Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubichowo - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

 
2011-11-30 14:34:36
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubichowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Lubichowo
2011-03-05 12:47:56
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lubichowie

ZARZĄDZENIE Nr 60/2003
WÓJTA GMINY LUBICHOWO
z dnia 31 grudnia 2003 r.w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubichowie.


Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zarządza się co następuje:


§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Lubichowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 24/2002 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubichowie

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.


Wójt Gminy

Ryszard AlechniewiczZałącznik do Zarządzenia Nr 60/2003
Wójta Gminy Lubichowo
z dnia 31 grudnia 2003r.Regulamin
Organizacyjny Urzędu Gminy
w Lubichowie§ 1

Urząd Gminy, zwany dalej Urzędem, realizuje zadania:

1. własne gminy, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./.
2. zlecone gminie, określone w ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podzielenie zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 34, poz. 198/
3. wynikające z innych ustaw szczególnych lub porozumień.

§ 2

1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza Gminy, który jednocześnie pełni funkcję Zastępcy Wójta
2. Zastępca Wójta, w razie nieobecności Wójta, wypełnia obowiązki Wójta wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, Statutu Gminu oraz przepisów innych ustaw, które nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.
3. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, organizuje jego prace a także wykonuje obowiązki określone w Statucie Gminy i leżące w zakresie jego czynności służbowych.
4. Skarbnik Gminy realizuje budżet gminy, dokonuje kontroli finansowej oraz pełni funkcję kierownika referatu finansowego.

§ 3

1. W skład Urzędu Gminy wchodzą samodzielne stanowiska pracy oraz referat finansowy, których strukturę organizacyjną określa schemat graficzny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Zgodnie ze strukturą organizacyjną przewiduje się zatrudnienie w Urzędzie ogółem 17 ½ pracowników administracyjnych w tym: 17 zatrudnionych na pełnych etatach i ½ wymiaru etatu stanowi stanowisko ds. obsługi Rady.
3. Obsługa prawna Urzędu realizowana jest na podstawie stosunku cywilno-prawnego.

§ 4

Do zadań wspólnych realizowanych przez wszystkich pracowników Urzędu, należy:
1. znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania, prawa administracyjnego i przepisów gminnych,
2. ciągłe aktualizowanie przepisów prawnych i wzajemne informowanie się o zmianach,
3. umiejętne i właściwe kontaktowanie się z interesantami,
4. zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań,
5. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji rządowej,
6. opracowanie projektów uchwał i zarządzeń, wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,
7. planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonej dziedziny.

§ 5

1. Do podstawowego zakresu działania poszczególnych stanowisk pracy i referatu finansowego należy:

1/ Do zadań referatu finansowego należy:
a) zapewnianie bilansowania finansowego potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
b) analiza wykonania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego gospodarowania środkami,
c) obsługa księgowa Urzędu i GOPS – u,
d) ustalanie wymiaru podatków i opłat lokalnych,
e) windykacja należności Gminy oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych,
g) wydawanie zaświadczeń.

2/ Do zadań stanowiska ds. organizacyjnych i kadr:
a) zapewnianie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Urzędu,
b) prowadzenie centralnego rejestru przepisów gminnych oraz rejestru skarg i wniosków,
c) prowadzenie akt osobowych oraz spraw kadrowych pracowników Urzędu,
d) planowanie zaopatrzenia w materiały biurowe,
e) gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,
f) prowadzenie archiwum zakładowego.

3/ Do zadań stanowiska ds. obsługi Rady:
a) przygotowanie posiedzenia Komisji i Rady Gminy,
b) protokołowanie w trakcie sesji i posiedzeń Komisji Rady Gminy,
c) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Gminy,
d) prowadzenie rejestru wniosków i opinii Komisji oraz wniosków i interpretacji radnych,
e) przekazywanie w celu załatwienia wniosków Komisji, wniosków i interpretacji radnych oraz nadzór nad terminową ich realizacją,
f) przesyłanie uchwał i wyciągów protokołów zainteresowanym jednostkom w celu ich realizacji bądź w celu kontroli ich zgodności z prawem.

4/ Do zadań stanowiska ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
a) sporządzanie projektów założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów ich planów.
b) udostępnianie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
c) ustalanie warunków zabudowy,
d) wydawanie informacji o terenie,
e) nadzór nad inwestycjami budowlanymi gminy
f) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych celem uzyskania funduszy z środków UE i innych dotacji.
g) realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska
h) zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami i zanieczyszczeniami oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami,
i) prowadzenie ewidencji zbiorników na nieczystości płynne i częstotliwości ich usuwania,
j) prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
k) prowadzenie rejestru czynów społecznych i koordynowanie działań w celu ich realizacji.

5/ Do zadań stanowiska ds. gospodarki gruntami i geodezji:
a) tworzenie zasobów gruntów na cele budowlane, ustalanie cen działek i przygotowywanie dokumentacji wymaganej w razie zbywania lub nabywania gruntów przez Gminę,
b) ochrona gruntów rolnych,
c) zarządzanie zasobami gruntów komunalnych,
d) naliczanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
e) realizacja zadań wynikających z przepisów prawa geodezyjnego i gospodarki nieruchomościami.

6/ Do zadań stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej:
a) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
b) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz wymierzanie kar pieniężnych za ich samowolne usuwanie,
c) ochrona terenów leśnych,
d) realizacja zadań wynikająca z ustawy o lasach oraz zalesiania gruntów rolnych,
e) realizacja zadań określonych w prawie wodnym,
f) budowa i konserwacja dróg gminnych, ulic, mostów i placów, oraz koordynacja działań mających na celu zabezpieczenie przejezdności dróg w czasie zimy.
g) prowadzenie zadań gminy związanych z turystyką i agroturystyką
h) koordynowanie działań dotyczących spełnienia obowiązków zawarcie umowy OC przez rolników
i) prowadzenie działań związanych z rolnictwem na terenie gminy

7/ Do zadań stanowiska ds. gospodarki komunalnej i działalności gospodarczej:
a) gospodarowanie zasobami lokalowymi Gminy,
b) opracowanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie /wodociągi, kanalizacja wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię, targowiska/,
c) nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,
d) ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
e) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej,
f) nadzór nad grupą techniczną.

8/ Do zadań stanowiska ds. ochrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, BHP i zamówień publicznych:
a) koordynowanie, wykonywanie i współdziałanie w zakresie zadań obrony cywilnej i obronności kraju oraz reagowania kryzysowego,
b) zapewnienie właściwych warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej,
c) nadzór nad działalnością ochotniczych straży pożarnej i zapewnienie im właściwych warunków działania,
d) koordynacja działań i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych,,
e) prowadzenie rejestru zamówień publicznych i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
f) koordynowanie i nadzór w zakresie prawidłowego dowozu uczniów do szkół gminnych.

9/ Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:
a) realizacja zadań wynikająca z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego w zakresie należących do jego właściciela,
b) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń przewidzianych przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
c) wykonywanie zadań określonych dla Pełnomocnika ds. Informacji niejawnych.

10/ Do zadań zastępcy kierownika USC i stanowiska ds. ewidencji ludności, dowodów tożsamości i spraw wojskowych:
a) realizacja zadań kierownika USC w razie jego nieobecności,
b) realizacja zadań wynikająca z ustawy o ewidencji ludności,
c) wydawanie dokumentów tożsamości,
d) prowadzenie spraw wojskowych w zakresie rejestracji, przygotowania poborów i jego
prowadzenia.
e) prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu.

11/ Do zadań kierownika zespołu urządzeń oczyszczalni ścieków należy:
a) uczestniczenie w czasie rozruchu oczyszczalni ścieków w protokolarnym odbiorze robót budowlano – montażowych i przekazywaniu do rozruchu poszczególnych obiektów,
b) udział w pacach komisji rozruch,
c) uczestniczenie w opracowaniu końcowego sprawozdania z rozruchu, instrukcji obsługi obiektów,
d) zapoznanie z procesem technologicznym oczyszczania ścieków oraz warunkami pracy poszczególnych obiektów i urządzeń
e) w czasie eksploatacji oczyszczalni prowadzenie bieżącej kontroli przebiegu procesu technologicznego, wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań,
f) analiza uzyskanych efektów w porównaniu z projektowymi oraz ustalenie optymalnych parametrów technologicznych,
g) dbanie o należyty stan instalacji, urządzeń i armatury,
h) nadzór nad pracą urządzeń i armatury,
i) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni,
j) zaopatrzenie w materiały niezbędne do prowadzenia oczyszczalni,
k) kierowanie pracą podległego personelu,
l) przestrzeganie przepisów BHP i p – poż. oraz instytucji eksploatacji oczyszczalni.


§ 6

1. Do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej upoważnieni są:

a) Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Lubichowie we wszystkich sprawach dotyczących gminy, zleconych przez Radę oraz na podstawie planu pracy,
b) Przewodniczący Rady Gminy i Komisje w sprawach należących do ich zakresu działania,
c) Wójt, Sekretarz w sprawach funkcjonowania Urzędu,
d) Wójt w sprawach działalności kierowników jednostek organizacyjnych i w sprawach jednostek organizacyjnych,
e) Skarbnik w stosunku do pracowników referatu finansowego oraz w stosunku do jednostek organizacyjnych w sprawach finansowych.
2. Kontrola może dotyczyć całości spraw prowadzonych przez daną osobę lub jednostkę, względnie określonych spraw.
3. Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim nieprawidłowości jak i wniosek co do dalszej pracy. Sporządza się go w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kontrolowana , drugi przełożony, trzeci pozostaje w aktach kontrolującego. Protokoły przekazuje się za pokwitowaniem.
4. O wynikach kontroli niezwłocznie zawiadamia się organ zlecający lub przełożonego.
5. Kontrolne zlecone przez Radę Gminy lub jej Komisję oraz przez inne upoważnione osoby są jawne. Oznacza to, że kontrolowany jest uprzedzony jest o dacie i temacie kontroli ustnie lub pisemnie.
§ 7

1. W sprawach prowadzenia korespondencji stosuje się instrukcję kancelaryjną wprowadzoną Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych /Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm/.
2. Pisma i akty normatywne oznacza się pieczęciami wg wzorów podanych instrukcji kancelaryjnej.
3. Zasady podpisywania pism określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 8

1. Projekty uchwały pod obrady Rady Gminy przygotowują pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska z własnej inicjatywy lub na polecenie Wójta lub Sekretarza.
2. Po uzyskaniu opinii radcy prawnego projekty kierowane są do Wójta a następnie pod obrady Komisji Rady Gminy.
3. Projekt uchwały powinien odpowiadać wymogom ustaloną przez Radę Gminy.
4. Kontrole merytoryczną przedkładanego projektu uchwały wykonuje Wójt Gminy, a następnie przed włączeniem projektu uchwały do porządku obrad – Przewodniczący Rady Gminy.
5. Zarówno na posiedzeniu sesji Rady czy posiedzeniu Komisji pracownik obowiązany jest tak przygotować sprawę, aby mające nastąpić rozstrzygnięcie było jasne. W tym celu referuje on sprawę przytaczając kolejne dokumenty /stanowiące załączniki do projektu/ oraz przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
6. Wójt powinien dążyć do udziału Komisji Rady w pracach nad projektem uchwały.
7. Uchwała Rady Gminy lub zarządzenie Wójta po jej podjęciu kierowana jest do właściwego stanowiska celem jej realizacji. Potwierdzenie odbioru uchwały odbywa się pisemnie w rejestrze uchwał.
8. Jeżeli z treści uchwał lub zarządzenia wynika, że ma być przedłożone sprawozdanie, pracownik przedkłada sprawozdanie Sekretarzowi Gminy.
9. Za nie przedłożenie sprawozdania Radzie Gminy odpowiada Sekretarz /nie dotyczy to sprawozdania finansowo – rzeczowego, za którego przedłożenie odpowiada Wójt Gminy przed Radą na równi ze Skarbnikiem Gminy/.


§ 9

1. Wójt nie czekając na pisemną informacje z sesji, niezwłocznie przystępuje do realizacji wniosków, interpelacji czy skarg zgłoszonych w czasie sesji i na które nie było możliwości udzielić wyczerpującej odpowiedzi podczas jej przebiegu.
2. Składane na piśmie skargi nie mogą być załatwiane przez osoby, których skarga dotyczy. Mają one natomiast obowiązek udostępnić wszelkie dane osobie sprawdzającej podstawy skargi.
3. Jeżeli skarga została złożona w gabinecie Wójta, pracownik nie uczestniczy w rozmowie chyba, że skarżący wyraźnie sobie tego życzy.
4. Skargi i wnioski muszą być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
5. Wnioski komisji nie związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych są niezwłocznie kierowane do Wójta, a następnie załatwiane przez pracowników na jego polecenie.
6. Wnioski Komisji związane ze zwiększeniem wydatków budżetowych są kierowane do Skarbnika Gminy w celu przedstawienia na najbliższej sesji możliwości ich zrealizowania w danym roku, względnie w celu umieszczania ich w projekcie budżetu na następny rok. Skarbnik konsultuje wniosek z Wójtem.

2004-01-06 00:00:00