Publicznie dostepny wykaz dokumentów o środowisku 

 

Publicznie dostepny wykaz dokumentów o środowisku 

Publicznie dostępny wykaz danych

Karty typu A
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=A

Karty typu B
Decyzje i postanowienia
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=B

Karty typu C
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=C

 

 

Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=D

 

 

Karty typu E
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=E

 

 

Karty typu F
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=F

 

 

Karty typu G
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=G

 

 

Karty typu H
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=H

 

 

Karty typu I
Inne dokumenty

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030&type=I

 

Wyszukiwanie kart informacyjnych. Podstawowe informacje o Wykazie


http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=138030

 

 

Liczba odwiedzin : 436
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Witold Sykutera
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Sykutera
Czas wytworzenia: 2009-07-09 10:26:28
Czas publikacji: 2009-07-09 10:26:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak