Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - artykuły spożywcze do stołówki 2019 r.

2018-12-07 15:18:24
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2019.

2018-11-26 08:06:52
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Publiczne Gimnazjum im.ks. kard. St. Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 15 listopada 2018 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: " Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w I półroczu roku 2019 ".

2018-11-15 12:08:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Publiczne Gimnazjum im. ks.kard.St. Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 31 października 2018 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: " Dostawa oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Lubichowie w roku 2019".

2018-11-02 08:51:32
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - art spożywcze do stołówki 2018

2017-12-15 07:42:39
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

2017-12-11 14:34:02
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 17 listopada 2017roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w roku 2018 ”

2017-11-17 08:07:24
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Publiczne Gimnazjum im.ks.kard.St.Wyszyńskiego w Lubichowie w dniu 15 listopada 2017 roku ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt: „Dostawa oleju opałowego do Publicznego Gimnazjum w Lubichowie w roku 2018”

2017-11-16 09:00:33
Publiczne Gimnazjum w Lubichowie

adres : 83-240 Lubichowo ul.Ks.Lorenza 8

telefon: 5885017

email: pg.lubichowo@oswiata.org.pl

2003-11-17 00:00:00
Statut Publicznego Gimnazjum w Lubichowie


STATUT
Publicznego Gimnazjum w Lubichowie
SPIS TREŚCI:
Rozdział I Podstawowe informacje o szkole
Rozdział II Cele i zadania szkoły
Rozdział III Organy szkoły
Rozdział IV Organizacja szkoły
Rozdział V Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
Rozdział VI Uczniowie szkoły
Rozdział VII Postanowienia końcowe
ZAŁĄCZNIKI
Nr 01 Regulamin Rady Pedagogicznej
Nr 02 Regulamin Rady Szkoły
Nr 03 Regulamin Rady Rodziców
Nr 04 Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Nr 05 Szkolny system oceniania
Nr 06 Program wychowawczy szkoły
Nr 07 Regulamin biblioteki szkolnej

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§ 1. Nazwa Szkoły brzmi:
Publiczne Gimnazjum w Lubichowie
§ 2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Ks. Lorenza 8.
§ 3. W skład Szkoły wchodzi:
1. Publiczne Gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia.
§ 4. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Gminy Lubichowo.
§ 6. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku .
§ 7. Szkoła prowadzi świetlicę z możliwością wydawania gorącego napoju.
§ 8. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy specjalne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
§ 9. W Szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlicy za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
§10. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.II. CELE l ZADANIA SZKOŁY
§11. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 12. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
§ 13. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
§ 14. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
§ 15. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
§ 16. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 17. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
§ 18. Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.
§ 19. Szkoła umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze
§ 20. Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:
1. uczeń, za zgodą rodziców,
2. rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3. wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego
ucznia, za zgodą rodziców
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 21. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek:
1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do
niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym
wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć;
2. podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za
zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący
zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz
z opiekunami;
3. nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed
rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz
po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły
harmonogramu;
4. za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający
zastępstwo.
§ 22. Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzenimi narządów ruchu, słuchu i wzroku)oraz w nagłych sytuacjach.
§ 23. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zainteresowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność.
§ 24. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. Zadania wychowawcze Szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły. Projekt Programu Wychowawczego Szkoły przygotowuje Rada Pedagogiczna, uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Program Wychowawczy Szkoły stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
§ 25. Zmiany wychowawcy klasy dokonać można na postawie § 73
niniejszego Statutu.
§ 26. Szczegółowe zasady systemu oceniania opracowane przez Radę Pedagogiczną stanowią załącznik do niniejszego Statutu.

III. ORGANY SZKOŁY l ICH ZADANIA
§ 27. Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
§ 28.1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:
1. opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj.
rocznego programu pracy szkoły planu wychowawczego i
opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego
rozkładu zajęć,
2. opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych Szkoły,
3. dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz
ich zatrudnianie i zwalnianie,
4. kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności:
a. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków
harmonijnego ich rozwoju;
b. współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;
c. podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;
d. zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
e. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i
wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry
pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;
f. współdziałanie z Radą Rodziców i zapewnienie jej wpływu na
działalność Szkoły;
g. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i rady rodziców podjętych w
ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z
prawem;

h. przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły;
i. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystanie;
j. sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez Szkołę działalnością kursową oraz działalnością opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne;
k. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.
2. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;
2. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych;
3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kodeksem
Pracy;
4. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
5. reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6. inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;
7. wnioskowania na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej do
Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
8. wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na
terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1. poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
2. zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i
niniejszego Statutu;
3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć
organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony
przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
4. celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność
Szkoły;
5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej -zgodnie z
odrębnymi przepisami;
6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
4. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki pełni nauczyciel, któremu w/w powierzył obowiązek zastępstwa do czasu powołania wicedyrektora.
&29.1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1. uchwalanie regulaminu swojej działalności, stanowiącego załącznik
do niniejszego Statutu,
2. zatwierdzanie planu pracy opracowanego przez Dyrektora Szkoły,
3. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych,
5. ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów,
7. przygotowywanie projektu zmian w niniejszym Statucie,
przedstawianie ich Radzie Szkoły do zatwierdzenia.
1 8. przygotowywanie—projektu—zmian—w—niniejszym—Statucie, przedstawianie ich Radzie Szkoły do zatwierdzenia.
2. Rada pedagogiczna ma prawo do: 1. opiniowania:
a. arkusza organizacyjnego Szkoły;
b. tygodniowego rozkładu zajęć;
c. projektu planu finansowego Szkoły;
d. wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom


odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e. kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4
ustawy o systemie oświaty;
f. kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska
kierownicze w trybie art. 37.1. ustawy o systemie oświaty;
2. występowania do:
a. organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej.
3. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwały
Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
& 30. W szkole nie została powołana Rada Szkoły. Jej zadania ma wykonywać Rada Pedagogiczna.
& 31. Rada Szkoły ma prawo do:
1. uchwalania regulaminu swojej pracy, który nie może być sprzeczny z
niniejszym Statutem.
2. uchwalania zmian w niniejszym Statucie, których projekt
przygotowuje Rada Pedagogiczna,
3. przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego
środków specjalnych i opiniowania planu finansowego Szkoły,
4. występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły,
jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole;
wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
5. opiniowania planu pracy Szkoły, projektów innowacji i
eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla
Szkoły,
6. oceniania z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły i
występowania z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu
prowadzącego Szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w
szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i
przedmiotów nadobowiązkowych,
7. opiniowania kandydatur do funkcji kierowniczych w Szkole,
9. gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły.
§ 32.1. Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - Rady Rodziców.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo - wychowawczej funkcji Szkoły.
4. Rada rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców. Regulamin Rady rodziców stanowi załącznik do niniejszego Statutu.
§ 33.1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin,
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym. Regulamin Samorządu Uczniowskiego stanowi
załącznik do niniejszego Statutu.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami
ogółu uczniów.
4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie radzie
Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach
Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania,
jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i
zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) ma prawo opiniowania pracy ocenianego nauczyciela, zachowując
kryteria oceniania zawarte w regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
§ 34. Zasady współdziałania organów Szkoły:
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły
poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski
i opinie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej
w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych
organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach
plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji
w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego
informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i
decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
§ 35. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.
1) W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
a) wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w
danej klasie;
b) Dyrektor Szkoły - dla wychowawców i nauczycieli
zatrudnionych w Szkole.
2) Od orzeczenie Dyrektora Szkoły może być wniesione
odwołanie do organu prowadzącego.
3) Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak
wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
2. Konflikty pomiędzy nauczycielami.
1) Postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.
2) W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek
Dyrektora Szkoły postępowanie wszczyna Rada
Pedagogiczna, która pełni funkcję Rady Szkoły, nie później niż
po upływie 14 dni.
3) Od decyzji Rady Szkoły może być wniesione odwołanie do
organu prowadzącego Szkołę.
4) Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami
rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, a
następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ
prowadzący Szkołę.


3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły.
1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor
Szkoły, a następnie Rada Pedagogiczna, pełniąca obowiązki
Rady Szkoły.
2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w
ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.
§ 36. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje się w Szkole w pierwszy poniedziałek miesiąca listopada, grudnia, stycznia, maja i czerwca - Dzień Otwartej Szkoły, podczas którego rodzice mają prawo do:
a) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno -
wychowawczymi w danej klasie i Szkole oraz z przepisami
dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

c) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
swoich dzieci;
d) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy
Szkoły.
§ 37. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w Dniu Otwartej Szkoły, a wychowawcy klas do zorganizowania dodatkowo co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
§ 38. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące l półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza.
IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 39. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 40. "Kalendarz nowego roku szkolnego" przygotowany przez Dyrektora Szkoły powinien być podany uczniom i rodzicom przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy posiedzeń klasyfikacyjnych Rady Pedagogicznej oraz terminy
odwoływania się od ustalonych stopni i ocen.
§ 41. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
§ 42. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.
§ 43. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
§ 44. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 45. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§ 46. Ze względu na warunki lokalowe Szkoły dopuszcza się możliwość -po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę - podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz łączenia tych oddziałów w przypadku zaistnienia znaczącej zmiany warunków nauki.
§ 47. Tryb postępowania podczas tworzenia nowych oddziałów spośród już istniejących:
1. Dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi
uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia
sposobu dokonania zmian.
2. Do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych
uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia się,
3. W przypadku braku uczniów chętnych o przeniesieniu decyduje
wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły -
informując zainteresowanych rodziców o przeniesieniu, spełniając
równocześnie warunki określone w § 48 i 49.
§ 48. Ze względu na stosowanie podziałów na grupy na zajęciach wychowania fizycznego oraz łączenia grup z klas równoległych, należy dążyć do wyrównania liczby dziewcząt i chłopców w nowych oraz istniejących już oddziałach. Dyrektor Szkoły ustala liczbę przenoszonych dziewcząt i chłopców dla każdego oddziału.

§ 49. W tworzeniu nowych oddziałów powinni uczestniczyć wychowawcy zarówno oddziałów dzielonych jak i powstających.
§ 50. Tryb postępowania podczas likwidacji oddziału ze względów
organizacyjnych:
1. Likwiduje się oddział wskazany przez komisję, złożoną z wychowawców i nauczycieli zainteresowanych klas oraz pedagoga i psychologa szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 5. Pozostałe zasady stosuje się zgodnie z § 48 i 49.
§ 51. Listy klas pierwszych w gimnazjum tworzy Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę:
1. Szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów
gimnazjum.
2. Miejsce zamieszkania uczniów - aby nie rozpraszać grupy dzieci
mieszkających w pobliżu do różnych oddziałów.
3. Równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów.
4. Równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu
na stosowanie podziałów na grupy w klasach.
§ 52. W wyjątkowych sytuacjach na umotywowaną prośbę rodziców dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka do równoległego oddziału, jeżeli w tym oddziale liczba uczniów nie wyczerpuje zasad zawartych w § 51, w szczególności ust. 3 i 4.
§ 53. Zajęcia z języka obcego dla wszystkich oddziałów Szkoły przydziela Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę:
1) możliwości kadrowe szkoły;
2) możliwości organizacyjne nauki w szkole.
§ 54. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.
§ 55. Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 i więcej uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia z
12
wychowania fizycznego w klasach gimnazjalnych prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
§ 56. 1.W świetlicy szkolnej w uzgodnieniu z rodzicami zapewnia się uczniom spożycie śniadania szkolnego, składającego się z gorącego napoju (mleko lub herbata) oraz bułeczki (własnej lub zakupionej przez Szkołę).
2.Dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość korzystania z darmowych obiadów w stołówce PSP przy ulicy Dworcowej 15.
§ 57. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez.
§ 58. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły,
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o
regionie.
§ 59. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły - bezpłatnie;
2) rodzice i inne osoby - po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu
ustalonej przez Szkołę opłaty.
§ 60. Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów na 15 minut przed pierwszą lekcją. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie, stanowiącej załącznik do niniejszego Statutu. § 61. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1. Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:
1) udostępnianie zbiorów;
2) udzielanie informacji;
3) rozmowy z czytelnikami;
4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego;
5) informowanie o stanie czytelnictwa;
6) wizualną propagandę książek.
13
2. Prace organizacyjne:
1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów;
2) selekcję i konserwację zbiorów;
3) organizację warsztatu organizacyjnego;
4) organizację udostępniania zbiorów;
5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność
materialną.
3. Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.
4. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych
organizowanych przez Szkołę.
5. Inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.
§ 62. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.
§ 63. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.
1. Szkoła umożliwia rodzicom sprawowanie opieki pedagogicznej nad
uczniami dojeżdżającymi do Szkoły.
2. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do organizacji
dowożenia uczniów.
3. Formy pracy świetlicy szkolnej:
a) zajęcia żywego słowa,
b) słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych,
wykorzystywanie nagrań gramofonowych i magnetofonowych,
c) zajęcia sprawnych rąk i plastyczne,
d) ćwiczenia i zabawy ruchowe, spacery, wycieczki,
e) gry i zabawy stolikowe, towarzyskie i komputerowe
f) zajęcia dydaktyczne z uczniem słabym, pomoc w odrabianiu
prac domowych.
7. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do regulaminu, obowiązującego w świetlicy.
V. NAUCZYCIELE l INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 64. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i
14

obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
§ 65. Obowiązkiem nauczyciela jest::
1. Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego
najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych
wyznaczonych w planie pracy Szkoły.
2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych
obowiązkowych i innych.
3. Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez
podejmowanie doskonalenia zawodowego.
4. Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych
w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.
5. Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów
oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.
6. rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz
udzielanie im wszechstronnej pomocy.
7. Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
8. Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.
8. Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych).
§ 66. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1. Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów. 3. Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
§ 67. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.
15

§ 68. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
§ 69.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na
wniosek członków zespołu.
4.Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowanie szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem.
§ 70. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w tym zakresie.
§71.1. Zadaniem wychowawcy jest:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w
rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a
innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami
różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i
integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć
tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w
ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 69, ust.
1, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych,
16którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;
4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
§ 72. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników Poradni Psychologicznej, lekarza i pielęgniarki szkolnej, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.
§ 73. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
1) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po
sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora szkoły;
2) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy;
3) w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi
błędami wychowawczymi;
§ 74. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły
w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje
odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę.
§ 75. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego
miesiąca.
§ 76. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela dyrektor Szkoły i doradcy metodyczni.
§ 77. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel, do obowiązków którego należy w szczególności:
1) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej;
2) koordynacja udzielanej pomocy materialnej;
3) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
4) koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej;
17
5) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego
Szkoły;
6) rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów;
7) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.
§ 78. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
Vi. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 79.1. Do Szkoły przyjmowane są:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie Publicznego
Gimnazjum.
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci
zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej
klasie są wolne miejsca.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie kryteriów uwzględniających najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 2 podaje się do wiadomości kandydatom w terminie do dnia 1 maja każdego roku.
§ 80. Uczeń ma prawo do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole
systemu oceniania;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej;
3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -
wychowawczym;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i
zawodowego;
18

7) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i
umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły;
wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz
uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
8) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym
nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy,
odpowiedzi, wyjaśnień;
9) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych
i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw
pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to
jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
12) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i
pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest
oceniana na równi z działalnością szkolną;
13) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach,
zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i
możliwościami,
14) do pomocy socjalnej w następującej formie:
a) uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej
w pierwszej kolejności;
b) dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub
będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje
możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów
obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Rady
Rodziców, lub dochodów własnych Szkoły. Podania w tej
sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora
Szkoły. Przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc
może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z
zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania;
15) do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności
nauczyciela;
16) uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien
postępować zgodnie z § 35 niniejszego Statutu.
§ 81. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Szkolnym Programie Wychowawczym;
19


2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i
w życiu szkoły;
3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;
4) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów -
uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania
narkotyków i innych środków odurzających (za powyższe
przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od nagany
Dyrektora wzwyż);
5) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się
o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, ma obowiązek
przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie sportowego) w
podpisanym worku, pozostawionym w szatni;
6) zaznaczenia w widoczny sposób (podpisanie, wyszycie inicjałów
itp.) wierzchnich okryć i obuwia pozostawianych w szatni;

7) przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed
pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania Szkoły bezpośrednio po
zakończeniu zajęć.
8) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, uczniowie korzystają z
pomieszczeń szkolnych w pierwszej kolejności tylko w przypadku
imprez wcześniej zaplanowanych (np. w planie pracy Samorządu
Uczniowskiego) w związku z prowadzoną działalnością dochodową
Szkoły; podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych
zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w
pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń.
§ 82.1. Uczeń może być nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
2) wybitne osiągnięcia;
3) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
4) dzielność i odwagę.
2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy w obecności klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności
szkolnej;
3) nagrody książkowe;
d) dyplomy;
20

e) listy gratulacyjne dla rodziców;
f) wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy
przynieśli zaszczyt Szkole i rodzicom - wnioskuje
wychowawca klasy, zatwierdza wpis Rada Pedagogiczna;
g) inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).
§ 83. Uczeń może być ukarany:
1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;
2) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i
powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły;
4) naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą
Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach
rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Dyrektor Szkoły
udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. Ó
udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje
na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
6) przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje
wychowawca klasy, - przenosi ucznia Dyrektor Szkoły;
7) przeniesieniem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich
możliwości oddziaływań wychowawczych, na zasadach
zawartych w niniejszym Statucie.
Sposób ukarania ucznia dostosowuje się do rodzaju wykroczenia popełnionego przez niego.
§ 84. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Szkoły, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
§ 85. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
§ 86. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
21


§ 87. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 88. Szkoła używa pieczęci urzędowej zawierającej nazwę szkoły wraz z adresem.
§ 89. Tablice i stemple szkoły.
§ 90. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 91. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 92. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady.
§ 93. Wymienione w Statucie załączniki powinny być opracowane i uchwalone przez uprawnione do tego organy Szkoły w terminie do dnia 31 października 1999r.


2003-11-10 00:00:00