Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr III/19/2006

Uchwała Nr III/19/2006

Rady Gminy Lubichowo

z dnia 28 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zpóź. zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) Rada Gminy Lubichowo uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Lubichowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr III/ 19/2006

Rady Gminy Lubichowo

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

 

 

 

Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Lubichowo

w roku 2007

 

 

 

Jednostka organizująca pracę

Rodzaj prac

Liczba osób pracujących

Koszty PUP- rocznie

(1 h – 3,67 zł.)

Koszty Gminy rocznie

(1 h – 2,45 zł.)

Maksymalna ilość przepracowanych

godzin rocznie

Urząd Gminy

prace porządkowe

12

7486,80

4998,00

2040

 

2007-01-02 13:36:00
Uchwała Nr III/17/2006

UCHWAŁA NR III/17/2006

 

RADY GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 12.223.823 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 185.721 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 14.448.662 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 47.900 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

3. Ustala się przychody na 2006 rok w wysokości 2.373.657 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 233.621 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

4. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.224.839 zł będą przychody pochodzące z kredytu i pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

§ 2

 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z Zał. Nr 4.

 

§ 3

 

§ 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.472.000 zł.”

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Czesław Cichocki

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr III/17/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

 

DOCHODY (ZŁ)

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

130.295

123.108

253.403

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

5.790

 

1.166

 

6.956

   

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 

---

 

1.066

 

1.066

     

- Oczyszczalnia

---

1.066

1.066

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

 

5.790

 

100

 

5.890

     

- Oczyszczalnia

5.390

100

5.490

 

01036

 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

 

 

97.517

 

 

121.942

 

 

219.459

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł

 

28.672

 

121.942

 

150.614

756

   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

 

 

2.902.763

 

 

 

 

 

60.613

 

 

 

 

 

2.963.376

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

640.424

 

 

 

 

34.000

 

 

 

 

674.424

   

0310

Podatek od nieruchomości

425.000

34.000

459.000

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

 

 

 

1.242.100

 

 

 

 

23.613

 

 

 

 

1.265.713

   

0320

Podatek rolny

140.400

3.000

143.400

   

0330

Podatek leśny

10.000

1.313

11.313

   

0360

Podatek od spadków i darowizn

2.500

2.800

5.300

   

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

95.000

15.000

110.000

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

6.200

 

1.500

 

7.700

1

2

3

4

5

6

7

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

 

104.540

 

3.000

 

107.540

   

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

17.000

2.000

19.000

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

 

7.500

 

 

1.000

 

 

8.500

     

- opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

 

7.500

 

1.000

 

8.500

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

122.983

2.000

124.983

 

80110

 

Gimnazja (PG Lubichowo)

2.640

2.000

4.640

   

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

 

 

2.600

 

 

 

 

2.000

 

 

 

 

4.600

     

OGÓŁEM:

 

12.038.102

 

185.721

 

12.223.823

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr III/17/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

 

WYDATKI (ZŁ)

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po

zmianach

010

   

ROLNICTWO

I ŁOWIECTWO

 

3.058.754

 

40.000

 

100

 

3.018.854

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

 

 

2.725.590

 

 

40.000

 

 

100

 

 

2.685.690

     

- Oczyszczalnia

2.432.590

10.000

100

2.422.690

     

- Wodociągi

293.000

30.000

---

263.000

     

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

       
   

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

30.550

 

---

 

100

 

30.650

     

- Oczyszczalnia

20.250

---

100

20.350

     

2) wydatki majątkowe

       
   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

2.315.000

 

40.000

 

---

 

2.275.000

     

- Oczyszczalnia

2.217.000

10.000

---

2.207.000

     

- Wodociągi

98.000

30.000

---

68.000

757

   

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

24.940

 

8.000

 

---

 

16.940

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jst

z tego:

1) wydatki bieżące- wydatki na obsługę długu

 

 

24.940

 

 

8.000

 

 

---

 

 

16.940

   

8070

Odsetki i dyskonto

od krajowych skarbowych papierów wartościowych

oraz od krajowych pożyczek

i kredytów

 

 

 

 

24.940

 

 

 

 

8.000

 

 

 

 

---

 

 

 

 

16.940

     

OGÓŁEM:

 

14.496.562

 

48.000

 

100

 

14.448.662

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr III/17/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

(PO ZMIANACH)

 

(ZŁ)

 

Tytuł

 

