Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała RIO w Gdańsku Nr 192g242D/V/9 z 22 .12.2009r.

2010-05-05 12:48:06
Sprawozdanie Rb-NDS na 31.12.2009r.

2010-03-04 12:25:09
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce na 30.9.2009r.

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce na 30.9.2009r.
2009-11-02 10:02:36
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce do 30.06.2009r.

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce do 30.06.2009r.
2009-07-24 09:17:05
Otrzymane dotacje

Otrzymane dotacje
2009-05-06 13:45:15
Uchwała RIO z dnia 17.12.2008r.

Uchwała RIO z dnia 17.12.2008r.
2009-04-22 09:24:07
Sprawozdanie Rb-NDS do 31.3.2009r.

Sprawozdanie Rb-NDS do 31.3.2009r.
2009-04-22 09:19:41
Sprawozdanie o nadwyżce do 31,12.2008r.

Sprawozdanie o nadwyżce do 31,12.2008r.
2009-03-02 13:29:32
Sprawozdanie o nadwyżce Rb-NDS

 Sprawozdanie o nadwyżce Rb-NDS (972KB)
2008-11-24 08:49:00
Sprawozdanie Rb-NDS - 30.06.2008

 Sprawozdanie Rb-NDS - 30.06.2008r. (994KB)
2008-07-28 09:37:00
Wykaz dotacji otrzymanych i udzielonych - 2007 r.

Wykaz dotacji otrzymanych i udzielonych - 2007 r.
2008-05-30 10:24:00
Sprawozdanie Rb-NDS na 31.03.2008

Sprawozdanie Rb-NDS na 31.03.2008
2008-05-30 09:47:00
Sprawozdanie Rb-NDS za 2007r.

 Sprawozdanie Rb-NDS za 2007r. (1222KB)
2008-02-27 12:46:00
Budżet gminy na 2008r.

 Budżet gminy na 2008r. (600KB)
2008-02-06 08:13:00
Sprawozdanie Rb-NDS na 30.9.2007r.

 Sorawozdanie Rb-NDS na 30.9.2007r. (1304KB)
 Sprawozdanie Rb-NDS (2) (1055KB)
2007-11-12 11:30:00
Sprawozdanie Rb NDS na 30.6.2007r.

 Sprawozdanie Rb NDS na 30.6.2007r. (1215KB)
 Sprawozdanie Rb NDS (2) na 30.6.2007r. (1063KB)
2007-08-14 09:56:00
Wykaz dotacji udzielanych - 2006r.

 Wykaz dotacji udzielanych - 2006r. (20KB)
2007-05-17 15:04:00
Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2007r.

 Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2007r. (1290KB)
 Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2007r. 2 (1074KB)
2007-05-17 14:56:00
Uchwała RIO o kredycie Urzędu Gminy

 Uchwała RIO o kredycie Urzu Gminy (1198KB)
 Uchwała RIO o kredycie Urzędu Gminy 2 (1177KB)
2007-05-17 14:14:00
Opinia RIO do budżetu na 2007r.

 Opinia RIO do budżetu na 2007r.
 (1151KB)

   Opinia RIO do budżetu na 2007r.(2) (872KB)
2007-03-02 09:54:00
Sprawozd.Rb-NDS za 2006r.


  Sprawozd. Rb-NDS za 2006r. (1171KB)
  Sprawozd. Rb-NDS za 2006r. (928KB)
2007-03-02 09:48:00
Budżet Gminy na 2007r.
                                               Uchwała Nr IV/25/2007

                                              Rady Gminy Lubichowo

                                              z dnia 07 lutego 2007r.


  w sprawie budżetu gminy na 2007r.
 (722KB)
2007-02-12 12:47:00
Budżet gminy na 2006r.

UCHWAŁA NR XXXII/286/2006

 

RADY GMINY LUBICHOWO

 

z dnia 8 lutego 2006 r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, 9 lit „d” i 10, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 166, 168, 173, 184, 188 ust.2, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) RADA GMINY u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 11.516.560 zł,

zgodnie z Zał. Nr 1.

