Wersja archiwalna

Podatek rolny 

 

Podatek rolny 

Podmiot

Podatnikami podatku rolnego są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

Przedmiot

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
"Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowią:
dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego (I okręg podatkowy).
dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków."

Termin powstania

1984-11-15

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z póżn. zm.).

Terminy opłat

Podatek rolny na rok podatkowy jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

Wysokość opłat

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów- równoważność pieniężna 2,5 q żyta / 1 ha - 2,5 * 37,67 zł = 94,18 zł./ , q żyta = 37,67 zł
- od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5 q żyta / 1 ha - 5 q * 37,67 zł =188,35 zł./

Uwagi

ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1.z tytułu nabycia lub objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie,
2. inwestycyjne ( po zakończeniu inwestycji przysługuje w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych).
3. żołnierskie (przysługuje ulga w podatku rolnym 60% - dla osób prowadzących gospodarstwo rolne przed powołaniem do służby wojskowej).
ZWALNIA SIĘ OD PODATKU ROLNEGO M.IN: ( z urzędu) - użytki rolne klasy V, VI i VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych,
- użytki ekologiczne,
- grunty wpisane do rejestru zabytków, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania , zgodnie z przepisami o ochronie zabytków (na wniosek podatnika)
- grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone w skutek robót drenarskich,
- grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha, a) nabyte w drodze sprzedaży,
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, po upływie tego okresu obniża się podatek w I roku o 75% i II roku o 50%.
Zwolnienia i ulgi podatkowe udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.
Osoby fizyczne obowiązane są składać informacje o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
Osoby prawne
, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje na podatek rolny w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy.  


Liczba odwiedzin : 526
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Daniela Wons
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-05-11 00:00:00
Czas publikacji: 2005-05-11 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: 2010-07-06