocia w gminie, aczkolwiek

    na koniec kadencji rysuje się sytuacja jej obniżenia, bowiem:

    - na 30.XI.2002r. - liczba bezrobotnych wynosiła 583 soby, a stopa bezrobocia

    24,87%,

    - a aktualnie – liczba bezrobotnych wynosi 545 osób, a stopa bezrobocia 23,1%.

   1. Mimo wprowadzenia w roku 2003 uchwałę Rady Gminy obniżenia stawek podatku

    od nieruchomości dla prowadzących działalność gospodarczą zwiększających odpowiednio zatrudnienie, nie osiągnięto w pełni zamierzonego efektu – nie odnotowano zakładanego stopnia zainteresowania pracodawców, bowiem w dalszym ciągu nie mają oni znaczących innych motywacji, które wynikają z istnieją-cych barier zależnych od nie w pełni zreformowanych centralnych przepisów prawnych odnoszących się do przedsiębiorczości.

   1. Nie udało się w pełni osiągnąć zakładanej poprawy w opiece zdrowotnej

    w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Zdrowia już mimo dużego zaangażowania środków finansowych na realizację zadań wymienionych wcześniej.

    Koniecznym warunkiem lepszego funkcjonowania G.O.Z. jest potrzeba rozbudowy obiektu dla spełnienia po roku 2008 wymogów unijnych.

   1. Nie udało się również osiągnąć zakładanego poziomu stanu dróg gminnych oraz

    powiatowych, mimo realizacji szeregu robót wymienionych również wcześniej.

   1. Z przyczyn obiektywnych tj. związanych z potrzebą zwiększonego skumulowania

    środków finansowych, zapisane w programie realizacyjnym oddanie do użytku III segmentu Publicznego Gimnazjum (sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy) w roku 2007, przesunie się na VII 2008r. Również realizacja rozbudowy sieci wodociągowej Zielona Góra-Mościska-Wybudowanie Zelgoszcz z lat 2006-2007 przesunięta została na lata 2008-2009.


Natomiast zrealizowano szereg zadań nie ujętych w programie na lata 2003-2006.

Konieczność ich realizacji wynikała z obiektywnych przyczyn związanych z tym, że występowały potrzeby wyższych celów, czy ze zmienionych uwarunkowań wynikających z przepisów prawnych, czy też z losowych wydarzeń.

Można tu m.inn. zaliczyć:

 • konieczność realizacji przyśpieszonej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków,

 • konieczność realizacji zadań związanych z monitoringiem składowiska odpadów komunalnych w Bietowie,

 • niektóre zadania melioracyjne,

 • określone zadania w zakresie poprawy stanu dróg i ulic,

 • niektóre niezbędne, nie cierpiące zwłoki zakupy, czy remonty np. zakupy na ujęciach wody, przepompowniach ścieków, modernizacji sieci komputerowych, czy np. remonty autobusów, ciągnika lub innego sprzętu i urządzeń będących własnością komunalną.WYSOKA RADO, SZANOWNI PAŃSTWO !Mimo nie spełnienia wielu jeszcze oczekiwań i potrzeb społecznych

 • za wspólne nasze działania w mijającej kadencji mamy obiektywne prawo wzajemnie sobie podziękować za to, że wspólnym wysiłkiem udało się nam dużo zrobić na rzecz dalszego rozwoju gminy, na rzecz naszego społeczeństwa.


Dziękuję serdecznie Panu Przewodniczącemu i Państwu Radnym Wysokiej Rady, Państwu sołtysom, szefom zakładów i instytucji, Członkom Społecznej Rady Opiniodawczo-Doradczej przy Wójcie Gminy za prawidłową, rzetelną i uczciwą współpracę.


Dziękuję również serdecznie wszystkim sponsorom, którzy na przestrzeni mijającej kadencji wspierali finansowo bądź rzeczowo w niektórych przedsięwzięciach społecznych i gospodarczych podejmowanych przez Urząd Gminy bądź przez samorządy wiejskie i O.S.P.

Serdeczne słowa podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek podporządkowanych Wójtowi Gminy.


Kończąc, pragnę wyrazić nadzieję, że kolejne cztery lata nowej kadencji 2007-2010 będą dla naszego samorządu i gminy jeszcze korzystniej udane, co w dużym stopniu zapewne będzie zależeć-kogo Wyborcy zechcą wybrać do władz gminy.

Życzę im, by wybrali odpowiedzialną, pracowitą i uczciwą władzę gminy.


Dziękuję bardzo.Wójt Gminy

mgr inż. Ryszard Alechniewicz


Ad. 7. Zaślubiony Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podziękował za wybór, za zaufanie oświadczając, iż zrobi wszystko, aby Gmina Lubichowo rozwijała się coraz lepiej.
Ad. 8. Podjęcie uchwał.Ad. 8 a/ w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo.Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/5/2006


w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.
Ad. 8 b/ w sprawie nagród Wójta Gminy Lubichowo w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych.Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/6/2006


w sprawie nagród Wójta Gminy Lubichowo w dziedzinie gospodarki, rolnictwa, kultury, sportu i inicjatyw społecznych.


Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Ad. 8 c/ w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo.

Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/7/2006

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.
Ad. 8 d/ w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lubichowo.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/8/2006w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Lubichowo.Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.


Ad. 8 e/ w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/9/2006


w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.


Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.
Ad. 8 f/ w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/10/2006


w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.


Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.
Ad. 8 g/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Głos zabrał Radny Sulewski Franciszek twierdząc, iż stawki podatku są wysokie, ale w przyszłym roku zobowiązuje się ściągnąć stawki z innych gmin dla porównania i w miarę wyrównania.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/11/2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.Ad. 8 h/ w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadanych psów, terminu jego płatności i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo.Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/12/2006w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadanych psów, terminu jego płatności

i sposobu poboru na terenie gminy Lubichowo.Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Ad. 8 i/ w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubichowo.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła
U C H W A Ł Ę Nr II/13/2006w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Ad. 8 j/ w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin.


Rada Gminy jednogłośnie podjęłaU C H W A Ł Ę Nr II/14/2006


w sprawie ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel

i Szteklin.


Uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.


Ad. 9. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania.


Radny Gloc Bogdan wnioskował o zamontowanie jednego punktu świetlnego w miejscowości Mościska na przystanku autobusowym na przeciw posesji Pana Prinz Alojzego.


Wójt Gminy odpowiedział, że jeśli będą środki w budżecie w 2007r. To będzie zrealizowane.


Radny Beling Marek zapytał, czy będzie zatrudniona osoba do funduszy unijnych i jak one wyglądają?


Wójt Gminy odpowiedział, że programy są przygotowywane dla rozwoju wsi, są to narazie jednak projekty. Natomiast zastanowi się odnośnie zatrudniania osoby, jeżeli wystarczy środków w budżecie to ewentualnie tak lecz wtedy zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko.


Drugie pytanie dotyczyło możliwości sukcesywnego wykaszania pasa zieleni między cmentarzem a ogródkami.


Wójt odpowiedział, że pytanie to skieruje do kompetentnej osoby w Urzędzie Gminy.


Radny Alfut Piotr wnioskował o oczyszczenie strumyka przepływającego przez wieś od Pana Partyki do rzeki Wdy


Wójt Gminy- jest to w gestii Urzędu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku i tam zostanie skierowany wniosek.Ad. 9. Informacje i sprawy bieżące.

Radny Szneider Bronisław zadeklarował pomoc i współpracę jako Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubichowo oraz zaproponował wyjazd do Szymbarka celem zapoznania się z organizowaniem pomocy w ramach Opieki Społecznej.

Przekazał materiał zaproszeniowy na Ogólnopolski Zjazd Mikołajów w Szymbarku.


Wójt Gminy- Materiał oraz propozycja zostanie przekazana Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


Radny Alfuth Brunon wnioskował o pomalowanie elementów mostu w Młynkach.

Radny Rakowski wnioskował o: 1. na moście w Zelgoszczy są uszkodzone kamienie i mogą spaść na pojazdy, 2. czy są zwodociągowane Morawy?


Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek Radnego Alfutha przyjął do realizacji, natomiast wieś Morawy nie są ujęte do planu, ponieważ mieszkańcy nie zgłosili koncepcji, a odnośnie kamieni na moście, wniosek zostanie przekazany pracownikowi Urzędu Gminy – Kazimierzowi Bielińskiemu.


Radny Sulewski Franciszek zabrał głos mówiąc, że na Osiedle Młodych jest wykonany projekt, tam nie można chodzić, woda stoi, budynków jest na Osiedlu 60.

Wójt Gminy- Rada Gminy będzie uchwalała budżet na 2007 rok i będziemy się wspólnie zastanawiali. Musimy też pozyskać środki własne. Podłoże drogi w projekcie jest asfaltowe.

Sulewski – mówiłem, że podłoże betonowe jest tańsze.


Radny Alfut Piotr poruszył sprawę przejazdu TIR-ów przez Wdę, Ocypel. Sprawę kierował do obecnego na Sesji Komendanta Policji w Lubichowie – Krzysztofa Walkowskiego.

Prosił o wystąpienie do Zarządu Dróg o prawidłowe ustawienie znaku o zakazie przejazdu TIR-ów.

Komendant zobowiązał się przekazać wniosek do Zarządu Dróg.


Z uwagi na brak innych wniosków i pytań, przewodniczący obrad o godz. 12.45 ogłosił zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Lubichowo.


Protokółowała                                   Przewodniczący Rady Gminy

Daniela Wons                                          Czesław Cichocki


2007-01-05 09:11:00
Protokół Nr I/2006 z dnia 23.11.2006r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr I/2006

Rady Gminy Lubichowo

z dnia 23 listopada 2006r.
Pierwszą Sesję otworzył były przewodniczący Rady Gminy – Czesław Cichocki, który powierzył-zgodnie z prawem- obowiązek prowadzenia Sesji najstarszemu wiekiem radnemu-Brunonowi Alfuth.

Radny Brunon Alfuth powitał zebranych i zaproszonych gości, składaj życzenia i gratulacje nowo wybranym radnym na okres kadencji 2006-2010.

Powitał Wójta Gminy – Ryszarda Alechniewicza, nowo wybranego w wyborach do samorządu Wójta Gminy – Sławomira Bielińskiego oraz Panią Skarbnik – Anetę Tutlewską.


Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad I Sesji Rady Gminy (wszyscy obecni).


Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i 2 do protokółu.Ad. 2. Prowadzący obrady Sesji poprosił wszystkich o powstanie. Odczytał rotę ślubowania, po czym najmłodszy wiekiem radny Olszowy Robert wyczytywał kolejno nazwisko i imię radnego, a radni wypowiadali słowo “Ślubuję”.

Wszyscy radni złożyli ślubowanie.


Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad I Sesji.


Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek obrad, który został przez radnych jednomyślnie przyjęty. 
 1. Powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 4. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubichowo.

 5. Wybór składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

 6. Wybór przewodniczącego Rady Gminy

  - zgłaszanie kandydatur,

  - głosowanie tajne,

  - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lubichowo.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubichowo.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji oraz składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Lubichowo.

 9. Sprawy różne, informacje.

 10. Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Lubichowo.

   

   

  Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubichowo.


Przewodniczący obrad odczytał regulamin i w wyniku głosowania (wszyscy za), przewodniczący obrad stwierdził podjęcieUchwały Nr I/1/2006


w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy.


Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.


Ad. 5. Wybór składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.


Następnie z pośród radnych wyłoniony został skład osobowy komisji skrutacyjnej.

Przewodniczącym komisji skrutacyjnej został wybrany radny Olszowy Robert, zaś członkami komisji wybrani zostali: radna Paszek Jolanta oraz radny Doering Sławomir.

Wszyscy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji.


Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Lubichowo.


Następnie przewodniczący obrad poprosił o podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady Gminy Lubichowo.


Radny Rakowski Andrzej podał kandydaturę Czesława Cichockiego., który wyraził zgodę.

Z uwagi na brak innych kandydatur, Komisja skrutacyjna przygotowała kary do głosowania, które zostały ponumerowane, opieczętowane z wpisanym nazwiskiem i imieniem kandydata.


Głosowanie na przewodniczącego Rady Gminy odbywało się tajne, bezwzględną większością głosów.

Głosowało 14 radnych, ponieważ radny Cichocki Czesław nie mógł brać udziału w głosowaniu.


Komisja, po przeliczeniu głosów, odczytała protokół komisji skrutacyjnej.


          • 2 -

            

Przewodniczącym Rady Gminy – na 14 głosujących, 14 głosów za- wybrany został

radny Cichocki Czesław.Przewodniczący obrad złożył gratulacje nowo wybranemu przewodniczącemu i przekazał

prowadzenie dalszej części Sesji przewodniczącemu Rady Gminy – Czesławowi Cichockiemu.

Przewodniczący podziękował za zaufanie i powierzenie odpowiedzialnej funckcji.

Odczytał treść uchwały stwierdzając, iż Rada Gminy przez głosowanie tajne podjęłaU C H W A Ł Ę Nr I/2/2006


w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.

Karty głosowania i protokół stanowią załącznik Nr 5 do protokółu.Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubichowo.Radny Sulewski Franciszek zgłosił kandydaturę radnego Szneidera Bronisława.

Radny Lewandowski Jerzy zgłosił kandydaturę radnej Żabińskiej Elżbiety,

a Radny Gloc Bogdan zgłosił kandydaturę Godlewskiego Mieczysława.


Kandydaci wyrazili zgodę na propozycje pełnienia funkcji V-ce przewodniczących Rady Gminy.


Komisja Skrutacyjna przygotowała kartki do głosowania tajnego.
Po głosowaniu, Komisja Skrutacyjna odczytała treść protokółu, z którego wynikało, że V-ce przewodniczącymi zostali:


          1. Radna Żabińska Elżbieta

          2. Radny Godlewski Mieczysław.          • 3 -

            

Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały i stwierdził, że Rada Gminy podjęłaU C H W A Ł Ę Nr I/3/2006


w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.

Karty głosowania i protokół Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik Nr 7 do protokółu.Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji oraz

składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Lubichowo.Radny Godlewski Mieczysław zgłosił kandydaturę Radnego Rakowskiego Andrzeja na przedwodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania, Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Radny Rakowski Andrzej przyjął kandydaturę i w wyniku głosowania – 14 za, 1 się wstrzymał- Radny Rakowski Andrzej został wybrany na przewodniczącego Komisji Oświaty...

Następnie Radna Żabińska Elżbieta zgłosiła kandydaturęRadnego Bogdana Gloc na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa. Radny Gloc przyjął kandydaturę.

Radny Szneider Bronisław zgłosił kandydaturę Alfuta Piotra również na przewodniczącego Komisji Rozwoju... W wyniku głosowania na kandydaturę Gloc Bogdana głosowało 9 za, za kandydaturą Alfuta Piotra głosowało 3 Radnych, 3 osoby wstrzymały się.- Radny Gloc Bogdan został wybrany na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa.

Radny Gloc Bogdan zgłosił kandydaturę Alfutha Brunona na przewodniczącego Komisji Samorządu, Spraw Obywatelskich, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a Radny Sulewski Franciszek zgłosił Radnego Szneidera Bronisława.

Radny Szneider podziękował i nie wyraził zgody.

W wyniku głosowania 11 za 4 się wstrzymało, Radny Alfuth Brunon został wybrany na przewodniczącego Komisji Samorządu,,,,

Następnie na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radny Podhajecki Jarosław zgłosił kandydaturę Radnego Lewandowskiego Jerzego, który przyjął propozycję.

Radny Szneider Bronisław podał kandydaturę Alfuta Piotra. Za kandydaturą Lewandowskiego Jerzego głosowało 9 Radnych, 5 się wsztrzymało, natomiast za kandydaturą Alfutas Piotra głosowało 3 za i 3 się wstrzymało.

Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został wybrany Radny Lewandowski Jerzy.

Po wyborze przewodniczących Komisji resortowych, zgłaszano kandudatury składów osobowych poszczególnych Komisji.          • 4 -


Do składu osobowego Komisji Oświaty, Wychowania, Zdrowia, Kultury, Sportu, Opikie Spolecznej i Turystyki zostali wybrani Radni: 1. Godlewski Mieczysław,

          1. Żabińska Elżbieta,

          2. Beling Marek

Za podanym składem osobowym było 14 Radnych, 1 się wstrzymał.


Do składu osobowego Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu i Rolnictwa weszli:

 1. Radny Doering Sławomir,

 2. Cichocki Czesław

 3. Olszowy Robert

Za podanym składem osobowym głosowało 14 Radnych, 1 się wstrzymał.


Do składu osobowego Komisji Samoeządu, Spraw Obywatelskich, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego weszli Radni:

 1. Szneider Bronisław

 2. Sulewski Franciszek

 3. Alfut Piotr

Głosowało 15 Radnych, za było 14 Radnych, 1 się wstrzymał.


Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej weszli Radni:

1.Podhajecki Jarosław

 1. Paszek Jolanta


Głosowało 15 Radnych, 12 było za, 3 się wstrzymało.


Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały z wybranymi kandydatami na przewodniczących Komisji oraz ich składów osobowych.


Stwierdził, że Rada Gminy (wszyscy za) podjęła
U C H W A Ł Ę Nr I/4/2006


w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji oraz składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Lubichowo.


Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.

          • 5 -


Ad. 9. Sprawy różne, informacje.


Sołtys Karaszewski Stanisław zapytał o sytuację kierownictwa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubichowie.

Wójt Gminy – Ryszard Alechniewicz wyjaśnił, że Kierownik GOZ Dr Rębisz Ewelina wyjechała za granicę i prawodopodobnie nie wróci, a ponadto Ośrodek Zdrowia nie może funkcjonować bez kierownika. W związku z powyższym na stanowisko Kierownika został powołany Dr Marek Sorgenlos, który pracował jako lekarz ogólny. Kierownikiem jest od 22.11.2006r. Do 31.12.2007r.

Po wyjaśnieniu, innych pytań nie było i Wójt Gminy podziękował i pogratulował Radnym

życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności w wykonywaniu mandatu radnego.

Sołtys Piotrowski Jan w imieniu sołtysów [podziękował Wójtowi za pracę włożoną w rozwój całej gminy, na współpracę z sołtysami. Do życzeń i podziękowań odchodzącemu Wójtowi dołączyli się Dyrektorzy Szkół, Przedszkola, jednostek organizacyjnych.

Złożono również gratulacje wyborów nowemu Wójtowi-Sławomirowi Bielińskiemu.


O godz. 11.oo przewodniczący obrad ogłosił zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy Lubichowo.


Protokółowała                  Przewodniczący Rady Gminy

Daniela Wons                           Czesław Cichocki 


2007-01-02 14:53:00
Protokół Nr XXXIX/2006 Rady Gminy Lubichowo z dnia 17 października 2006r.

Protokół Nr XXXIX/2006 Rady Gminy Lubichowo z dnia 17 października 2006r.
2006-11-14 00:00:00
Protokół Nr XL/2006 Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.

Protokół Nr XL/2006 Rady Gminy z dnia 25 października 2006r.
2006-11-14 00:00:00
Protokół Nr XXXVIII/2006 z dnia 30 sierpnia 2006r.

Protokół Nr XXXVIII/2006 z dnia 30 sierpnia 2006r.
2006-09-21 00:00:00
Protokół Nr XXXVII/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006r.

Protokół Nr XXXVII/2006 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006r.
2006-08-04 00:00:00
Protokół Nr XXXVI/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006r.

Protokół Nr XXXVI/2006 Rady Gminy z dnia 29 maja 2006r.
2006-08-04 00:00:00
Protokół Nr XXXII/2006 z dnia 8 lutego 2006r.

Protokół Nr XXXII/2006 z dnia 8 lutego 2006r.
2006-06-08 00:00:00
Protokół Nr XXXIV/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r.

Protokół Nr XXXIV/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r.
2006-06-08 00:00:00