Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr II/27/2002

UCHWAŁA NR II/27/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84 ze zmianani), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r., Nr 94 , poz. 431 ze zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a , co następuje:§ 1

1. Ustala się na terenie gminy Lubichowo wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa w art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji na podatek rolny, o którym mowa w art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się na terenie gminy Lubichowo wzór deklaracji na podatek leśny, o którym mowa w art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki
2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr II/29/2002

UCHWAŁA NR II/29/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty.


Na podstawie art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. / w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Stawka dzienna opłaty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie wynosi:
I ARTYKUŁY ROLNO - SPOŻYWCZE
1. Od sprzedaży dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciężarowego 20,00 zł. dziennie
b) z samochodu osobowego 16,00 zł. dziennie
2. Z lady sprzedażnej oraz zajmowania powierzchni gruntu
do 5 metrów kwadratowych 11,00 zł. dziennie
3. Zajmowania powierzchni gruntu powyżej 5 metrów kwadratowych 18,00 zł. dziennie
4. Od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza,
z wiadra i roweru 3,50 zł. dziennie

II. ARTYKUŁY INNE NIŻ ROLNO - SPOŻYWCZE
1. Od sprzedaży dokonywanej
a) z samochodu dostawczego lub ciężarowego 35,00 zł. dziennie
b) z samochodu osobowego 25,00 zł. dziennie
2. Z lady sprzedażnej oraz zajmowania powierzchni gruntu
do 5 metrów kwadratowych 18,00 zł. dziennie
3. Zajmowania powierzchni gruntu powyżej 5 metrów kwadratowych 37,00 zł. dziennie
4. Od sprzedaży „obnośnej” tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza,
z wiadra i roweru 9,50 zł. dziennie

§ 2

1. Opłatę targową na terenie gminy oraz na targowisku gminnym pobiera się dziennie - według stawek określonych w § 1 od osób fizycznych i osób prawnych dokonujących sprzedaży obwoźnej na obszarze gminy
2. Opłatę targową pobierają inkasenci - uprawnieni do poboru tej opłaty, którzy z chwilą jej pobrania wydają odpowiednie pokwitowanie uiszczającemu opłatę.
3. Za inkasowanie opłaty targowej inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 25 % kwoty zainkasowanej z tytułu tych opłat.


§ 3

Z dniem 1stycznia 2003 r. traci moc uchwała Nr XXXII/263/2001Rady Gminy
w Lubichowiez dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz unormowanie niektórych spraw dotyczących tych świadczeń

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.


Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr II/30/2002

UCHWAŁA NR II/30/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Lubichowo.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami,) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770; z 1998 r. Nr 106 poz. 668) Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Lubichowo w wysokości:
1. za pobór 1 metra sześciennego wody w wysokości 1,50 zł
2. za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków w wysokości 2,20 zł
3. za 1 metr sześcienny ścieków dowiezionych na zrzut gminnej oczyszczalni ścieków wozem asenizacyjnym - beczkowozem w wysokości 2,20 zł
4. Opłaty określone w § 1 pkt. 1-3 nie zawierają podatku VAT.

§ 2

1. Należność za dostarczoną do nieruchomości wodę i odprowadzone ścieki do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych ustala się na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70)
2. Ilość ścieków dowiezionych na zrzut oczyszczalni wozem asenizacyjnym - beczkowozem ustala się w/g faktycznej ilości dostarczonych ścieków /wskazania wodomierza/.

§ 3

Za inkasowanie opłat za wodę i ścieki Sołtysi i Inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:
– 4% kwoty zainkasowanej z tytułu opłat za wodę
– 2% kwoty zainkasowanej z tytułu opłat za ścieki.


§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do umarzania lub obniżania w przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych stawek określonych w § 1 uchwały.

§ 5

Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych: Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Lubichowo tj. Gminny Ośrodek Kultury, Strażnice OSP, Świetlice wiejskie, Biblioteki i Remizo – świetlice.

§ 6

Z dniem 01 stycznia 2002 r. traci moc uchwała Nr XXXII/262/2001 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Lubichowo.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki


2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr II/26/2002

UCHWAŁA NR II /26/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 10 grudnia 2002 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru, terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin.


Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r., Nr 9, poz. 84) oraz art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VI/53/95 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 25 stycznia 1995 roku w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru i terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 pkt. 1 wyrazy 1,10 zł zastępuje się wyrazami 0,80 zł.
pkt. 2 wyrazy 1,46 zł zastępuje się wyrazami 1,60 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003 oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr II/28/2002

UCHWAŁA Nr II/28/2002

RADY GMINY W LUBICHOWIE

z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z obiektów budowlanych, lokali użytkowych, gruntów nierolniczych i urządzeń stanowiących własność mienia gminy Lubichowo.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Rada Gminy stanowi, że obiekty budowlane, lokale użytkowe, grunty nierolnicze i urządzenia stanowiące własność mienia gminy mogą być oddane do użytkowania w najem lub dzierżawę na zasadzie umów cywilno-prawnych.

§ 2

Ustala się stawki najmu - dzierżawy za korzystanie z mienia gminnego o którym mowa w § 1 uchwały:
1. przy najmie lokali użytkowych:
a. 27,00 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej miesięcznie za dzierżawę pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy przez Telekomunikację Polską S. A.,
b. 27,00 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej miesięcznie za dzierżawę pomieszczenia w budynku Remizy OSP w Ocyplu przez Telekomunikację Polską S. A.,
c.20,00 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej miesięcznie za dzierżawę pomieszczenia w budynku Reminy OSP w Ocyplu aktualnie zajmowanego przez p.p.u.p. Poczta Polska Urząd Pocztowy w Starogardzie Gd.,
d. kwotę 180,00 zł miesięcznie za dzierżawę pomieszczenia w budynku Domu Ludowego w Osowie Leśnym przez Pana Jana Uznańskiego,
2. przy najmie garaży:
2,50 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej miesięcznie
3. przy najmie innych obiektów budowlanych lub ich części :
1,50 zł od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej miesięcznie
4. przy dzierżawie gruntów nierolniczych pod działalność gospodarczą
12,00zł od jednego metra kwadratowego powierzchni gruntu miesięcznie,
5. stawki określone w § 2 pkt 1-4 nie zawierają podatku VAT.

§ 3

1. Ustala się stawki za wynajęcie pomieszczeń w budynkach będących własnością Gminy Lubichowo w celu zorganizowania uroczystości weselnych, wieczorków tanecznych, styp lub innych imprez jednorazowych w następującej wartości:


a. w świetlicy wiejskiej w Bietowie 80,00 zł/dobę
b. w świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze 75,00 zł/dobę
c. w świetlicy wiejskiej we Wdzie 37,00 zł/dobę
d. w świetlicy wiejskiej w Smolnikach 21,00 zł/dobę
e. w Domu Ludowym w Osowie Leśnym 37,00 zł/dobę
f. w remizo-świetlicy w Lubichowie 45,00 zł/dobę
- natomiast w przypadku organizowania imprez
artystycznych z udziałem znanych przedstawicieli
świata kultury i sztuki 150,00 zł/dobę

2. Stawki określone w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.
3. Na najemcy pomieszczeń w celach określonych w niniejszym paragrafie spoczywa również obowiązek uiszczenia na rzecz gminy opłat za zużytą energię elektryczną w/g wskazań licznika.
4. Szczegółowe warunki najmu, terminy płatności oraz sprawy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia gminnego w czasie imprez będą każdorazowo określone w umowie zawieranej pomiędzy najemcą i Wójtem Gminy Lubichowo.
5. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat za najem oraz za energię elektryczną :
Jednostki OSP, Koła Gospodyń, Rady Sołeckie, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku - Rejon Starogard Gd., Zrzeszenie Producentów Rolnych oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lubichowie w przypadku organizowania imprez określonych w ust. 1 .

§ 4

Ustala się stawki odpłatności za korzystanie z urządzeń gminnych takich jak: szamb, gminnego wysypiska odpadów komunalnych stałych i kontenerów na śmieci:
1. za wywóz nieczystości płynnych od najemców lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w wysokości 2,20 zł za zrzucony 1 metr sześcienny ścieków do szamba,
2. przy ustaleniu prawa korzystania z gminnego wysypiska odpadów komunalnych stałych:
a. 6,50 zł za zrzut 1 metra sześciennego odpadów /śmieci/ z terenu gminy
b. 3,25 zł za zrzut 1 metra sześciennego odpadów /śmieci/ przez Nadleśnictwo Lubichowo
3. przy korzystaniu z kontenerów na śmieci :
a. od gospodarstwa domowego za okres 12 m-cy 70,00 zł,
b. od właścicieli domków letniskowych za sezon letni 50,00 zł,
4. za wywóz odpadów komunalnych stałych od najemców lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w wysokości 6,00 zł od osoby miesięcznie,

5. stawki określone w § 4 pkt 1-4 nie zawierają podatku VAT
6. zwalnia się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z urządzeń gminnych: Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy Lubichowo tj. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteki, Remizo- Świetlice, Świetlice Wiejskie i Strażnice OSP.


