KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 

 

KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

I UPRAWNIEŃ DYREKTORA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZELGOSZCZY

 

ROZDZIAŁ I

Sprawy ogólne.

 

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d) realizuje uchwały rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

2. Współpracuje z radą szkoły, rada pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

3. Może brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady szkoły.

4. Wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń i organizacji, których cele statutowe określone są w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

5. Kieruje szkołą. Jest przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

6. Odpowiada w szczególności za:

a) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,

b) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę,

c) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,

d) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

e) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

7. Może poświadczyć zgodność odpisu z oryginałem świadectwa, gdy jest to niezbędne do złożenia odpisu w aktach szkoły. Na odpisie należy umieścić adnotację: ”Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę ,pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej przez niego.

 

 

ROZDZIAŁ II

Obowiązek szkolny.

1. Dyrektor podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (Wymagana jest także opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej).

2. Podejmuje decyzję w sprawie odroczenia 9nie dłużej niż o jede rok) obowiązku szkolnego dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły (wymagana jest także opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej).

3. Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o przyjęciu ucznia do kierowanej przez siebie szkoły.

4. Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a w szczególności:

a) dopełnienie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b) zapewnienie przez rodziców regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 

ROZDZIAŁ III

Organizacja pracy szkoły.

1. Odpowiada za opracowanie planów pracy szkoły.

2. Na wniosek lub za zgodą rodziców i orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna.

3. Zatwierdza indywidualny program nauki.

4. Wyraża zgodę na organizowanie przez szkołę wycieczek.

5. Zatwierdza kartę wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę.

6. Wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły.

7. Wyraża zgodę, aby opiekunem wycieczki była osoba pełnoletnia inna niż nauczyciel.

8. Może potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy jako dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę.

9. Decyduje o przeznaczaniu godzin będących do jego dyspozycji.

10. Opracowuje do 30 kwietnia każdego roku szkolnego arkusz organizacji szkoły.

11. Ustala – na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

12. Decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas.

13. Wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne.

14. Podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnika w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.

15. Wyznacza termin egzaminu poprawkowego. Powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

16. Powołuje – w przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi bądź innych zdarzeń losowych – komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, przede wszystkim księgi uczniów i arkuszy ocen.

17. Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie uczniom dokumentów zgodnych z posiadaną przez siebie dokumentacją.

18. Odpowiada za przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami uczniów.

19. Ustala organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole na podstawie badań lekarskich i wyników testów sprawności fizycznej.

20. Decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej decyduje o objęciu ucznia zajęciami specjalistycznymi.

21. Organizuje na wniosek rodziców ucznia posiadającego odpowiednie orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej indywidualne nauczanie.

Rozdział IV

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

1. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania oraz zgodności z programem.

3. Dyrektor:

- opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły,

- inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

- opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły,

- gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.

4. W wykonywaniu nadzoru pedagogicznego współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Rozdział V

Rada pedagogiczna.

1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.

2. Prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

3. Przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rozdział VI

Sprawy kadrowe.

1. Powierza nauczycielom stanowiska (i odwołuje z nich).

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Decyduje w sprawach:

- zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

- występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dokonuje oceny pracy nauczyciela.

4. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego oraz przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

5. Ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6. Wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego.

7. Może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:

- przeprowadzania egzaminów,

- prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,

- opracowania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

- czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

8. Może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

9. Ma uprawnienia do uzyskania dodatku funkcyjnego.

10. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

11. Wydaje nauczycielowi zaświadczenie potwierdzające prawo ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia.

12. Udziela nauczycielowi skierowania na dalsze kształcenie.

13. Może zobowiązać studiującego nauczyciela do przedstawienia zaświadczenia o uczestnictwie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w szkole wyższej.

14. Może udzielić studiującemu nauczycielowi płatnego urlopu szkoleniowego oraz innych ulg i świadczeń.

Rozdział VII

Bezpieczeństwo i higiena w szkołach.

1. Dyrektor ma obowiązek zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz nauki w czasie ich pobytu w szkole,  jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

2. Ma obowiązek organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia bhp. Zapoznania ich bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.

3. W przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 15 stopni C, zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę.

4. Może zawiesić czasowo zajęcia szkolne:

- jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi – 15 stopni C,

- w przypadku wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.

5. Ma obowiązek:

- poinformować uczniów oraz pracowników szkoły o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,

- zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,

- zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty i radę pedagogiczną,

- o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także wypadku zbiorowym należy bezzwłocznie zawiadomić prokuratora,

- zawiadomić o wypadku właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego,

- zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,

- prowadzić rejestr wypadków uczniów,

- na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą.

6. Ma obowiązek przekazania – na żądanie organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty – kopię protokołu powypadkowego.

W sprawach nie ujętych w powyższym wykazie mają zastosowanie Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

 

 

 


Liczba odwiedzin : 1237
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Urszula Trambecka
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-09-19 00:00:00
Czas publikacji: 2005-09-19 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak