Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko "Główny księgowy"

 
2012-01-13 16:42:46
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko główny księgowy GOPS w Lubichowie

 
2011-12-19 15:13:28
Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wymiarze 1/8 etatu.

 
2011-11-30 14:18:24
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie

UCHWAŁA NR XX/162/97
RADY GMINY W LUBICHOWIE
z dnia 19 marca 1997r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (j. t. Dz. U. z 1996r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami ) oraz art.46 ust.3 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz.U. z 1993r. , poz. 60 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Zatwierdza się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 5/90 Naczelnika Gminy w Lubichowie z dnia 12 kwietnia 1990 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubichowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.STATUT
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBICHOWIE


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy w Lubichowie.

2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Gminy poprzez Wójta Gminy.

§ 2

Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy w Lubichowie.

§ 3

Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Lubichowo.

II. Cel i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 4

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa ,powołaną do niesienia pomocy osobom i rodzinom ,które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej samodzielnie rozwiązać przy pomocy własnych środków ,możliwości i uprawnień.

§ 5

Nadrzędnym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie(jeśli tylko jest to możliwe)do samodzielności życiowej osób i rodzin w jak najkrótszym czasie ,eliminując ich z kręgu klientów pomocy społecznej.

-2-

§ 6

1. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należą :
1.) prowadzenie domów pomocy społecznej ,ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
2.) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
3.) przyznawanie pomocy rzeczowej,
3 a) przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
3 b)przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,
4) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.

2. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym ,realizowanym przez Ośrodek należy :
1.) udzielenie schronienia ,posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
2.) Świadczenie usług opiekuńczych ,w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
3.) pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
3 a) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
4.) praca socjalna,
5.) sprawienie pogrzebu,

§ 7

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek obejmują :
1.) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,renty socjalnej , przysługujących dodatków do świadczeń,
2.) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ,gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych,
2 a) opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby o których mowa w art.27 ust. 1 oraz art. 31 ust. 4a,
3 ) przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
4.) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego .
5.) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ,przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego ,
6.) organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy ,
7.) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw ,mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków,

§ 8

Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, (Dz .U. z 1995r. Nr 4 poz. 17 z późniejszymi zmianami ),a w szczególności w zakresie : ustalania uprawnień do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz wypłacanie tych zasiłków .

§ 9

Ośrodek realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dna 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. Nr 35,poz 230 z późniejszymi zmianami) oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie ustalonym przez Zarząd Gminy a także współdziała w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Organizacja Ośrodka Pomocy Społecznej

§ 10

Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka powołany przez Zarząd Gminy .

§ 11

Kierownik organizuje pracę Ośrodka podejmując decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań Ośrodka oraz ponosząc odpowiedzialność za kierunki pomocy społecznej na obszarze gminy.

§ 12.

Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy może wydawać decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań zleconych ,decyzje w celu wykonywania zadań własnych gminy oraz własnych o charakterze obowiązkowym.


§ 13

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej .

§ 14

1. Zadania w zakresie pomocy społecznej wykonuje Kierownik Ośrodka oraz pracownicy socjalni.
2. Obsadę etatową pracowników Ośrodka ustala Zarząd Gminy w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.
3. Szczegółowy podział zadań dla poszczególnych stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Zarząd Gminy .

IV. Gospodarka finansowa.

§ 15

1. Ośrodek w zakresie zadań własnych finansowany jest z budżetu gminy.
2. W zakresie zadań zleconych ze środków przyznanych przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Gdańsku.
3. Za realizację zadań finansowych odpowiada Kierownik Ośrodka.
4. Ośrodek może uzyskać również środki finansowe i rzeczowe pochodzące z darowizn , zapisów ,spadków oraz ofiarności publicznej po uzyskaniu zgody Zarządu Gminy.

V. Postanowienia końcowe .

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 1993r. Nr 13 poz. 60 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne przepisy regulujące sprawy opieki społecznej.

§ 17

Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie ustalonym dla jego uchwalenia.

UCHWAŁA NR XV 129/2000
RADY GMINY LUBICHOWO
z dnia 29 lutego 2000r.


w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie oraz zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 1996 r. Nr 13 poz.74,Nr58,poz.261,Nr106,
Poz.496,Nr132,poz.622, z 1997r. Nr9,poz.43,Nr 106,poz.679,Nr 107,poz. 686,Nr113,poz.734,Nr 123,poz. 775 oraz z 1998r. Nr 155,poz. 1014 i Nr 162,poz. 1126/oraz art. 46 ust.1 a,3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /DZ.U. z 1993r. Nr13 poz. 60 z późn. zm. /w zw. Z art.45 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Z 1998r. Nr 120,poz. 787 z późn. zm./ Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje :

§ 1

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie , zatwierdzonym uchwałą Nr XX/162/97 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia stautu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie ,wprowadza się następującą zmianę :

1). Po § 9 dodaje się §9a i § 9b w brzmieniu :

,,§ 9A. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. z 1998r. Nr 120,poz. 787 z póżn. zm. /w szczególności w zakresie ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych , wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych , wypłacania tych dodatków oraz określania wysokości zapotrzebowania na dotację, sporządzania wniosków o przyznanie dotacji na ten cel i jej rozliczania.

§9b. Ośrodek realizuje zadania :

1/ określone w ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych /Dz.U. Nr 137,poz. 887 z póżn. Zm. /w zakresie ustalania składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej ,zgłaszania tych osób do ubezpieczenia społecznego ,sporządzania imiennych raportów i deklaracji rozliczeniowych,
2/ określone w ustawie z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym / Dz.U. Nr28,poz. 153 z późn .zm. / w zakresie zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.”

§2

W uchwale Nr VIII/47/91 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 19 kwietnia 1991r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie do wydawania decyzji administracyjnych wprowadza się następującą zmianę :
1. W §1 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu :
,,§1.1.4/ wykonywania zadań dotyczących dodatków mieszkaniowych.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Wołoszyk

2003-07-11 00:00:00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

Adres:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubichowie

83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8

tel. (058) 58-85- 229
Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7.30 - 15.45
wtorek 7.30 - 15.15
środa 7.30 - 16.00
czwartek 7.30 - 15.15
piątek 7.30 - 15.15


Statut

Kompetencje

Kierownik
2003-07-01 00:00:00