Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIX/182/2004

 

UCHWAŁA nr XIX/182/2004

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 30 września 2004 r.w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Ocypel w Gminie Lubichowo dotyczącego obszaru dz. nr 53, 54, 55 zatwierdzonego uchwałą nr VII/68/2003 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz.Urz. Woj.Pom, nr 91 z dnia 29 lipca 2003 r. poz. 1598)

2005-02-08 00:00:00
Uchwała Nr XXII/204/2004

 

UCHWAŁA Nr XXII/204/2004


Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2004 r.


w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lubichowo w roku 2005.

2005-01-24 00:00:00
Uchwała Nr XIII/141/2004

Uchwała Nr XIII/141/2004
2005-01-03 00:00:00
Uchwała Nr XVIII/177/2004

Uchwała Nr XVIII/177/2004
2005-01-03 00:00:00
Uchwała Nr XIII/123/2004

Uchwała Nr XIII/123/2004
2005-01-03 00:00:00
Uchwała Nr XX/184/2004

UCHWAŁA Nr .XX/184/2004.
R a d y G m i n y L u b i c h o w o

z d n i a 26 października 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004r.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŸn. zm.) oraz art.4 ¹ ust.2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŸwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. Nr 147, poz. 1231) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XIII/127/2004 Rady Gminy Lubichowo z dnia 27 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo w 2004 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 2 - „ Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Lubichowo na
2004r. zwiększa się kwotę ogólną wydatków związanych z realizacją Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 6.700 zł
z jednoczesnym podziałem wydatków na określone zadania , wymienione
zmiany są umieszczone w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubichowo.Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

2004-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XX/188/2004

UCHWAŁA.Nr XX/188/2004.
RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 26 pażdziernika 2004r


w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w miejscowości Lipinki Królewskie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz..U. z 2001 r. , Nr 142 poz. 1591 z póżn . zm./ Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę nowej ulicy położonej we miejscowości Lipinki Królewskie na działce nr 129/20 w brzmieniu ulica Słoneczna
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki
2004-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XX/185/2004

Uchwała Nr XX/185/2004
2004-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XX/186/2004

UCHWAŁA .XX/186/.............../4

RADY GMINY LUBICHOW0

z dnia.26 pażdziernika 2004r................................. r

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek letniskowych położonych we wsi Ocypel


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 , Nr 142 poz. 1591 , zm Dz. U. z 2002 Nr 23 , poz. 220 oraz art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz .U. z 2003 Nr. 141 poz 1492 )

Rada Gminy Lubichowo u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 433/34 o pow. 980 m2 , dz. nr 433/35 o pow. 854 m2 , dz. nr 433/38 o pow. 901 m2 , dz. nr 433/39 o pow. 962 m2 zapisanych w KW 26626 położonych we wsi Osowo Leśne gmina Lubichowo stanowiących własność Gminy Lubichowo z przeznaczeniem na działki letniskowe .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki2004-10-28 00:00:00
Uchwała Nr XX/187/2004

UCHWAŁA NrXX/187/2004
Rady Gminy Lubichowo.
z dnia 26 października 2004r.
w sprawie sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej we wsi Szteklin

Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. , Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Lubichowo
uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 433/30 o pow. 223 m2 , nr 433/31 o pow. 113 m2 ,nr 433/32 o pow. 118 m2 nr 433/33 o pow. 163 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW 26626 położonej we wsi Ocypel gmina Lubichowo stanowiącej własność Gminy Lubichowo bez możliwości jej zabudowy z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj.
działki nr 433/9 zapisanej w księdze wieczystej KW 33427
działki nr 433/29 zapisanej w księdze wieczystej KW 33029
działki nr 433/28 zapisanej w księdze wieczystej KW 42967
działki nr 433/6 zapisanej w księdze wieczystej KW 33426

uj§ 2.
Warunki sprzedaży zostaną określone w protokole z uzgodnień..

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubichowo

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
. . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2004-10-28 00:00:00