§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do umarzania lub obniżania w przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych stawki określone w § 2,3 i 4 uchwały.


§ 6

Za inkasowanie opłat z tytułu korzystania z kontenerów na śmieci Sołtysi otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 8% kwoty zainkasowanej z tytułu tych opłat.§ 7

Z dniem 01 stycznia 2003 r. traci moc uchwała Nr XXXII/216/2001 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z obiektów budowlanych, lokali użytkowych, gruntów nierolniczych i urządzeń stanowiących własność mienia gminy Lubichowo.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w D zienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr II/25/2002

UCHWAŁA NR II/25/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.


Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami/ Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę administracyjną:

1. za sporządzenie testamentu, zgodnie z treścią art. 951 kc, przez Wójta Gminy lub przez Sekretarza Gminy w Lubichowie w następującej wysokości:

a/ 180,00 zł - za sporządzenie testamentu w siedzibie Urzędu Gminy,
b/ 186,00 zł - za sporządzenie testamentu w miejscu zamieszkania testatora lub innym miejscu poza siedzibą Urzędu Gminy.

2. za czynności urzędowe w następującej wysokości:

a/ 50,00 zł - za wydanie informacji o terenie dla terenów innych niż przeznaczonych pod zalesienie
b/ 60,00 zł - za wydanie postanowienia o zgodności wstępnego podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego gminy,
c/ 90,00 zł - za uzgodnienie wjazdu na drogę gminną,

§ 2

1. Opłata, o której mowa w § 1 jest uiszczana w momencie składania wniosku o wykonanie powyższych czynności w BS Lubichowo na konto Urzędu Gminy.
2. W przypadku niecierpiących zwłoki opłata może być uiszczona w terminie późniejszym, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego sporządzenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXII/257/2001 Rady Gminy Lubichowo z dnia 5 grudnia 2001r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2003 oraz podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki
2003-08-19 00:00:00
Sesja Nr III/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.

Sesja Nr III/2002 z dnia 30 grudnia 2002r.
2003-08-19 00:00:00
Sesja Nr II/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.

Uchwały zmieniające uchwały Nr II/9/2002 - Nr II/20/2002 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/21/2002 w sprawie zarządzenia wyborów na sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/22/20002 w sprawie Statutu Gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/23/2002 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/24/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/25/2002 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

Uchwała Nr II/26/2002 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru, terminów płatności opłaty miejscowej w miejscowościach Ocypel i Szteklin

Uchwała Nr II/27/2002 w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr II/28/2002 w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z obiektów budowlanych, lokali użytkowych, gruntów nierolniczych i urządzeń stanowiących własność mienia gminy Lubichowo

Uchwała Nr II/29/2002 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty

Uchwała Nr II/30/2002 w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Lubichowo
2003-08-19 00:00:00
Uchwała Nr I/6/2002

UCHWAŁA Nr I/6/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 13 listopada 2002 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubichowo


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 20 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1593 z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. Nr 61, poz.707 z późn. zm./ Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy Lubichowo według następujących zasad:
1. wynagrodzenie zasadnicze według XX kategorii zaszeregowania, w wysokości 3588,36 zł;
2. dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokości 200 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania, w kwocie 1420,00 zł;
3. dodatek za wysługę lat (staż pracy) w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego tj. w kwocie 717,68 zł

§ 2

Poza wynagrodzeniem określonym w § 1 Wójtowi Gminy przysługują inne świadczenia na mocy odrębnych przepisów.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXI/250/2001 Rady Gminy Lubichowo z dnia 23 października 2001r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubichowo

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki

2003-08-12 00:00:00
Uchwała Nr I/5/2002

UCHWAŁA Nr I/5/2002
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 13 listopada 2002 r.


w sprawie wyborów reprezentantów Gminy Lubichowo w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.


Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i § 11 ust.4 Statutu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1

W Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy, Gminę Lubichowo reprezentować będą:
1. Ryszard Alechniewicz – Wójt Gminy
2. Czesław Cichocki – Przewodniczący Rady Gminy

§ 2

Traci moc uchwała Nr II/13/98 Rady Gminy Lubichowo z dnia 16 listopada 1998r. w sprawie wyborów reprezentantów Gminy Lubichowo w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Czesław Cichocki2003-08-12 00:00:00