Wersja archiwalna

Podatek leśny 

 

Podatek leśny  

Podmiot

Podatnikami podatku leśnego są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
będące:
1) właścicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami zależnymi lasów - własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot

Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy " Ls". Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach ( fizycznych ), wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Termin powstania

2002-10-30

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Terminy opłat

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.
Osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe - Nadleśnictwa i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Winny opłacać podatek leśny zgodnie ze złożonymi deklaracjami, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna x cena drewna .
/ 0, 220 m3 *120,40 zł (średnia cena sprzedaży drewna - GUS )=26,49zł /

Dla lasów ochronych oraz lasów wchodzacych wskład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku lesnego ulego obniżeniu o 50%.
/ 0,110 m3 *120,40 zł (średnia cena sprzedaży drewna - GUS )=13,24 zł /

Uwagi

Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z dzrewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne E- Ls.
Osoby fizyczne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zajstnienia okoliczności uzasadniający powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje o lasach w terminie do 15 stycznia danego roku.  


Liczba odwiedzin : 375
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Daniela Wons
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-05-11 00:00:00
Czas publikacji: 2005-05-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2010-07-06