 

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości 13.566.742 zł,

zgodnie z Zał. Nr 2.

 

Ustala się rozchody na 2006 rok w wysokości 184.818 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

 

Ustala się przychody na 2006 rok w wysokości 2.235.000 zł, zgodnie z Zał. Nr 3.

 

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 2.050.182 zł będą przychody pochodzące

z kredytów i pożyczki.

 

§ 2

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok, zgodnie z Zał. Nr 4.

 

§ 3

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok, zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 4

 

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 30.776 zł, w tym:

 

- rezerwę ogólną w wysokości 20.776 zł,

- rezerwę celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe.

§ 5

 

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 75.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r. w wysokości 70.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2006 r. w wysokości 5.000 zł.

§ 6

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z Zał. Nr 6.

 

§ 7

Ustala się wykaz udzielanych dotacji, zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z Zał. Nr 8.

 

§ 9

 

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z Zał. Nr 9.

 

§ 10

 

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z Zał. Nr 10.

§ 11

 

Przyjmuje się prognozę długu Gminy, zgodnie z Zał. Nr 11.

 

§ 12

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5.235.000 zł.

§ 13

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu,

lokowania wolnych środków budżetowych na terminowych rachunkach w wybranych przez siebie bankach,

zaciągania kredytu krótkoterminowego na finansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,

 

zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 3.835.990 zł, w tym:

na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – do kwoty 3.435.990 zł,

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 400.000 zł.

§ 14

Samorządowe jednostki budżetowe przekazują pobrane dochody budżetowe jeden raz w miesiącu, według stanu środków na ostatniego dnia miesiąca – do dnia 10 następnego miesiąca – na rachunek bieżący budżetu gminy „DOCHODY”.

§ 15

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Czesław Cichocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

 

DOCHODY (zł)

Dział

Nazwa

Plan

1

2

3

 

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy

obwodów łowieckich)

 

1.500

 

 

1.500

 

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- wpływy z usług (za pobór wody)

- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)

 

 

165.200

165.000

200

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jst

 

20.000

 

20.000

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

oraz innych umów o podobnym charakterze

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat

- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)

- wpływy z usług

 

216.100

 

122.000

85.000

3.900

50

150

5.000

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami (5% z tytułu wydawania dowodów osobistych)

- wpływy z różnych opłat

- wpływy z różnych dochodów

- wpływy z usług

 

 

61.125

 

 

53.100

 

 

 

5.000

 

 

725

1.000

1.000

300

1

2

3

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

 

900

 

900

 

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,

opłacany w formie karty podatkowej

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny

- podatek leśny

- podatek od środków transportowych

- podatek od spadków i darowizn

- podatek od posiadania psów

- podatek od czynności cywilnoprawnych

- wpływy z opłaty targowej

- wpływy z opłaty miejscowej

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- wpływy z opłaty skarbowej

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst

na podstawie odrębnych ustaw

(opłaty za wpisy i zmiany w ewidencji działalności

gospodarczej)

- zaległości z podatków zniesionych

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

(PFRON)

 

 

 

 

2.852.468

892.508

2.000

 

8.000

1.300.000

144.000

204.000

81.000

2.500

3.500

85.000

12.000

9.000

4.000

17.000

 

3.406

75.000

 

 

 

3.000

500

 

6.054

 

758

 

 

 

 

 

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach

bankowych)

- Urząd Gminy

- SAPO

- GOPS

 

5.846.397

4.703.929

1.137.268

 

5.200

4.000

1.000

200

1

2

3

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst

oraz innych umów o podobnym charakterze

w tym:

- PSP Lubichowo

- PSP Zelgoszcz

- Publiczne Gimnazjum

- Publiczne Przedszkole

- wpływy z różnych opłat

- PSP Lubichowo

- Publiczne Gimnazjum

- wpływy z różnych dochodów (SAPO)

- wpływy z usług

w tym:

- PSP Lubichowo

- Publiczne Przedszkole

- Urząd Gminy

 

64.250

 

18.450

 

1.140

7.880

2.600

6.830

100

60

40

600

45.100

 

100

41.000

4.000

 

852

POMOC SPOŁECZNA

- wpływy z usług (GOPS)

- wpływy z różnych dochodów (GOPS)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

 

2.008.020

15.000

10

 

 

1.873.675

119.335

 

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- wpływy z usług (PSP Lubichowo)

 

85.000

85.000

 

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wpływy z usług

w tym:

- za zrzut odpadów stałych

- za zrzut nieczystości ciekłych

- pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)

- wpływy z opłaty produktowej

 

 

195.600

195.000

 

45.000

150.000

300

300

 

Ogółem:

 

11.516.560

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

WYDATKI (zł)

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

1

2

3

4

 

010

 

01008

 

 

 

 

 

01010

 

 

 

 

 

 

01030

 

 

 

01036

 

 

 

 

 

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

Izby rolnicze

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

z tego:

1) wydatki bieżące – dotacja

2) wydatki majątkowe

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

2.176.410

38.440

 

38.440

20.140

18.300

 

1.961.300

 

398.800

173.300

225.500

1.562.500

 

4.000

 

4.000

 

 

168.670

 

10.245

158.425

 

4.000

 

4.000

 

020

 

02001

LEŚNICTWO

Gospodarka leśna

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

2.000

2.000

 

2.000

 

600

 

 

 

 

1

 

 

60014

 

 

 

2

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

3

 

143.900

20.000

 

20.000

 

4

 

60016

Drogi publiczne gminne

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

123.900

 

95.900

20.400

75.500

28.000

 

630

 

 

63003

TURYSTYKA

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

z tego:

1) wydatki bieżące

a) dotacja

b) pozostałe wydatki

 

 

23.200

23.200

 

23.200

1.500

21.700

 

700

 

 

70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

 

157.300

157.300

 

145.300

12.000

 

710

 

 

71004

 

 

 

71035

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Cmentarze

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

36.500

35.500

 

35.500

 

1.000

 

1.000

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

75011

 

 

 

 

 

 

75022

 

 

 

75023

 

 

 

 

2

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

Rady gmin

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Urzędy gmin

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

3

 

1.191.490

58.100

 

53.100

51.300

1.800

5.000

 

69.350

 

69.350

 

1.012.340

 

1.012.340

738.000

274.340

4

 

75075

 

 

75095

Promocja jst

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

10.000

 

10.000

 

41.700

 

41.700

 

751

 

 

 

 

 

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI

I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

 

 

900

 

900

 

900

 

754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75412

 

 

75495

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

118.000

115.000

 

115.000

 

3.000

 

3.000

 

756

 

 

 

 

 

 

 

 

75647

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

 

 

 

37.700

 

37.700

 

37.700

 

757

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

75702

 

 

 

 

 

 

2

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

z tego:

1) wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu

 

 

 

3

 

14.940

 

14.940

 

14.940

 

 

 

4

 

758

 

 

75818

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

z tego:

1) rezerwa ogólna

2) rezerwa celowa

30.776

30.776

20.776

10.000

 

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

80101

 

 

 

 

80103

 

 

 

 

 

 

80104

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80114

 

 

 

 

 

 

 

2

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Przedszkola

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Gimnazja

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

Dowożenie uczniów do szkół

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

 

3

 

6.117.907

2.559.538

 

2.559.538

2.094.650

464.888

 

 

55.726

 

55.726

43.481

12.245

616.602

 

616.602

479.410

137.192

 

2.238.894

 

1.498.688

1.207.108

291.580

740.206

 

418.800

 

418.800

108.500

310.300

 

 

170.258

 

170.258

138.474

31.784

 

 

4

 

80146

 

 

 

80195

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

24.631

 

24.631

 

33.458

 

33.458

 

851

 

 

85149

 

 

 

85153

 

 

 

85154

OCHRONA ZDROWIA

Programy polityki zdrowotnej

z tego:

1) wydatki bieżące – dotacja

Zwalczanie narkomanii

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

77.000

2.000

 

2.000

 

5.000

 

5.000

 

70.000

 

70.000

 

852

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

85202

 

 

 

85203

 

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

 

 

 

 

2

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Ośrodki wsparcia

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

3

 

2.408.755

38.000

 

38.000

 

10.900

 

10.900

 

 

 

1.798.980

 

1.798.980

31.407

1.767.573

 

 

 

 

7.485

 

7.485

 

 

 

4

 

85214

 

 

 

 

85215

 

 

 

85219

 

 

 

 

 

85228

 

 

 

 

85295

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Dodatki mieszkaniowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Ośrodki pomocy społecznej

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

192.160

 

 

192.160

85.000

 

85.000

 

99.130

 

99.130

70.500

28.630

 

 

85.350

 

85.350

 

91.750

 

91.750

 

854

 

 

85401

 

 

 

 

 

85415

 

 

 

85446

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Pomoc materialna dla uczniów

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

330.455

319.884

 

319.884

204.582

115.302

 

10.000

 

10.000

 

571

 

571

 

900

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

90002

 

 

 

 

 

 

2

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

3

 

 

426.659

52.859

 

43.750

20.500

23.250

9.109

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90003

 

 

 

 

 

90004

 

 

 

90015

 

 

 

90019

 

 

 

 

 

90020

 

 

 

 

90095

Oczyszczanie miast i wsi

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Oświetlenie ulic, placów i dróg

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

216.500

 

216.500

96.000

120.500

 

6.000

 

6.000

 

115.000

 

115.000

 

 

 

34.000

 

34.000

 

 

300

 

300

 

2.000

 

2.000

 

921

 

 

92105

 

 

 

92109

 

 

92116

 

 

 

92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

z tego:

1) wydatki bieżące – dotacja

 

Biblioteki

z tego:

1) wydatki bieżące – dotacja

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

 

213.800

15.500

 

15.500

 

105.000

 

105.000

 

88.300

88.300

 

5.000

 

5.000

 

1

2

3

4

 

926

 

 

 

 

 

 

 

92601

 

 

 

 

92605

 

 

 

92695

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Obiekty sportowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Pozostała działalność

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

59.050

48.250

 

18.250

30.000

 

10.000

 

10.000

 

800

 

800

   

Ogółem:

 

13.566.742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 r.

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

 

PRZYCHODY (ZŁ)

 

Tytuł

 

 

§

 

Kwota

Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku

na rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie

połączonej wraz z modernizacją

952

 

896.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę oczyszczalni ścieków w L-wie połączonej

wraz z modernizacją

952

 

 

 

599.000

Kredyt długoterminowy na rozbudowę Gimnazjum III segment – sala gimnastyczna

+ węzeł żywieniowy

952

 

740.000

Ogółem:

 

 

 

2.235.000

 

ROZCHODY (ZŁ)

 

 

Tytuł

 

 

§

 

Kwota

Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku

na budowę kanalizacji sanitarnej – II etap zadanie V w miejscowości Lubichowo

(220.000 zł + 180.000 zł)

 

992

 

 

 

150.000

Spłata kredytu długoterminowego (przelew wierzytelności (cesja) – modernizacja kotłowni Urzędu Gminy (38.399,71 zł)

 

992

 

 

8.160

Spłata kredytu długoterminowego (przelew wierzytelności (cesja) – modernizacja oświetlenia dróg i ulic gminnych (98.500,67 zł)

 

992

 

 

 

26.658

Ogółem:

 

 

 

 

184.818

 

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

NA 2006 ROK

 

 

DOCHODY (zł)

 

Dział

Nazwa

Plan

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminom ustawami

- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych)

 

72.600

 

 

53.100

 

 

5.000

 

14.500

 

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

 

900

 

 

900

 

852

POMOC SPOŁECZNA

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

1.873.675

 

 

1.873.675

 

 

Ogółem:

 

1.947.175

 

 

 

WYDATKI (zł)

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

 

750

 

 

75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

2) wydatki majątkowe

 

58.100

58.100

 

53.100

51.300

1.800

5.000

 

751

 

 

 

 

75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

 

 

900

 

900

 

900

 

852

 

 

85212

 

 

 

 

 

 

85213

 

 

 

 

 

85214

 

 

 

 

POMOC SPOŁECZNA

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

z tego:

1) wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

b) pozostałe wydatki

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

1.873.675

 

 

1.798.980

 

1.798.980

31.407

1.767.573

 

 

 

 

7.485

 

7.485

 

 

67.210

 

67.210

 

 

 

Ogółem:

 

1.932.675

 

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

 

 

 

 

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ

WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NA 2006 ROK

 

 

DOCHODY (zł)

 

Dział

Nazwa

Plan

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jst

 

20.000

 

20.000

 

 

 

 

Ogółem:

 

20.000

 

 

 

 

WYDATKI (zł)

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

 

600

 

 

60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

z tego:

1) wydatki bieżące – pozostałe wydatki

 

20.000

20.000

 

20.000

 

 

Ogółem:

 

20.000

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXXII/286/2006 Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

 

 

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

 

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY

 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK

 

(Dz.900, rozdz. 90011)

(zł)

 

Wyszczególnienie

 

Plan 2006

1. Stan środków obrotowych na początek roku

2. Przychody ogółem

w tym:

§ 2970 Różne przelewy

(wpływy z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego)

3. Wydatki ogółem

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

(akcja „Sprzątanie świata” ( zakup materiałów) – 3.000 zł, Konkurs ekologiczny (zakup nagród) – 1.000 zł, zadrzewienia, zakrzewienia (zakup drzewek, krzewów) – 3.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

(koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje

bankowe – 300 zł, badanie wód ściekowych i podziemnych –

gospodarka odpadami (metale ciężkie, wwa, wow) – 5.000 zł)

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

(rozbudowa kanalizacji – dok. ul. Zblewskiej – 9.000 zł)

 

4. Stan środków obrotowych na koniec roku

 

 

34.623

 

9.500

 

9.500

 

 

 

21.300

 

 

7.000

 

 

 

 

5.300

 

 

 

 

9.000

 

 

 

22.823

 

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXXII/286/2006

Rady Gminy w sprawie budżetu

gminy na 2006 rok

 

WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA 2006 ROK

(zł)

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Dotowany

Kwota

 

1.

 

010

Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą

na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień

(porozumienie w sprawie realizacji projektu „Kociewie silne mądrością ludzi – stworzenie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kociewia w oparciu o Lokalną Grupę Działania” – dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” działalnie Pilotażowy Program LEADER+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Starogard Gd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.245

2007-01-29 14:37:00
Opinie RIO w Gdańsu

Opinie RIO w Gdańsu
2006-12-01 00:00:00
Opinie RIO w Gdańsu

Opinie RIO w Gdańsu
2006-12-01 00:00:00
Sprawozdania

Sprawozdania
2006-06-29 00:00:00
Wykaz udzielonych dotacji 2006

Wykaz udzielonych dotacji 2006
2006-06-29 00:00:00
Wykaz udzielonych dotacji 2006

Wykaz udzielonych dotacji 2006
2006-06-29 00:00:00
Sprawozdania

Sprawozdania
2006-06-29 00:00:00
Budżet

Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2003 rok

Budżet 2003 rok - pliki do pobrnia


Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2004 rok

Plik do pobrania -budżet2004.zip

Budżet 2005 rok

icon uchwala_RG_z_dn._24.02.zip (93.87 KB)

Budżet 2006 rok

icon uchwala_RG_z_dn._08.02.zip (103.76 KB)

2004-03-16 00:00:00
Budżet


Budżet 2003 rok - pliki do pobrnia


Plik do pobrania -budżet2004.zip

Budżet 2005 rok

icon uchwala_RG_z_dn._24.02.zip (93.87 KB)

Budżet 2006 rok

icon uchwala_RG_z_dn._08.02.zip (103.76 KB)

 

2004-03-16 00:00:00
10 20 30 40 50 Wyników