Uchwała w Sprawie Utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie 

 

Uchwała w Sprawie Utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie 

Uchwała nr VI/41/99

                                                              Rady Gminy w Lubichowie

                                                              z dnia 1 marca 1999 r.

                                                              w sprawie przekształcenia

                      Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie

 

 

Na podstawie art.5 ust.2 pkt.1, art.58 ust.1,2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329, nr 106 poz. 496 z 1997 r. nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 z 1998 r. nr 117, poz.759 nr 162 poz. 1126/, art.2 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. 2 1999 r. Nr 12, poz. 96/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz.74 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1

 

  1. Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Publiczną Szkołę Podstawową w Lubichowie ul. Dworcowa 15 o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I – VI zwanej dalej „szkołą”.

  2. W skład Publicznej szkoły Podstawowej w Lubichowie wchodzą: Szkoła Filialna Ocypel i Szkoła Filialna Osowo Leśne.

 

§ 2

 

  1. Do obwodu  szkoły należą następujące miejscowości: Lubichowo, Lipinki Królewskie, Zielona Góra, Budy, Mościska, Szteklin, Bietowo, Wilcze Błota, Młynki, Ocypel, Krępka, Leśnictwo Baby, Osowo Leśne, Sowi Dół.

§ 3

 

Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                   Rady Gminy

                                                                     Zbigniew Wołoszyk

                                                                   

 

UCHWAŁA NR  XXV/206/2001

 

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 lutego 2001 r.

 

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/41/99 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. 58 ust.1,2 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96/ oraz art. . 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr. 13, poz.74 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

§ 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ W skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie wchodzi Szkoła Filialna w Ocyplu”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

                                                  

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                          

                                                                            Zbigniew Wołoszyk

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  XXV/207/2001

 

RADY GMINY LUBICHOWO

z dnia 28 lutego 2001 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/99 Rady Gminy w Lubichowie z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie powołania Szkoły Filialnej w Ocyplu.

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt.1, art. 58 ust. 1,2 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zmianami), art. 2 ust 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz.U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

§ 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Do szkoły filialnej uczęszczają uczniowie z miejscowości: Ocypel, Krępka, Leśnictwo Baby, Osowo Leśne, Sowi Dół.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

  

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                

                                                                             Zbigniew Wołoszyk

 

 

 

Liczba odwiedzin : 381
Podmiot udostępniający informację : URZĄD GMINY LUBICHOWO
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2005-01-03 00:00:00
Czas publikacji: 2005-01-03 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak