Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ulgi w formie umorzeń i ulg ustawowych

 Ulgi w formie umorzeń i ulg ustawowych (68KB)
2007-06-12 08:02:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-wodociąg

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania-wodociąg (21KB)
2007-03-05 13:30:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (21KB)
2007-03-05 13:29:00
Konkurs na wolne stanowisko pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Lubichowie ul. Zblewska 8 tel.058 5885229

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT

 

Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie

b) minimum 1 rok pracy zawodowej na stanowisku pracownika administracyjno – biurowego.

c) znajomośćd) KPA

e) obsługa komputera: MS Word, MS Excel, SR.

f) obsługa urządzeń biurowych

g) dobra komunikatywnośćh)

i) odbycie pozytywnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania dodatkowe:

j) preferowane wykształcenie w zakresie administracyjno - biurowym.

k) znajomośćl) ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

m) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

n) obsługa klientów składających wnioski o świadczenia

o) wprowadzanie i aktualizowanie danych do bazy systemu komputerowego „SR”

p) rejestracja i rozpatrywanie wniosków

q) przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika ośrodka

r) sprawozdawczośćs) z prowadzonej działalności

t) inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów i ustaw.

Wymagane dokumenty:

u) życiorys (CV),

v) list motywacyjny,

w) kserokopie świadectw pracy,

x) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

y) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

z) referencje,

aa) kwestionariusz personalny,

bb) oświadczenie kandydata o niekaralności,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Jednostki (pok. nr 7), lub pocztą na adres Jednostki z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Referent” w terminie do dnia 29 stycznia 2007 r.

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.lubichowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej GOPS przy ul. Zblewskiej 8 w Lubichowie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko..........................................................................................................

2. Imiona rodziców ......................................................................................................................

3. Data urodzenia .........................................................................................................................

4. Obywatelstwo............................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Wykształcenie ....................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

( zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy )

7. Wykształcenie uzupełniające .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia...........................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących

pracy.

11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym

seria.....nr..................wydanym przez ....................................................................................
lub innym dowodem tożsamości.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

 

......................................................

(miejscowość i data)

......................................................................

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*)Właściwe podkreślić

OPIS STANOWISKA PRACY PRACOWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

Stanowisko

Referent

2.

Lokalizacja w strukturze organizacyjnej

Stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych.

3.

Krótka charakterystyka pracy

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

4.

Zakres obowiązków

1. realizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych

2. realizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm. ) oraz rozporządzeń wykonawczych

3. obsługa klientów składających wnioski o świadczenia

4. rejestracja i rozpatrywanie wniosków

5. prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi zgodnie z KPA

6. prowadzenie spraw związanych z zaliczką alimentacyjną zgodnie z KPA

7. obsługa programu komputerowego SR

8. przygotowywanie decyzji administracyjnych wydawanych przez kierownika ośrodka

9. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności

10. inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów i ustaw.

5.

Znajomość przepisów prawa

- ustawa o świadczeniach rodzinnych

- ustawa o zaliczce alimentacyjnej

- kodeks postępowania administracyjnego

- ustawa o samorządzie gminnym

6.

Maszyny i urządzenia

- zestaw komputerowy

- kserokopiarka

- fax

7.

Warunki pracy

Praca biurowa, samodzielna i w zespole, kontakt z interesantami.

8.

Wynagrodzenie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 146, poz. 1222 )

 

 

 

 

 

2007-01-30 14:16:00
Ogłoszenie o sprzedaży transformatora

Ogłoszenie o sprzedaży transformatora
2006-11-24 00:00:00