 

§

 

Kwota

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku

na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w L-wie

 

952

 

 

1.280.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę

i modernizację oczyszczalni ścieków w L-wie

 

952

 

792.000

Wolne środki

 

955

 

292.228

Nadwyżka z lat ubiegłych

 

957

 

9.429

Ogółem:

 

 

 

2.373.657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr III/17/2006

z dnia 28 grudnia 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

(PO ZMIANACH)

(zł)

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.535.991 zł

w tym: budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wda 21.500 zł

budowa studni głębinowej w miejscowości Osowo Leśne 44.000 zł

opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej

w m. Zelgoszcz (wybudowanie) 2.500 zł

zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w m. Zelgoszcz 6.000 zł

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubichowie 2.170.000 zł

budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubichowo (ul. Północna) 37.000 zł

„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” 155.041 zł

wykonanie płyty i wyposażenie boiska w Szteklinie (PPOW) 27.973 zł

remont Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Osowie Leśnym (PPOW) 71.977 zł

 

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28.000 zł

w tym: budowa ulic w miejscowości Lubichowo

(ul. Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Podgórna, Konopnickiej)

- dokumentacja (mapa + projekt) 28.000

 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28.000 zł

w tym: wykup gruntów pod drogi 3.500 zł

nabycie nieruchomości w m Lubichowo (dz. nr 313) 16.000 zł

rozbudowa GOZ w Lubichowie (dokumentacja) 8.500 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł

w tym: zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ew.ludn. 5.000 zł

 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.960 zł

w tym: rozbudowa Gimnazjum – III segment - sala gimnastyczna

+ węzeł żywieniowy 10.960 zł

 

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9.109 zł

w tym: wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego

- Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. 9.109 zł

 

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52.744 zł

w tym: kawiarenka internetowa – adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej

w Zielonej Górze 52.744 zł

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30.000 zł

w tym: modernizacja boiska w Zelgoszczy (II etap) 30.000 zł

OGÓŁEM: 2.699.804 zł

GFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej –ul Północna, dok. ul. Zblewskiej) 29.000 zł

RAZEM: 2.728.804 zł

UZASADNIENIE

 

1. W związku z refundacją środków unijnych dot. realizacji zadania pn. „Remont połączony z modernizacją, wyposażeniem budynku świetlicy i zagospodarowanie terenu we Wdzie – II etap (121.942 zł) oraz wpływem zwiększonych dochodów własnych (63.779 zł), zgodnie z Zał. Nr 1 – urealnia się plan dochodów budżetowych (zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 185.721 zł).

Środki te przeznacza się na:

bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 100 zł,

zmniejszenie przychodów – 185.621 zł.

 

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 48.000 zł j.n.:

- na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lubichowie o kwotę 10.000 zł (tańszy koszt inwestycji),

- na rozbudowę sieci wodociągowej - Ocypel, Osowo Leśne o kwotę 30.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania – brak pozwolenia na budowę),

- na odsetki od kredytów i pożyczki o kwotę 8.000 zł (przeszacowanie planu).

 

3. W konsekwencji (zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków) - rezygnacja z zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy (wydatki bieżące) – 233.621 zł.

 

 

 

 

 

 

2007-01-02 13:35:00
Uchwała Nr III/16/2006

 

U C H W A Ł A NR III/16/2006

 

RADY GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami) Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie , zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/325/2006 Rady Gminy Lubichowo z dnia 29 maja 2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie, wprowadza się następującą zmianę:

1) po § 9 pkt 3 dodaje się § 9 pkt 4 w brzmieniu:

„ § 9 pkt 4 przyznawanie i wypłacanie zaliczki alimentacyjnej.”

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

„ 1. W ramach Ośrodka tworzy się następujące stanowiska pracy:

kierownik Ośrodka – 1 osoba

pracownicy socjalni – 2 osoby

referent – 1 osoba

2. Kierownik Ośrodka może w miarę potrzeb tworzyć inne stanowiska pracy nie

wymienione w ust.1.”

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Lubichowo

Czesław Cichocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-01-02 13:34:00
Uchwała Nr III/15/2006

Uchwała Nr III/15/2006
2007-01-02 13:33:00
Uchwała Nr III/18/2006

Uchwała Nr III/18/2006
2007-01-02 13:15:00
Uchwała Nr XL/345/2006

UCHWAŁA NR XL/345/2006

 

RADY GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Zaciąga się kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 288.422 zł na wydatki bieżące nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach gminy.

 

2. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne w roku 2007.

 

3. Upoważnia się Wójta Gminy Lubichowo do dokonania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych z zaciągnięciem powyższego kredytu.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                                             Czesław Cichocki

 

 

 

 

2006-10-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/340/2006

Uchwała Nr XL/340/2006
2006-10-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/349/2006

Uchwała Nr XL/349/2006
2006-10-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/343/2006

Uchwała Nr XL/343/2006
2006-10-30 00:00:00
Uchwała Nr XL/341/2006

UCHWAŁA NR XL/341/2006

 

RADY GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 25 października 2006 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.460.132 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 21.404 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 13.937.393 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1.443.596 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

3. Ustala się przychody na 2006 rok w wysokości 2.662.079 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 1.465.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

4. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.477.261 zł będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

§ 2

 

Dokonuje się przeniesień w dochodach budżetowych między rozdziałami w obrębie działu, zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 3

 

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetowych między działami i rozdziałami w obrębie działu, zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 4

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r. w wysokości 100.498 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2006 r. w wysokości 5.000 zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 6

 

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z Zał. Nr 7.

 

 

§ 7

 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z Zał. Nr 8.

 

§ 8

 

§ 12 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.760.422 zł.”

 

§ 9

§ 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

„4. zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 4.596.265 zł, w tym:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – do kwoty 4.196.265 zł,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 400.000 zł.”

 

§ 10

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Czesław Cichocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

DOCHODY (ZŁ)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

93.172

11.635

104.807

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

4.400

 

1.390

 

5.790

   

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

 

4.400

 

1.390

 

5.790

     

- Oczyszczalnia

4.000

1.390

5.390

 

01036

 

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

 

 

87.272

 

 

10.245

 

 

97.517

   

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

 

 

 

---

 

 

 

10.245

 

 

 

10.245

700

   

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

216.100

2.300

218.400

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

216.100

2.300

218.400

   

0920

Pozostałe odsetki

150

2.300

2.450

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

67.920

1.530

69.450

 

75023

 

Urzędy gmin

9.820

1.530

11.350

   

0690

Wpływy z różnych opłat

1.600

200

1.800

   

0920

Pozostałe odsetki

---

30

30

   

0970

Wpływy z różnych dochodów

7.000

1.300

8.300

756

   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

 

 

 

2.894.729

 

 

 

 

 

8.034

 

 

 

 

 

2.902.763

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.

 

 

 

1.240.106

 

 

 

1.994

 

 

 

1.242.100

   

0330

Podatek leśny

9.000

1.000

10.000

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

5.206

 

994

 

6.200

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

 

98.500

 

6.040

 

104.540

   

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

75.000

 

5.000

 

80.000

1

2

3

4

5

6

7

   

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

 

 

6.500

 

 

1.000

 

 

7.500

     

- opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

 

6.500

 

1.000

 

7.500

   

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

---

30

30

   

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

---

 

10

 

10

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

66.788

1

66.789

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

4.000

1

4.001

   

0920

Pozostałe odsetki

---

1

1

     

OGÓŁEM:

 

11.438.728

 

23.500

 

11.462.228

 

 

 

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Plan po zmianach

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

22.273

 

2.096

 

20.177

 

92195

 

Pozostała działalność

22.273

2.096

20.177

   

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

21.373

 

 

2.096

 

 

19.277

     

OGÓŁEM:

 

11.462.228

 

2.096

 

11.460.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

WYDATKI (ZŁ)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed

zmianą

Zwiększenie

Plan po

zmianach

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3.035.876

1.390

3.037.266

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa

i sanitacyjna wsi

 

2.724.200

 

1.390

 

2.725.590

     

- Oczyszczalnia

2.431.200

1.390

2.432.590

     

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

     
   

4300

Zakup usług pozostałych

27.200

1.390

28.590

     

- Oczyszczalnia

17.200

1.390

18.590

600

   

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

153.900

5.000

158.900

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

133.900

5.000

138.900

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

32.100

5.000

37.100

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.241.060

11.265

1.252.325

 

75023

 

Urzędy gmin

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

1.044.034

11.265

1.055.299

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

91.236

6.265

97.501

   

4300

Zakup usług pozostałych

125.091

5.000

130.091

851

   

OCHRONA ZDROWIA

102.498

5.000

107.498

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

95.498

5.000

100.498

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.500

5.000

11.500

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

458.554

 

845

 

459.399

 

90002

 

Gospodarka odpadami

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

83.585

245

83.830

   

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13.469

245

13.714

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

122.550

600

123.150

   

4270

Zakup usług remontowych

43.550

600

44.150

     

OGÓŁEM:

 

15.380.989

 

23.500

 

15.404.489

 

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Plan po zmianach

801

   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

6.699.306

1.454.246

5.245.060

 

80110

 

Gimnazja

z tego:

2) wydatki majątkowe

2.901.394

1.454.246

1.447.148

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG)

 

1.465.206

 

1.454.246

 

10.960

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.507.035

10.754

2.496.281

     

- GOPS Lubichowo

2.502.035

10.754

2.491.281

 

85295

 

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące- pozostałe wydatki

145.870

10.754

135.116

     

- GOPS Lubichowo

140.870

10.754

130.116

   

3110

Świadczenia społeczne

145.870

10.754

135.116

     

- GOPS Lubichowo

140.870

10.754

130.116

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

269.539

 

2.096

 

267.443

 

92195

 

Pozostała działalność

z tego:

2) wydatki majątkowe

60.739

2.096

58.643

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

54.839

 

2.096

 

52.743

     

OGÓŁEM:

 

15.404.489

 

1.467.096

 

13.937.393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

 

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

(PO ZMIANACH)

 

 

(ZŁ)

 

Tytuł

 

 

§

 

Kwota

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku

na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w L-wie

 

952

 

 

1.280.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę

i modernizację oczyszczalni ścieków w L-wie

 

952

 

 

 

792.000

Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy (wydatki bieżące)

 

952

 

 

288.422

Wolne środki

 

955

 

292.228

Nadwyżka z lat ubiegłych

 

957

 

9.429

Ogółem:

 

 

 

2.662.079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

 

PRZENIESIENIA PLANU W DOCHODACH BUDŻETOWYCH

 

MIĘDZY ROZDZIAŁAMI W OBRĘBIE DZIAŁU

DOCHODY (ZŁ)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

20.177

 

 

19.277

 

 

19.277

 

 

20.177

 

92105

 

Pozostałe zadania

w zakresie kultury

 

---

 

---

 

19.277

 

19.277

   

6330

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa

na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

 

 

19.277

 

 

 

 

19.277

 

92195

 

Pozostała działalność

20.177

19.277

---

900

   

6330

Dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa

na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 

 

 

 

19.277

 

 

 

 

19.277

 

 

 

 

---

 

 

 

 

---

     

OGÓŁEM:

 

11.460.132

 

19.277

 

19.277

 

11.460.132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

PRZENIESIENIA PLANU W WYDATKACH BUDŻETOWYCH

 

MIĘDZY DZIAŁAMI I ROZDZIAŁAMI W OBRĘBIE DZIAŁU

WYDATKI (zł)

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

8

757

   

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

14.940

 

---

 

10.000

 

24.940

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jst

 

14.940

 

 

---

 

 

10.000

 

 

24.940

   

8070

Odsetki i dyskonto

od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

 

 

 

14.940

 

 

 

 

---

 

 

 

 

10.000

 

 

 

 

24.940

801

   

OŚWIATA

I WYCHOWANIE

 

5.245.060

 

---

 

10.000

 

5.255.060

 

80113

 

Dowożenie uczniów

do szkół

 

432.241

 

---

 

10.000

 

442.241

   

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

89.709

 

---

 

10.000

 

99.709

852

   

POMOC SPOŁECZNA

2.496.281

35.246

---

2.461.035

     

- GOPS Lubichowo

2.491.281

35.246

---

2.456.035

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

38.000

20.000

---

18.000

   

4330

Zakup usług przez jst

od innych jst

 

38.000

 

20.000

 

---

 

18.000

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

10.900

5.000

---

5.900

   

4300

Zakup usług pozostałych

10.900

5.000

---

5.900

 

85228

 

Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

 

85.350

 

 

10.000

 

 

---

 

 

75.350

   

4300

Zakup usług pozostałych

85.350

10.000

---

75.350

 

85295

 

Pozostała działalność

135.116

246

---

134.870

     

- GOPS Lubichowo

130.116

246

---

129.870

   

3110

Świadczenia społeczne

135.116

246

---

134.870

     

- GOPS Lubichowo

130.116

246

---

129.870

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

459.399

 

 

 

---

 

 

 

15.246

 

 

 

474.645

1

2

3

4

5

6

7

8

 

90002

 

Gospodarka odpadami

83.830

---

4.246

88.076

   

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

13.714

 

---

 

2.246

 

15.960

   

4260

Zakup energii

7.000

---

2.000

9.000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

218.500

---

11.000

229.500

   

4210

Zakup materiałów

i wyposażenia

 

28.380

 

---

 

8.000

 

36.380

   

4300

Zakup usług pozostałych

53.000

---

3.000

56.000

921

   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

267.443

 

 

52.743

 

 

52.743

 

 

267.443

 

92105

 

Pozostałe zadania

w zakresie kultury

 

15.500

 

---

 

52.743

 

68.243

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

---

 

---

 

52.743

 

52.743

 

92195

 

Pozostała działalność

58.643

52.743

---

5.900

   

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

52.743

 

52.743

 

---

 

---

     

OGÓŁEM:

 

13.937.393

 

87.989

 

87.989

 

13.937.393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

 

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

 

(PO ZMIANACH)

 

(Dz.900, rozdz. 90011)

(zł)

 

Wyszczególnienie

 

Plan 2006

1. Stan środków obrotowych na początek roku

2. Przychody ogółem

w tym:

§ 2970 Różne przelewy

(wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego)

3. Wydatki ogółem

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

(akcja „Sprzątanie świata” ( zakup materiałów) – 3.000 zł, Konkurs ekologiczny (zakup nagród) – 1.000 zł, zadrzewienia, zakrzewienia (zakup drzewek, krzewów) – 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

(koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje

bankowe – 300 zł, badanie wód ściekowych i podziemnych –

gospodarka odpadami (metale ciężkie, wwa, wow) – 7.000 zł)

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

(budowa kanalizacji – ul. Północna, dok. ul. Zblewskiej)

 

4. Stan środków obrotowych na koniec roku

 

 

34.623

 

9.500

 

9.500

 

 

43.300

 

 

7.000

 

 

 

 

7.300

 

 

 

 

29.000

 

 

 

823

 

 

 

Załącznik Nr 7

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

(PO ZMIANACH)

(zł)

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.575.991 zł

w tym: budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wda 21.500 zł

budowa studni głębinowej w miejscowości Osowo Leśne 44.000 zł

rozbudowa sieci wodociągowej (Ocypel, Osowo Leśne) 30.000 zł

opracowanie koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej

w m. Zelgoszcz (wybudowanie) 2.500 zł

zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w m. Zelgoszcz 6.000 zł

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubichowie 2.180.000 zł

budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubichowo (ul. Północna) 37.000 zł

„Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego” 155.041 zł

wykonanie płyty i wyposażenie boiska w Szteklinie (PPOW) 27.973 zł

remont Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Osowie Leśnym (PPOW) 71.977 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 28.000 zł

w tym: budowa ulic w miejscowości Lubichowo

(ul. Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Podgórna, Konopnickiej)

- dokumentacja (mapa + projekt) 28.000

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28.000 zł

w tym: wykup gruntów pod drogi 3.500 zł

nabycie nieruchomości w m Lubichowo (dz. nr 313) 16.000 zł

rozbudowa GOZ w Lubichowie (dokumentacja) 8.500 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000 zł

w tym: zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla USC 5.000 zł

 

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.960 zł

w tym: rozbudowa Gimnazjum – III segment - sala gimnastyczna

+ węzeł żywieniowy 10.960 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9.109 zł

w tym: wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego

- Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych STARY LAS Sp. z o.o. 9.109 zł

 

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 52.743 zł

w tym: kawiarenka internetowa – adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej

w Zielonej Górze 52.743 zł

 

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 30.000 zł

w tym: modernizacja boiska w Zelgoszczy (II etap) 30.000 zł

OGÓŁEM: 2.739.803 zł

GFOŚiGW (budowa kanalizacji sanitarnej –ul Północna, dok. ul. Zblewskiej) 29.000 zł

RAZEM: 2.768.803 zł

Załącznik Nr 8

do uchwały Rady Gminy

Lubichowo Nr XL/341/2006

z dnia 25 października 2006 r.

 

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI

 

PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

(PO ZMIANACH)

I.

Nazwa programu: Rozbudowa Gimnazjum w Lubichowie - III segment

– sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy

 

Cel: utworzenie bazy edukacyjno - sportowej

 

Okres realizacji: 2006 - 2008

 

Wartość kosztorysowa zadania (2006 – 2008): - 4.919.156 zł

 

Roboty budowlane – 3.048.808 zł

Instalacja centralnego ogrzewania – 129.801 zł

Wentylacja – 426.528 zł

Instalacja wodociągowa – 35.637 zł

Instalacja kanalizacyjna – 80.563 zł

Instalacja elektryczna – 218.396 zł

Sieć wodociągowa – 15.449 zł

Sieć kanalizacji sanitarnej – 56.202 zł

Roboty drogowe – 111.218 zł

Wyposażenie – 732.000 zł

Nadzór inwestorski – 53.594 zł

Dokumentacja – 10.960 zł

Planowane nakłady finansowe w latach 2006-2008

(zł)

Wyszczególnienie

2006 r.

2007 r.

2008 r.

- środki z budżetu gminy

 

10.960

 

334.158

 

332.292

- kredyt długoterminowy

 

---

 

2.665.000

 

675.000

- dofinansowanie MS

 

---

 

450.873

450.873

RAZEM:

10.960

3.450.031

1.458.165

Jednostka organizacyjna realizująca program – Urząd Gminy Lubichowo

II.

Nazwa programu: „Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym

Lesie” (wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego)

Cel: poprawa ochrony środowiska naturalnego

 

Okres realizacji: 2004 – 2006

Wartość udziałów (2004 – 2006): - 47.897 zł

 

Planowane nakłady finansowe w latach 2004-2006

(zł)

Wyszczególnienie

Wyk. 2004 r.

Wyk. 2005 r.

2006 r.

środki z budżetu gminy

 

19.394

 

 

 

19.394

 

 

 

9.109

 

 

RAZEM:

19.394

19.394

9.109

 

Realizacja programu – Zarząd Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

(Sp. z o.o.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

1. W związku z refundacją środków unijnych dot. realizacji Programu Leader + (10.245 zł) oraz wpływem nieplanowanych jak również zwiększonych dochodów własnych, zgodnie z Zał. Nr 1 – urealnia się plan dochodów budżetowych (zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 23.500 zł).

Środki te przeznacza się na:

bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków – 1.390 zł,

zimowe utrzymanie dróg gminnych – 5.000 zł,

zakup materiałów i usług pozostałych – Urząd Gminy – 11.265 zł,

realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.000 zł,

zakup materiałów – wysypisko śmieci w Bietowie – 245 zł,

konserwację punktów świetlnych – 600 zł.

 

2. Zmniejsza się środki na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zielonej Górze na kawiarenkę internetową wraz z wyposażeniem” (dofinansowanie ze środków Kontaktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2005-2006 w roku budżetowym 2006 w części dotyczącej Pomorskiego Programu Odnowy Wsi) o kwotę 2.096 zł w związku z obniżeniem kosztów inwestycji w wyniku rozstrzygnięcia przetargu i jednocześnie dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej, celem dostosowania do wymagań dysponenta.

3. Zmniejsza się wydatki na rozbudowę Gimnazjum – III segment (sala gimnastyczna + węzeł żywieniowy) o kwotę 1.454.246 zł w związku z rezygnacją w roku 2006 z realizacji w/w inwestycji. Brak możliwości wykonania zadania spowodowany jest wydłużoną procedurą przetargową – protesty, odwołania, a pora jesienno - zimowa nie sprzyja robotom budowlanym. W związku z powyższym zadnie przesunięto na rok następny. W konsekwencji zmniejszono również przychody roku bieżącego (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu na w/w cel).

4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami i rozdziałami w obrębie działu w kwocie 87.989 zł, celem dostosowania klasyfikacji do wymagań dysponenta – 52.743 zł oraz zabezpieczenia środków na:

spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Gdańsku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Lubichowie (warunek funduszu – rok 2006)– 10.000 ,

zakup paliwa (dowozy uczniów do szkół) – 10.000 zł,

zakup materiałów i energii – wysypisko śmieci w Bietowie – 4.246 zł,

zakup materiałów i usług komunalnych (utrzymanie porządku w gminie) – 11.000 zł.

 

 

 

2006-10-30 00:00:00