Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych warunkowaniach dla przedsięwziecia polegajacego na budowie obiektu inwentarskiego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbedną infrastrukturą technicznąna działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo. 

 
 

Lubichowo, dnia 17 stycznia 2019 r.

 

KIOŚ.6220.5.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Lubichowo zawiadamia

 

 

wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięciapolegającegona: budowie siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek pana Dawida Doeringa z dnia 10.08.2017 r. (data wpływu: 14.08.2017 r.).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie es Wójt Gminy Lubichowo, zaś organami biorącymi udział w ocenieo ddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii
i dokonania uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim.

Zgodnie z art. 79 ust. ustawy ooś „przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wdanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim oraz o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu w siedzibie Urzędu Gminy Lubichowo ul. Zblewska 8, w godzinach pracy urzędu w pokoju 16 lub pod nr tel.: (0-58)5885221 wew. 27 w terminie 30 dni (od dnia podania do publicznej wiadomości).

Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubichowo.

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubichowie.,

  2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Zelgoszcz,

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubichowo, www.bip.lubichowo.pl

  2. a/a. K.J. Tel. (0-58)5885221 wew. 27

 

 

Załączniki

Obwieszczenie KIOS.6220.5.2017.skan.pdf

Data: 2019-01-18 14:02:47 Rozmiar: 518.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Karolina Jezierska
Osoba odpowiedzialna za informację : Karolina Jezierska
Czas wytworzenia: 2019-01-18 14:02:45
Czas publikacji: 2019-01-18 14:02:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak